Gospodarka

Fundusze z Unii nadal dostępne

euro  Foto: sxc

Marcin Stańczak / Głos Biznesu

euro Foto: sxcOd parafrazy słynnego już zwrotu, wypowiedzianego przez Marka Twaina w chwili odczytania własnego nekrologu w The New York Times, chciałbym rozpocząć niniejszy artykuł. Przedsiębiorco! pogłoska o kończących się środkach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest dalece przesadzona. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej portalu Funduszy Europejskich, do dnia 31 grudnia 2011 roku zakontraktowano ok. 68,6% środków przewidzianych na realizację Priorytetów I-IX w latach 2007-2013. Jest to wartość umów o dofinansowanie projektów, które zostały rekomendowane do realizacji w ramach komponentu centralnego i regionalnych.

Wskaźnik wydatkowania środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej w poszczególnych województwach, a więc realizacja priorytetów od VI do IX kształtuje się na podobnym poziomie wynoszącym ok. 69,1% alokacji. Analizując realizację projektów przez pryzmat kontraktacji zwrócić należy przede wszystkim uwagę na współczynniki w kontekście konkretnych województw.

Województwa małopolskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie, z ponad 74% współczynnikiem kontraktacji, są niekwestionowanymi liderami regionalnego komponentu Europejskiego Funduszu Społecznego. Wielkopolska z 57,9% wartości zakontraktowanych środków, zajmuje w tym rankingu ostatnie miejsce.

Zatem na jakie dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mogą liczyć przedsiębiorcy w 2012 roku?

Od kilku tygodni wielkopolscy przedsiębiorcy mogą zapoznawać się z planami działań, opublikowanymi na stronach internetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w których znaleźć można podstawowe informacje dotyczące kierunków realizacji priorytetów PO KL w 2012 roku na obszarze województwa. Alokacja środków finansowych, którymi dysponuje Wojewódzki Urząd Pracy dokonana została na podstawie stopnia realizacji celów wyznaczonych WUP w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia. Rok ten nie będzie znacząco odbiegać od założeń realizowanych w poprzednich latach. Na wsparcie, cieszące się największą popularnością wśród wielkopolskich przedsiębiorców, w ramach Poddziałania 8.1.1, czyli na ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, jak i doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, przeznaczono kwotę przekraczającą 78.000.000 złotych, zwiększając jej wartość w stosunku do ubiegłego roku o blisko 5%. Utrzymano wymóg kierowania projektów do branż kluczowych dla gospodarki województwa określonych w badaniu „Zidentyfikowanie branż kluczowych dla rozwoju Wielkopolski”.

Wsparcie może zatem uzyskać podmiot funkcjonujący w jednej z następujących branż: rolnictwie, budownictwie, finansach i ubezpieczeniach, handlu, branży spożywczej, motoryzacyjnej, stolarsko-meblarskiej, elektronicznej, ICT, biotechnologicznej, farmaceutycznej, chemicznej, logistycznej, hotelarskiej, gastronomicznej, turystycznej, transportowej, odzieżowej lub metalowej.

Zielona energia

Nowością jest wydzielenie puli 10 mln zł przeznaczonych na realizację projektów dotyczących zrównoważonego rozwoju. Wsparcie można będzie uzyskać przede wszystkim na działania obejmujące szkolenia z zakresu: fotowoltaiki, budowy i serwisu urządzeń wiatrowych, instalacji urządzeń służących do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii, proekologicznych rozwiązań w zakresie systemów grzewczych i elektrycznych czy systemów opartych na odnawialnych źródłach energii i biopaliwach, zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków, oszczędzania energii, przetwarzania odpadów.

Podmioty chcące uzyskać dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.1.1 kierując swoje działania do uczestników (1) w wieku 50+, (2) w minimum 50% do uczestników z co najwyżej średnim wykształceniem lub (3) w minimum 10% do uczestników niepełnosprawnych, zwiększają swoje szanse na otrzymanie dofinansowania poprzez możliwość uzyskania dodatkowych 10 punktów strategicznych za każde ze wskazanych wyżej kryteriów. Konkurs na realizację projektów ma zostać ogłoszony w pierwszym kwartale 2012 roku.

Na staże dla szkół zawodowych i na przedszkola

W zatwierdzonych na 2012 rok Planach Działania 10 mln zł przeznaczono na współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami w zakresie organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych. Preferowane będą projekty dotyczące realizacji założeń strategii Europa 2020 w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE). Ciekawą propozycją dla przedsiębiorców lub osób prowadzących własną działalność gospodarczą jest możliwość otrzymania dofinansowania na tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) oraz na wsparcie istniejących przedszkoli.

Kwota przeznaczona na konkurs w ramach Poddziałania 9.1.1, który ogłoszony ma zostać również w I kwartale 2012 roku wyniesie 35.897.985,00 zł (wzrost o 18% w stosunku do roku 2011). Preferowane będą projekty realizowane na terenie powiatów o wskaźniku upowszechnienia wychowania przedszkolnego poniżej 40,00%, projekty integrujące dzieci niepełnosprawne z pełnosprawnymi, przedsięwzięcia tworzone przy aktywnym współudziale rodziców czy realizowane w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego.

Osoby bezrobotne chcące założyć własną działalność gospodarczą lub spółdzielnię socjalną także mogą liczyć na wsparcie w nadchodzącym roku. Do zagospodarowania jest bowiem aż 77.000.000 zł. Konkurs na realizację projektów w ramach Działania 6.2 ma zostać ogłoszony w II kwartale br. Przedsiębiorcy, liczący na realizację projektów pro-przedsiębiorczych z pewnością skierują swoje działania do osób bezrobotnych po pięćdziesiątym roku życia, gdyż takie kryterium zagwarantuje im uzyskanie dodatkowych 30 punktów strategicznych w trakcie oceny merytorycznej wniosku.

Większość ogłaszanych konkursów będzie miała otwarty charakter, co oznacza, iż wnioski o dofinansowanie projektów przyjmowane będą od dnia ogłoszenia konkursu do dnia wyczerpania przez potencjalnych beneficjentów zaplanowanej alokacji. Przedsiębiorcy planujący pozyskanie funduszy powinni zatem już w chwili obecnej analizować wielkopolski rynek w kontekście możliwych do zrealizowania działań, prowadzić analizę potrzeb szkoleniowych i luk kompetencyjnych, przygotowywać koncepcje projektów czy budować partnerstwa. Doświadczenie lat ubiegłych wskazuje bowiem na bardzo duże zainteresowanie środkami finansowymi ze strony przedsiębiorców, co implikuje krótki termin jaki pozostaje na złożenie wniosku od momentu ogłoszenia konkursu. Konkursy w ramach komponentu regionalnego ogłaszane będą na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Pracy. Szczegółowe wytyczne dotyczące poszczególnych konkursów, stanowić będą dokumentację konkursową. Szukajmy zatem pomysłów i wdrażajmy je w życie, przy współudziale EFS.

Marcin Stańczak Starszy Konsultant w Departamencie Projektów Europejskich F5 Konsulting Sp. z o.o.
Marcin Stańczak Starszy Konsultant w Departamencie Projektów Europejskich F5 Konsulting Sp. z o.o.

1 komentarz

kliknij by dodać komentarz

  • Świetny artykuł. Po raz kolejny widzimy niewykorzystane fundusze z poszczególnych dotacji. Widać wzrost zainteresowania tematem choć okres dopłat w wielu dziedzinach kończy się w przyszłym roku. Szkoda tylko przespanego okresu z początku wkroczenia Polski do UE.