POZnań

Ostatnie szlify poznańskiej uchwały krajobrazowej

Wielkoformatowe reklamy na Starym Rynku  Foto: lepszyPOZNAN/gsm

Dobiegają końca prace przy projekcie uchwały krajobrazowej dla Poznania, która pomoże w uporządkowaniu nośników reklamowych znajdujących się w przestrzeni miasta. Dokument został już wyłożony do publicznego wglądu. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi.

To kolejny ważny krok w porządkowaniu przestrzeni publicznej stolicy Wielkopolski – na ostatniej prostej jest poznańska uchwała krajobrazowa zawierająca zbiór zasad dotyczących sytuowania reklam, małej architektury i ogrodzeń.

Dzięki uchwale krajobrazowej będziemy mogli wyeliminować z naszego otoczenia nieestetyczne banery, krzykliwe szyldy oraz inne elementy powodujące dewastację krajobrazu miejskiego – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Dużą wartością tego dokumentu jest fakt, że od początku powstaje on przy aktywnym uczestnictwie m.in. mieszkańców, rad osiedli i przedsiębiorców. Dziękuję wszystkim za tak ogromne zaangażowanie w proces tworzenia tej niezwykle istotnej uchwały, która nie tylko poprawi jakość życia w naszym mieście, ale wpłynie także na jego wizerunek i rozwój.

Zanim dokument trafi do Biura Rady Miasta, zgodnie z wymogiem ustawowym, zostanie wyłożony do publicznego wglądu. Do 6 marca z aktualnymi zapisami projektu uchwały krajobrazowej można się zapoznać na stronach internetowych: www.poznan.pl/krajobrazowa oraz https://bip.poznan.pl/. Uwagi mieszkańcy mogą zgłaszać przez cały okres wyłożenia, a także w ciągu 14 dni od jego zakończenia – w nieprzekraczalnym terminie do 21 marca 2021 roku.

  • pocztą tradycyjną na adres Wydziału Urbanistyki i Architektury, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań,
  • mailowo na adres: krajobrazowa@um.poznan.pl.

W korespondencji należy podać imię, nazwisko i adres zamieszkania lub w przypadku osoby prawnej – nazwę i adres siedziby, a także treść uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.  

Rada Miasta Poznania projektem uchwały najprawdopodobniej zajmie się w drugim kwartale tego roku.

Co zawiera poznańska uchwała krajobrazowa?

Według aktualnego projektu uchwały Poznań ma zostać podzielony na cztery obszary. Pierwszy z nich to obszar staromiejski, który obejmuje Stary Rynek i okolice oraz Chwaliszewo i Śródkę. Drugi to obszar centrum i historycznych dzielnic, odpowiadający nieco poszerzonej strefie ochrony konserwatorskiej. Kolejny, to obszar zurbanizowany, obejmujący osiedla mieszkaniowe oraz założenia usługowe i przemysłowe oraz obszar przyrodniczy wpisujący się w klinowo-pierścieniowy system zieleni.

Największe nośniki reklamowe – billboardy – w maksymalnym rozmiarze (18 m²) dopuszczone zostały tylko w obszarze zurbanizowanym i na skrajach obszaru obejmującego centrum i historyczne dzielnice – przy drogach głównych i głównych ruchu przyspieszonego. Słupy ogłoszeniowo-reklamowe oraz tzw. citylighty będą dopuszczone we wszystkich obszarach, ale w obszarze staromiejskim z ograniczeniami. 

Niemal całkowicie zakazane zostały za to wielkoformatowe banery. Mogą się pojawić tylko na rusztowaniach w czasie prowadzonego remontu elewacji. Dopuszczalne nadal będą murale reklamowe na ścianach szczytowych budynków – z ograniczeniem ich wielkości w zależności od strefy.

Katalog możliwości, jakie uchwała zapewnia przedsiębiorcom, którzy chcą wywiesić szyld, jest bardzo szeroki. Są w nim m.in. szyldy semaforowe, szyldy tradycyjnie umieszczane nad oknami, tablice zbiorcze i pylony. Największa forma szyldu – pylon o maksymalnej wysokości do 25 m (czyli aż o 10 m niższy, niż stosowane obecnie) może pojawić się tylko przy budynkach o powierzchni zabudowy powyżej 15 tys. m² i tylko w ramach obszaru zurbanizowanego.

Dokument reguluje również zasady dotyczące budowania ogrodzeń: powinny być ażurowe, nie można stawiać ich np. z betonowych prefabrykatów. Ponadto określa warunki lokalizowania obiektów małej architektury: nie mogą przekraczać wysokości 5 m.

Uchwała określa także terminy dostosowania do obowiązujących w mieście zakazów, zasad i warunków określonych w uchwale. W przypadku nośników reklamowych są one różne dla poszczególnych części miasta. Dla obszaru staromiejskiego – 12 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały, centrum i historycznych dzielnic – 24 miesiące, zurbanizowanego – 36 miesięcy, przyrodniczego – 24 miesiące.

Dla ogrodzeń pełnych wykonanych z prefabrykowanych betonowych przęseł lub blachy okres adaptacji do zapisów uchwały wynosi 5 lat od wejścia w życie. Pozostałe rodzaje ogrodzeń nie wymagają dostosowania, podobnie jak obiekty małej architektury.

Intensywne prace nad poznańską uchwałą krajobrazową trwają od marca 2017 roku. Pierwszym krokiem było opracowanie wstępnych propozycji zapisów, które miałyby się w niej znaleźć. W tym celu powołano zespół roboczy w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMP oraz ogólnomiejski zespół ds. przygotowania uchwały krajobrazowej.

W swoich pracach oba zespoły korzystały z obowiązujących dokumentów planistycznych, podręczników dobrych praktyk, wytycznych konserwatorskich oraz regulacji funkcjonujących w miastach zachodnioeuropejskich. Uzupełnieniem tych narzędzi były liczne inwentaryzacje, wizje w terenie, a także analizy przestrzenne – mówi Piotr Sobczak, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP, Architekt Miasta Poznania.

Opracowane w ten sposób propozycje zapisów stały się punktem wyjścia do dalszych prac. Po raz pierwszy projekt upubliczniono pod koniec 2017 roku. Każdy mógł się do niego odnieść, wyrazić swoje uwagi lub zaproponować zmiany. Uchwała ponownie została zaprezentowana w 2018 roku. Kolejnym krokiem były konsultacje społeczne, które odbyły się rok później. Zgłoszone wtedy uwagi dotyczyły głównie reklam na ścianach szczytowych budynków, szyldów dla obiektów handlowych, systemu informacji kierunkowej czy zasad sytuowania bilbordów.

Do tej pory zgłoszono blisko 530 uwag, z których część znalazła się w aktualnej wersji dokumentu. Do Wydziału Urbanistyki i Architektury, w trakcie prac nad projektem uchwały, wpłynęło także blisko 600 wniosków dotyczących reklam i szyldów planowanych do umieszczenia w przestrzeni publicznej. Były one na bieżąco konfrontowane z zapisami projektu – podkreśla Piotr Libicki, pełnomocnik prezydenta ds. estetyki miasta, plastyk miejski. 

Co więcej, odbyło się ponad 20 spotkań z mieszkańcami, przedstawicielami rad osiedli, firmami reklamowymi, przedsiębiorcami, stowarzyszeniami, miejskimi spółkami oraz Otwarte Forum Dyskusyjne w Concordii Design.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN/gsm

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz