Aglomeracja

Urzędy pracy będą mocniej wspierać osoby 50+

Urząd Pracy  Foto:

Urząd PracyDofinansowanie wynagrodzenia i opłacanie szkoleń przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy – to tylko niektóre z nowych narzędzi jakimi dysponować będą urzędy pracy według znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przygotowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Jeszcze w 2008 roku pracowała niespełna co trzecia osoba w wieku 55-64.  Według najnowszych danych statystycznych, w 2013 roku pracowało już ponad 40% osób w tym wieku. W ciągu ostatnich lat dostrzegalny jest zatem wyraźny postęp. Najnowszym krokiem, mającym na celu między innymi dalszą poprawę sytuacji zawodowej osób dojrzałych jest, podpisana przez Prezydenta RP w dniu 24 kwietnia br., nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która przewiduje nowe rozwiązania skierowane zarówno do osób 50+, jak i do pracodawców je zatrudniających.

Dla zarejestrowanych bezrobotnych powyżej 50. roku życia urzędy pracy przygotowują indywidualny plan działania, którego celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie. Plan działań, dopasowany do kompetencji i potrzeb danej osoby umożliwia zdobycie nowych umiejętności i doświadczenia zawodowego oraz jest sukcesywnie dostosowywany do zmieniających się potrzeb i możliwości bezrobotnego. Zarówno bezrobotni, jak i pracujący w wieku 45+ mogą liczyć na pomoc urzędów pracy w podnoszeniu kwalifikacji. Możliwe jest nieodpłatne szkolenie, dofinansowanie wybranego kursu lub studiów podyplomowych, a także sfinansowanie egzaminów umożliwiających nabycie uprawnień zawodowych lub certyfikatów. Urzędy pracy mają też możliwość udzielenia nieoprocentowanej pożyczki na pokrycie kosztów wybranego szkolenia.

W celu zapewnienia zarejestrowanym bezrobotnym praktycznego doświadczenia zawodowego, urzędy pracy mogą skierować bezrobotnych na dofinansowany staż u pracodawcy lub na przygotowanie zawodowe dorosłych. Oferują także pomoc, w tym finansową, w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej.

Zapisane w nowej ustawie zmiany w funkcjonowaniu urzędów pracy obejmują m.in. indywidualną obsługę interesantów – każdego bezrobotnego i poszukującego pracy będzie prowadził wyznaczony dla niego doradca klienta, pełniący funkcje do tej pory realizowane przez pośrednika pracy lub doradcę zawodowego. Kolejnym nowym rozwiązaniem jest przypisanie bezrobotnych do jednego z trzech profili pomocy, w zależności od ich sytuacji i oczekiwań: bezrobotni aktywni, bezrobotni wymagający wsparcia oraz bezrobotni oddaleni od rynku pracy. Formy pomocy niesione przez urzędy będą dopasowane w zależności od profilu i potrzeb bezrobotnego. Osoby bezrobotne będą mogły skorzystać również z preferencyjnie oprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, nawet do wysokości 20-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. Osoby, które otrzymały taką pożyczkę lub starające się o nią, będą mogły również skorzystać z odpowiedniego szkolenia i doradztwa.

W ustawie przewidziane są także nowe instrumenty wsparcia dla pracodawców pragnących zatrudnić dojrzałych pracowników. Będą oni mogli skorzystać z dofinansowania wynagrodzenia zatrudnionych pracowników powyżej 50. roku życia ze środków Funduszu Pracy. Dofinansowanie to wynosi maksymalnie do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, zaś pracodawca będzie finansował z własnych środków pozostałą część wynagrodzenia przysługującego takiemu pracownikowi.

Kolejnym instrumentem dla pracodawców, finansowanym z Funduszu Pracy, jest nowoutworzony Krajowy Fundusz Szkoleniowy, który zapewniał będzie środki na finansowanie kształcenia i szkolenia pracowników w wieku 45 lat i więcej. Fundusz zastąpi istniejące do tej pory rozwiązania w tym zakresie. W 2014 roku będzie on miał do dyspozycji 40 mln złotych.
Inne formy wsparcia pracodawców w tworzeniu miejsc pracy obejmują m.in. grant na telepracę, świadczenie aktywizacyjne lub pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy.

Przewidziane zmiany są zgodne z kierunkami działań określonymi w Programie „Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+”. Mają one na celu zwiększenie skuteczności działania urzędów pracy, w celu podtrzymania korzystnego trendu aktywizacji zawodowej osób dojrzałych.

Więcej informacji na temat aktywizacji zawodowej osób dojrzałych znaleźć można na stronie kampanii www.50plus.gov.pl

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz