POZnań

Zgłoś się do Obwodowej Komisji Wyborczej

wybor  Foto:

urna wyborczaUrząd Miasta Poznania apeluje do mieszkańców, aby zgłaszali się do obwodowych komisji wyborczych. Termin głoszeń mija 29 października o godzinie 15:30.

Mamy duże trudności w pozyskaniu wymaganej ilości zgłoszeń do pracy w komisjach. – mówi Anna Szpytko rzecznik prasowy Urzędu Miasta Poznania. W wyborach na prezydenta RP nie wszystkie uprawnione komitety wyborcze przedstawiły kandydatów do obwodowych komisji, niektóre – tylko do wybranych Komisji. Ponadto, po ukonstytuowaniu komisji, ponad 200 osób nie podjęło obowiązków lub złożyło rezygnację z członkostwa. Minimalne składy komisji, liczne zmiany osobowe w ich składzie oraz często przypadkowy dobór kandydatów – znacznie utrudniły pracę komisji i opóźniły sporządzenie protokołów głosowania w obwodach.

Mamy nadzieję, że znajdą się mieszkańcy, którzy skłonni są przyjąć obowiązki członka komisji w poczuciu obywatelskiego obowiązku – dodaje Szpytko.
Prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy wyborczy (lub osoby pisemnie upoważnione przez pełnomocników) tych komitetów wyborczych, które mają zarejestrowaną listę kandydatów w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana obwodowa komisja wyborcza lub zarejestrowanego kandydata na wójta w danej gminie.

Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze gminy właściwej dla tej komisji i posiada prawo wybierania, tj. osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;

2) najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat;

3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

4) nie jest pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;

5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:

1) najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat;

2) jest wpisany do właściwego dla danej jednostki samorządu terytorialnego stałego rejestru wyborców;

3) nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej nie może być osoba, która pełni funkcję pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego lub męża zaufania. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej.

Termin przekazania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych – według załączonego wzoru wniosku – rozpoczyna się od dnia 25 października 2010 roku , a upływa z dniem 29 października 2010 r. – godz.15.30.

Więcej szczegółów znajdziesz TUTAJ

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz