POZnań

LIII sesja Rady Miasta Poznania

Dobra zmiana w Urzędzie Miasta Poznania  Foto: UMP

Dyskusja na temat stanowiska ws. działań wyprowadzających Polskę ze Wspólnoty Europejskiej zdominowała wtorkową, 53. sesję Rady Miasta Poznania. Radni przyjęli na niej m.in. uchwałę ws. planu zagospodarowania przestrzennego Świerczewo – część D, ustalili wysokość podatków od nieruchomości oraz zapoznali się i zaakceptowali i pakiet trzech uchwał “śmieciowych” związanych z wyjściem Poznania ze związku GOAP.

W części poświęconej oświadczeniom głos zabrała radna Klaudia Strzelecka z PiS, która omówiła wpływ rządowego projektu pod nazwą “Polski Ład” na finanse samorządów, w tym Poznania. Przedstawiła prezentację, z której wynikało, że samorządy w ostatnich latach zwiększają swoje dochody i zapewniła, że żaden samorząd nie straci na wprowadzeniu programu “Polski Ład”.

W kolejnym punkcie radny Grzegorz Jura przedstawił projekt stanowiska klubu radnych Koalicji Obywatelskiej w sprawie działań wyprowadzających Polskę ze Wspólnoty Europejskiej. Czytamy w nim m.in. “Rada Miasta Poznania zdecydowanie sprzeciwia się działaniom rządu polskiego i innych organów centralnych, które podważają faktyczną obecność Polski w Unii Europejskiej. Jako reprezentanci mieszkańców Poznania sprzeciwiamy się polityce antyunijnej. Sprzeciwiamy się polityce rozmontowującej europejską wspólnotę, której częścią tak bardzo chcieli i chcą nadal być mieszkańcy Poznania. Dali temu wyraz w referendum, w którym 85% głosujących poparło przystąpienie do wspólnoty./…/ Rada Miasta Poznania uznaje obecne działania władzy centralnej jako służące opuszczeniu przez Polskę Unii Europejskiej, wobec czego wyrażamy zdecydowany sprzeciw”.

Klub Wspólny Poznań i radna klub radnych PiS zgłosiły poprawki do tego stanowiska. Z kolei radny Łukasz Kapustka zgłosił propozycję odesłania stanowiska do ponownych debat w komisji, ale Rada odrzuciła ją. Ostatecznie Rada Miasta nie przyjęła poprawek klubów Wspólny Poznań i PiS i przegłosowała przyjęcie stanowiska z poprawkami uwzględniającymi część propozycji klubu WP.

W punkcie poświęconym uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Świerczewo – część D” w Poznaniu Natalia Weremczuk, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, przedstawiła radnym jego zapisy. Zaznaczyła, że założeniem planu jest ochrona terenów zieleni, zachowanie istniejących ogródków działkowych, a także połączenie klinów zieleni. Dodała też, że teren cmentarza jest objęty wpisem do rejestru zabytków, a zasady pochówku na nim regulują inne przepisy tj. ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Radni przyjęli uchwałę ws. miejscowego planu 25 głosami “za”, przy 3 wstrzymujących się.

W kolejnym punkcie 26 radnych zagłosowało za odmową ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Chodziło o budowę planowaną na działce nr 2/18 na przy ul. Klinkierowej na Górczynie w Poznaniu. Inwestycja miała być realizowana na podstawie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych, zwanej specustawą mieszkaniową, a także “lex developer”. W tym wypadku warszawski inwestor planował budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i podziemnym garażem. Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna uznała, że inwestycja jest sprzeczna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta w zakresie lokalizacji parkingów na potrzeby inwestycji mieszkaniowej. Ponadto wątpliwość Komisji wzbudziła wysoka intensywność i skala proponowanej zabudowy. Wprawdzie inwestor wskazał, że inwestycja jest zgodna ze Studium oraz zmienił swój wniosek, to ostatecznie prezydent miasta i Wydziału Urbanistyki i Architektury zarekomendowały Radzie odmowę ustalenia lokalizacji dla tej inwestycji i radni tak właśnie zdecydowali.

Radni zagłosowali także za przyjęciem Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi. Program ten określa cele, zasady, przedmiot i formę współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi w danym roku. Zawiera także wykaz priorytetowych zadań publicznych oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację. Dokument formułuje również zasady powoływania i działania komisji konkursowych opiniujących oferty składane w otwartych konkursach ofert przez organizacje pozarządowe. Klub Wspólny Poznań zaproponował wprowadzenie poprawki do uchwały zwiększającej zapis o zwiększeniu kwoty zapisanej w tym programie ze 100 do 106 mln zł, ale ta poprawka została przez Radę odrzucona.

W bloku uchwał śmieciowych radni zapoznali się trzema projektami uchwał porządkujących gospodarkę odpadami w Poznaniu. Ta zmiana wiąże się z faktem wyjścia miasta Poznania ze związku międzygminnego GOAP. Zadania dotąd realizowane przez GOAP będą od 1 stycznia 2022 roku realizowane przez miasto. Planowane jest m.in. zwiększenie liczby PSZOK-ów (Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), czyli gratowisk. Miasto samodzielnie zajmie się także zagospodarowaniem odpadów wystawkowych, czyli wielkogabarytowych jak szafy, tapczany czy lodówki. To zadanie miasto przejmie od 1 lipca 2022 r., a do tego czasu będzie ono realizowane przez firmy wybrane wcześniej w przetargach. Radni przyjęli wszystkie trzy uchwały “śmieciowe”.

Radni zmienili też uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za posiłki oraz zasiłki okresowe i zasiłki celowe, będące w zakresie zadań własnych gminy.  Zmiana wynika z reformy systemu oświaty, zarządzonej ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r., która spowodowała, że gimnazjów nie ma już w ustroju szkolnym. Należało więc dostosować uchwałę do nowej sytuacji w oświacie. Zmiana uchwały wynika też z likwidacji kas w MOPR w Poznaniu. 

W kolejnym puncie Rada przyjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok. Stawki wzrosną o 3,6% w stosunku do roku 2021. Zmiana wynika ze wzrostu cen towarów i usług w okresie pierwszego półrocza 2021 r. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Miasto szacuje, że uzyska 499 mln zł dochodu z podatku od nieruchomości w 2022 roku. 26 radnych głosowało za, 7 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Radni przyjęli także uchwałę zatwierdzającą plan prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody – alei drzew mieszanych przy al. Niepodległości. Aleję uznano za pomnik przyrody w 1986 roku. 300 drzew w alei to drzewa pomnikowe, zabiegi pielęgnacyjne obejmą 132 drzewa. Planowane prace przewidują usunięcie suchych i połamanych gałęzi, usunięcie jemioły, cięcia gałęzi wychodzących poza skrajnię jezdni. Specjalistycznego przeglądu drzewostanu dokona zewnętrzna firma. Miasto otrzymało pomoc finansową z NFOŚiGW na realizację tego  zadania. W załączniku do uchwały opisane są prace, które będą prowadzone w przypadku każdego drzewa, mieszkańcy będą więc mogli dokładnie sprawdzić, co się dzieje i czy zakres prac nie wykracza poza plan.

Radni rozpatrzyli też cztery skargi na dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych i jedną na prezydenta miasta oraz petycję Rady Rodziców Szkoły Muzycznej nr 2.

Na koniec sesji przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz odniósł się do oświadczenia ws. Polskiego Ładu, które przedstawiono na początku sesji. Stwierdził, że zostało ono przygotowane w Ministerstwie Finansów. Przypomniał, że na finanse miasta składają się nie tylko przychody, ale i koszty. Jego zdaniem kwestię rosnących kosztów w działalności samorządów we wspomnianym oświadczeniu pominięto. Zauważył, że pojawiające się zapowiedzi wyrównywania kosztów działalności samorządów na poziomie centralnym, to podważenie idei samorządności, a także wprowadzonej w ramach reformy samorządowej zasady subsydiarności. W myśl tej zasady dany szczebel realizuje tylko takie zadania, z którymi nie radzi sobie niższy szczebel.

Radni otrzymali także informację o pracach prezydenta miasta.

źródłó: biuletyn.poznan.pl

Użyte w artykule zdjęcia: UMP

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz