POZnań

Ławnicy poszukiwani

Sąd w Poznaniu  Foto: lepszyPOZNAN.pl / tab

Do 30 czerwca zgłaszać można kandydatów na ławników sądów powszechnych w stolicy Wielkopolski. Pretendenci muszą m.in. być obywatelami Polski, mieszkać lub pracować w Poznaniu oraz mieć od 30 do 70 lat. Kadencja trwać będzie od 2024 do 2027 roku.

Z terenu  Poznania do sądów powszechnych w stolicy Wielkopolski rada miasta powinna wybrać 251 ławników. Więcej na ten temat na stronie

Ławnikiem może zostać osoba, która ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, ma nieskazitelny charakter oraz jest pomiędzy 30 a 70 rokiem życia. Powinna także być zatrudniona, prowadzić działalność gospodarczą lub mieszkać w Poznaniu co najmniej od roku oraz mieć co najmniej średnie wykształcenie. Stan zdrowia kandydata musi pozwalać na pełnienie obowiązków ławnika. 

Przeciwwskazaniem do objęcia funkcji ławnika jest zatrudnienie w sądach oraz w prokuraturze, a także wchodzenie w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Kandydatami nie mogą być również funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze służby więziennej oraz radni gminy, powiatu i województwa. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów zgłaszać mogą prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne i zawodowe (z wyłączeniem partii politycznych), a także grupa co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Poznania. W tym ostatnim przypadku do karty zgłoszenia należy dołączyć listę mieszkańców zgłaszających kandydata.

Komplet dokumentów należy dostarczyć do Wydziału Organizacyjnego UMP (pl. Kolegiacki 17, 61-001 Poznań) z dopiskiem “Wybory na ławnika”. Wnioski przyjmowane są do 30 czerwca – liczy się data wpłynięcia do urzędu, a nie data stempla pocztowego. 

Prawa, obowiązki, szczegóły zgłoszeń oraz więcej informacji znaleźć można na dedykowanej stronie.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl / tab

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz