POZnań

Ławnicy pilnie potrzebni

Ławnicy poszukiwani  Foto: UMP

Rada miasta organizuje wybory uzupełniające dla ławników, którzy będą pełnić funkcję w sądach powszechnych w latach 2024-2027. Pełnienie tego stanowiska jest honorowe, ale również wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Termin zgłaszania kandydatów mija 28 czerwca. Każdy, kto zbierze 50 podpisów, ma możliwość zgłoszenia siebie lub swojego kandydata.

Ławnik ma ważną rolę w systemie sprawiedliwości. Pełni on funkcję “sędziego społecznego”, który ma takie same obowiązki, jak zawodowy sędzia. Ławnicy uczestniczą w rozstrzyganiu spraw w sądach pierwszej instancji. Są oni niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz przepisom prawnym.

Zgodnie z propozycją przekazaną przez prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, rada miasta przeprowadza wybory uzupełniające dla ławników. Potrzebnych jest 93 osób, w tym 71 do orzekania w sprawach związanych z prawem pracy. Zgłoszenia są przyjmowane są do 28 czerwca. Ławnikiem może zostać każda osoba mająca polskie obywatelstwo i pełniąca prawa obywatelskie. Kandydat powinien mieć nienaganne usposobienie oraz mieć ukończone 30 lat (ale nie więcej niż 70). Ponadto, musi zamieszkiwać lub pracować w Poznaniu przez co najmniej rok, a także posiadać co najmniej średnie wykształcenie oraz odpowiednie zdrowie umożliwiające wykonywanie obowiązków.

O posadę ławnika nie mogą ubiegać się o stanowisko ławnika osoby zatrudnione w sądach, prokuraturze, policji, wojsku, służbie więziennej, adwokaci, radcowie prawni ani aplikanci. Również duchowni i radni nie mogą składać swojej kandydatury. Osoby, które są częścią organów, od decyzji których można odwoływać się do sądu, również są wyłączone z ubiegania się o stanowisko ławnika.

Możliwość zgłaszania kandydatów na ławników posiadają prezesi sądów, zarejestrowane stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe – z wyjątkiem partii politycznych. Grupa 50 osób mieszkających na stałe w Poznaniu i posiadających prawa wyborcze również może zgłosić swojego kandydata.

Aby zgłosić kandydata, należy pobrać kartę zgłoszenia ze strony internetowej www.poznan.pl/lawnicy, wypełnić ją i złożyć w Urzędzie Miasta Poznania (pokój 144 i 170, pierwsze piętro) przy placu Kolegiackim 17, lub wysłać pocztą na adres urzędu. Do karty należy dołączyć odpowiednie dokumenty. Jeśli zgłoszenie ławnika jest dokonywane przez stowarzyszenie lub organizację, wymagane jest aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego lub inne potwierdzenie rejestracji tej organizacji. Jeśli kandydata zgłasza grupa poznaniaków, do karty zgłoszeniowej należy dołączyć listę co najmniej 50 osób popierających kandydaturę. Na liście należy podać imię (imiona), nazwisko, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z osób.

Kandydat na ławnika powinien także dostarczyć zaświadczenie o stanie zdrowia oraz dwie aktualne fotografie, a także zestaw innych dokumentów, których wykaz można znaleźć na stronie www.poznan.pl/lawnicy.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru i wyborów ławników udzielane są przez pracowników Urzędu Miasta Poznania pod numerem telefonu: 61 646 33 44.

Użyte w artykule zdjęcia: UMP

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz