POZnań

Tłumaczenie na język migowy nie jest obowiązkowe

Nauka języka migowego  Foto: migaj.eu

Radni z klubu Wspólny Poznań, którzy w interpelacji wnioskowali o wprowadzenie na sesje Rady Miasta tłumaczenia na Polski Język Migowy, otrzymali odpowiedź z Urzędu Miasta.

Klub Wspólny Poznań uzasadniał, że takie udogodnienie pozwoli osobom głuchym oraz słabosłyszącym na korzystanie z transmisji podczas obrad Rady Miasta Poznania. Rozwiązanie to wpisuje się w standardy wynikające m.in. z Polityki Dostępności. Wcześniej na ten temat zwróciła uwagę Młodzieżowa Rada Miasta Poznania.

Klub otrzymał w tej kwestii szczegółową odpowiedź z Urzędu Miasta. Wynikający z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, obowiązek zapewnienia dostępności realizowany jest poprzez transkrypcję nagrań sesji Rady Miasta zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej. Zapewnienie tłumacza języka migowego, w świetle przepisów ww. ustawy, traktowany jest jako alternatywny sposób dostępu do elementu strony internetowej w sytuacji braku możliwości zapewnienia jego dostępności cyfrowej w podstawowym zakresie. Wskazana wyżej ustawa nałożyła obowiązek opatrzenia napisami materiałów multimedialnych publikowanych na stronach internetowych. Ustawa powstała w oparciu o dyrektywę UE, która określa wymogi dostosowania treści umieszczanych w Internecie przez podmioty publiczne – do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że we wszystkich publikowanych filmach muszą znaleźć się napisy (transkrypcja). Również materiał wideo początkowo emitowany na żywo, jeśli następnie zostaje zamieszczony na stronie internetowej – musi być opatrzony w napisy. Warto podkreślić, że wyrażony w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym obowiązek transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad rady gminy, a następnie ich udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej jest spełnieniem obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Koszt transkrypcji materiału filmowego z przebiegu sesji Rady Miasta Poznania zamieszczanego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (retransmisja) to 121,77 zł brutto za każde rozpoczęte 30 minut nagrania sesji – gdy nagranie sesji realizowane jest bezpośrednio z sali sesyjnej albo 158,67 zł brutto za każde rozpoczęte 30 minut nagrania sesji – gdy nagranie sesji realizowane jest zdalnie. Uwzględniając liczbę zaplanowanych w 2021 roku sesji (17), ich charakter (sesje zdalne) oraz średni czas ich trwania (9 godzin) – przewidywany koszt transkrypcji w skali 2021 roku to około 48.553 zł brutto.

W odniesieniu do nagrań sesji rady gminy wystarczające jest zapewnienie ich dostępności cyfrowej poprzez dodanie napisów. Zapewnienie tłumaczenia migowego stanowiącego fakultatywną formę dostępności oznaczałoby konieczność ponoszenia dodatkowych (poza niezbędnymi kosztami transkrypcji) wydatków nieprzewidzianych w obecnym budżecie Miasta. Ewentualna decyzja o zabezpieczeniu dodatkowych środków na usługi tłumacza języka migowego podczas sesji należy do Rady Miasta Poznania.

źródło: biuletyn.poznan.pl

Użyte w artykule zdjęcia: migaj.eu

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz