POZnań

XLIV sesja Rady Miasta Poznania

Plac Kolegiacki - lipiec 2020  Foto: lepszyPOZNAN / S9+

Podczas sesji w dniu 30 marca radni zajęli się m.in. tematami polityki przestrzennej, ochrony środowiska, oświatowymi.

Nie będzie na razie nowych komisji merytorycznych. Projekt uchwały w tej sprawę złożył klub Wspólny Poznań. Zakładał on podział Komisji Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na dwie oddzielne Samorządową oraz Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, a także powołanie stałej komisji ds. studium zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania. Wnioskodawcy uzasadniali, że skumulowanie w jednej komisji spraw związanych z bezpieczeństwem oraz samorządów pomocniczych, to zbyt wiele i nie starcza czasu, aby szczegółowy omówić całą materię. Z kolei propozycja powołania komisji ds. studium związana jest z przygotowywanym studium zagospodarowania miasta. Ilość materiału, jego obszerność uniemożliwia skuteczne procedowanie tematu na posiedzeniach istniejącej obecnie komisji zajmującej się m.in. sprawami polityki przestrzennej.

W opinii przewodniczącego klubu KO Marka Sternalskiego miejscem rozmowy na ten temat powinien być konwent z udziałem przewodniczących wszystkich klubów, a także komisje merytoryczne, których to dotyczy (projekt nie był opiniowany przez żadną z komisji). Przewodniczący klubu WP Przemysław Polcyn przypomniał, że już w listopadzie ubiegłego roku zostały przedłożone innym klubom propozycje zmian w strukturze i zakresach zadań komisji merytorycznych. Klub KO wówczas wskazał, że priorytetem w tamtym czasie były prace nad budżetem. Później jednak klub KO nie wrócił do tematu. Ostatecznie klub Wspólny Poznań wycofał projekt uchwały i oczekuje podjęcia rozmów.

Rada zapoznała się ze sprawozdaniem Komendy Miejskiej Policji za rok 2020 r. Mimo sporego zaangażowania policjantów w działania związane z pandemią, poznańscy funkcjonariusze wykonywali wszystkie inne obowiązki i osiągnęli m.in. kilkuprocentowe obniżenie ilości przestępstw, a także mniej wykroczeń drogowych. Za pracę w tym trudnym czasie poznańskim policjantkom i policjantom podziękowali m.in. wiceprezydent Mariusz Wiśniewski i przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz. Wysłuchano także sprawozdania z działalności za ubiegły rok Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Również i w tym przypadku Rada wyraziła podziękowanie za pracę MOPR-u w trudnych, pandemicznych warunkach.

Radni przyjęli Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Poznania na lata 2021-2032. Dokument określa m.in. warunki bezpiecznego i sukcesywnego usuwania wyrobów zawierających azbest. Program będzie podstawą do ubiegania się o dofinansowanie zadania ze źródeł zewnętrznych – np. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program zawiera zmiany ułatwiające wnioskowanie o dotację i przeprowadzanie całej procedury. Od tego roku wnioskodawca nie będzie już musiał sam zlecać usunięcia azbestu. Wystarczy, że złoży wniosek, a resztą zajmie się miasto i wykonawca wyłoniony w przetargu.

Przyjęto także inny projekt ważny dla ochrony środowiska, w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących wykonanie systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania na terenie miasta Poznania. Chodzi to o tzw. małą retencję. Dofinansowania mają zachęcić mieszkańców do podjęcia działań w celu zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych. Będą mogły z nich skorzystać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy i jednostki sektora finansów publicznych. Wnioski, ze względu na pandemię, będzie można składać wyłącznie za pomocą poczty lub elektronicznej skrzynki ePUAP.

Rada przyjęła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Morasko – Radojewo – Umultowo”, część Radojewo Wschód A oraz zmiany w tegorocznym budżecie miasta. Zdecydowano również o udzieleniu dotacji Klasztorowi Franciszkanów w Poznaniu Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. J. Sikorskiego w Poznaniu ma zostać przekazany do prowadzenia Województwu Wielkopolskiemu. Tego typu jednostki w innych miastach są prowadzone przez samorządy wojewódzkie. Z roku na rok do placówki uczęszczało coraz więcej osób mieszkających poza Poznaniem – w wielu oddziałach poznaniacy stanowili mniej, niż połowę wszystkich uczniów.

W oświadczeniach radny Przemysław Polcyn zaapelował, aby dawny schron przeciwlotniczy przy ul. Słupskiej w większym stopniu udostępniać zwiedzającym, oczywiście po poprawie sytuacji pandemicznej. Radny przypomniał, że schron to unikat na skalę europejską, zachowany tak jak go zbudowano w latach 50. XX w., jednocześnie położony na peryferiach Poznania. – Poznań buduje nowe obiekty muzealne, a powinien także wykorzystać istniejące – podkreślał radny Polcyn.

Konrad Zaradny, przewodniczący Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej podsumował dotychczasowe działania na tym polu. Jest to na przykład montaż czujników smogu m.in. w placówkach oświatowych, co ma przede wszystkim wymiar edukacyjny. Zmiany w programie Kawka BIS, m.in. uproszczenie wniosków, możliwość wymiany pieca bez wkładu własnego. Wymiana pieców w zasobie miejskim ZKZL. Działania pomocnicze: wymiana taboru MPK (wprowadzanie autobusów elektrycznych), zakaz używania dmuchaw do liści, zakup mobilnych stacji pomiaru jakości powietrza dla Ekopatrolu Straży Miejskiej, aplikacja do zgłaszania zanieczyszczenia powietrza, akcja “Trzymaj ciepło”. Wyzwania na najbliższy czas to m.in: ubóstwo energetyczne, sytuacja na terenie ogródków działkowych, edukacja ekologiczna, zwiększenie budżetu Kawka BIS do 20 mln zł (dwa razy wyższy od obecnego), walka z suszą m.in. poprzez budowę systemu małej retencji.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN / S9+

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz