POZnań

Jak może zmienić się Stare Miasto?

Stary Rynek - ogródki  Foto: lepszyPOZNAN - S9+

Wyłożono do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Stare Miasto”. To dokument, który może przynieść rewolucyjne zmiany: zakłada m.in. utworzenie Północnych Plant Starego Miasta, przebudowę dawnej synagogi czy wyeksponowanie murów miejskich. Dzisiaj (wtorek, 10 stycznia) odbędzie się dyskusja nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie.

Wyłożono do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Stare Miasto”. To dokument, który może przynieść rewolucyjne zmiany: zakłada m.in. utworzenie Północnych Plant Starego Miasta, przebudowę dawnej synagogi czy wyeksponowanie murów miejskich.

Nowy mpzp dla Starego Miasta ma zastąpić obowiązujące dotychczas na tym terenie kilkanaście miejscowych planów. Ułatwi to prowadzenie procesów inwestycyjnych, a także dostosuje przepisy do zmieniających się warunków prawnych, społecznych czy ekonomicznych. 

Jednymi z ważniejszych zapisów nowego mpzp “Stare Miasto” są te dotyczące zieleni. Przepisy ustalają zasady ochrony terenów istniejącej zieleni oraz wprowadzają nowe obszary pod nią przeznaczone. Plan umożliwia realizację Północnych Plant Starego Miasta, wzdłuż dawnych murów miejskich od Osady św. Gotarda do Wzgórza Zamkowego. Projekt ustala niemal 30 tys. m2 terenów zieleni publicznej, czyli powszechnie dostępnej. Tę formę uzupełnia roślinność w przestrzeniach prywatnych.

Teren Starego Miasta to obszar bogatych  nawarstwień historycznych w Poznaniu. Cały obszar projektu mpzp uznany został za obszar ochrony archeologicznej. Oznacza to obowiązkowy nadzór archeologiczny nad wszystkimi pracami ziemnymi na tym terenie. Projekt zakłada także objęcie najcenniejszych zespołów urbanistyczno-architektonicznych obszarowymi formami ochrony konserwatorskiej wpisanymi do rejestru zabytków Miasta Poznania. Ponadto dokument wskazuje przebieg dawnych murów miejskich i dedykuje tej przestrzeni specjalne zapisy i ustalenia, mające na celu zarówno zabezpieczenia pozostałości muru oraz zasady ich wyeksponowania. W dokumencie podkreślona została też potrzeba ochrony historycznie ukształtowanego terenu Wzgórza Zamkowego.

Ochroną objęte zostały  osie i otwarcia widokowe, akcenty architektoniczno-urbanistyczne czy dominanty urbanistyczne, a także historyczna mała architektura – fontanny, rzeźby, podcienia i dziedzińce.

W obrębie Starego Miasta większość istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej to obiekty odbudowane w latach powojennych. Projekt planu wskazuje kilka miejsc, gdzie możliwa jest realizacja nowej zabudowy. To np. obszar wzdłuż południowej krawędzi ul. Stawnej. 

W ramach prac nad nowym mpzp uwzględniono nowe elementy komunikacji i transportu –  koncepcję przebudowy układu torów tramwajowych w ul. Solnej oraz realizację nowego torowiska tramwajowego w ul. Garbary. Analizie poddany został też problem zapewnienia miejsc parkingowych na terenie Starego Miasta. W dokumencie zachowano możliwość realizacji dużego parkingu podziemnego pod placem Wielkopolskim. 

Projekt mpzp “Stare Miasto” ze względu na wyjątkową wartość terenu, jego złożone uwarunkowania i historię, wymagał dla wybranych fragmentów szczególnego podejścia. W ramach prac nad planem wyodrębniono 5 takich obszarów, które wymagają przekształcenia lub realizacji nowych form urbanistycznych i architektonicznych. To np. budynek dawnej synagogi poznańskiej gminy żydowskiej. Projekt planu zakłada przebudowę tego obiektu pod funkcje usługowe lub mieszkaniowe oraz dopuszcza odbudowę kopuły. Nie przewiduje natomiast jego rozbudowy. 

Plan obejmuje także obszar Osady św. Gotarda. To teren zlokalizowany przy skrzyżowaniu ulic Małe Garbary i Garbary, z pozostałościami poklasztornego wirydarza, czyli ogrodu znajdującego się wewnątrz zabudowań klasztornych.Projekt  zakłada zachowanie pozostałości wirydarza w formie ogólnodostępnego skweru zieleni publicznej oraz domknięcie północnej pierzei nową zabudową.

Teren Wzgórza Zamkowego wraz z Zamkiem Królewskim stanowią jeden z najbardziej rozpoznawalnych i charakterystycznych punktów na terenie Starego Miasta. Projekt planu zakłada możliwość wprowadzenia częściowej, spójnej z sąsiednią, zabudowy przy ul. 23 Lutego. Zachowanie ponad 20 metrowej przerwy między nowymi budynkami umożliwi utworzenie niewielkiej przestrzeni publicznej i wykształcenie atrakcyjnego przejścia pieszego w kierunku Wzgórza Zamkowego. 

Obszar u zbiegu ulic: Koziej, Sierocej i Murnej stanowi obecnie zaniedbaną przestrzeń parkingu. Projekt mpzp dopuszcza przekształcenie obecnego zagospodarowania i wprowadza możliwość lokalizacji trzykondygnacyjnej zabudowy o funkcji mieszkaniowo-usługowej. Wycofana linia zabudowy umożliwi wytworzenie kameralnego skweru stanowiącego kontynuację i dopełnienie terenów zieleni zlokalizowanych po przeciwnej stronie ulicy w ramach rozbudowy kwartału obiektów poszpitalnych.

W projekcie mpzp wyróżniono także tereny, gdzie niegdyś stały mury miejskie. Projekt planu zakłada wyburzenie kamienic przy ul. Wronieckiej 10 i 11 i dopuszczenie nowej zabudowy o zbliżonej wysokości. Co istotne, projekt przekształcenia istniejącej zabudowy, umożliwi realizację przejścia między nowymi obiekatmi, a istniejącym obrysem murów miejskich oraz znacznie poszerzy obszar zieleni. 

Dyskusja publiczna 

Do wstępnych prac nad projektem planu przystąpiono w pierwszej połowie 2018 r. Pierwsze konsultacje publiczne odbyły się w  2019 r. Na tym etapie wpłynęło 40 pism. Wnioski dotyczyły m.in. parametrów zabudowy, możliwości zmiany lub poszerzenia zakresu funkcji istniejących budynków, sposobu zagospodarowania niezabudowanych nieruchomości czy sposobu zagospodarowania terenów zielonych.

Od 5 stycznia 2023 r. projekt planu jest  wyłożony jest do publicznego wglądu. Uwagi można składać do 17 lutego. Kolejnym etapem będzie rozstrzygnięcie złożonych uwag i uchwalenie projektu planu przez Radę Miasta Poznania.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN - S9+

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz