Aglomeracja

Chcesz zostać ławnikiem?

Urząd miasta informuje o trybie przeprowadzania naboru na kadencję 2012 – 2015.

Tryb obowiązujących przepisów w zakresie zgłaszania kandydatów na ławników, przewiduje, że prezes sądu okręgowego podaje liczbę wybieranych ławników do wiadomości radzie gminy najpóźniej na trzydzieści dni przed upływem terminu zgłaszania kandydatów, tj. do 31 maja roku poprzedzającego rozpoczęcie nowej kadencji.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników na kadencję 2012-2015 przez uprawnione podmioty upływa 30 czerwca br. W związku z tym nabór kandydatów na ławników powinien zostanie uruchomiony po podaniu przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu liczby ławników wybieranych przez Radę Miasta Poznania i rozpocznie się najpóźniej z początkiem czerwca br.

Ze względu na duże prawdopodobieństwo wejścia w życie nowych zasad zgłaszania kandydatów na ławników w trakcie trwania rekrutacji, określonych w przygotowywanej przez Ustawodawcę zmianie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, której proces legislacyjny jeszcze nie został zakończony – możliwe jest, że do chwili wyjaśnienia sytuacji prawnej procedura naboru może zostać przesunięta w czasie lub skrócony zostanie okres jej trwania.

Kto może zostać ławnikiem?
Ławnikiem może zostać osoba, która jest obywatelem Polski, mieszka lub pracuje w Poznaniu i nie została pozbawiona praw obywatelskich i cywilnych. Przyszły ławnik musi mieć skończone 30 lat, ale nie może przekroczyć 70 roku życia. Wykształcenie ławnika musi być co najmniej średnie, a moralność kandydata do pracy w sądzie nie może budzić najmniejszych zastrzeżeń. Jednak nie każdy może przystąpić do wyborów. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać np. związki zawodowe, prezesi sądów, stowarzyszenia. Osoba niezależna, która chciałaby uczestniczyć w rozprawach w roli ławnika musi uzyskać poparcie 25 mieszkańców Poznania.

Należy także pamiętać, że ławnik to nie praca, a funkcja społeczna, chociaż za jeden dzień pracy sąd płaci 50 zł. Spraw w miesiącu nie jest jednak wiele, z roku na rok ograniczane są także kompetencje ławników. Obecnie mogą rozstrzygać w sprawach rodzinnych, karnych i dotyczących prawa pracy.

Tagi:

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz