DLA STUDENTA

Dofinansowanie studentów informatyki na WSNHiD

euro  Foto: sxc

euro Foto: sxcStypendium motywacyjne dla studentów informatyki w WSNHiD – 1000 zł miesięcznie

Informatyk to ciągle jeden z najbardziej poszukiwanych pracowników. Dlatego też ten kierunek studiów od kilku lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia wyższe. Od 11 kwietnia w poznańskiej Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa ruszyła rekrutacja na specjalizacje na kierunku INFORMATYKA dofinansowane z UE, realizowane w ramach projektu ,,Zwiększenie liczby absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku informatyka w WSNHiD”. Wśród dofinansowanych specjalizacji znajdują się: projektowanie gier komputerowych, sieci komputerowe, grafika komputerowa.

Studenci studiów stacjonarnych dzięki dofinansowaniu kierunku przez UE mają możliwość otrzymania stypendium w wysokości 1000 zł. Na I roku decydują m.in. wyniki maturalne, a w kolejnych latach średnia ocen w semestrze. Natomiast pozostali studenci, którzy podejmą naukę na stacjonarnych studiach dofinansowanych z UE, a nie uzyskają stypendium unijnego w wysokości 1000 zł, otrzymają wsparcie finansowe w postaci stypendium WSNHiD w wysokości 200 zł. Co więcej studenci informatyki mają możliwość odbycia 3-miesięcznych staży w firmach informatycznych  obejmujących wynagrodzenie w wysokości 2 400 zł brutto miesięcznie.

IT Academy

Podczas studiów informatycznych pod okiem specjalistów studenci mogą wziąć udział w kursach opartych na materiałach Microsoft. Kurs kończy się wewnętrznym egzaminem WSNHiD potwierdzonym Certyfikatem Ukończenia Kursu. Dwudziestu studentów z najlepszymi ocenami weźmie udział w Egzaminie Certyfikacyjnym MS w Poznańskim Ośrodku Certyfikacyjnym

Język angielski dla informatyków

Studenci informatyki WSNHiD mogą poszerzyć swoje kompetencje i wziąć udział w bezpłatnych specjalistycznych kursach z języka angielskiego, nakierowanego na język branżowy IT. Dzięki nim mogą doskonalić swoją umiejętności w tym zakresie, co w przyszłości zaprocentuje dobrą komunikacją m.in. z zagranicznymi firmami, klientami z administratorami sieci IT zagranicznych oddziałów firm. Pozwoli także na swobodny udział w branżowych kursach i specjalistycznych szkoleniach prowadzonych często po angielsku.

Gościnne wykłady wybitnych profesorów

W ramach współpracy z University of Abertay Dundee – jedną z wiodących brytyjskich uczelni o bogatym dorobku w kształceniu specjalistów IT jak i twórców gier komputerowych  – WSNHiD organizuje wykłady gościnne wybitnych profesorów z tego uniwersytetu. Program kształcenia obejmuje 60 godzin tego rodzaju zajęć.

Bezpłatne kursy, szkolenia i korepetycje

Studenci informatyki będą mieli także możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji podczas bezpłatnych kursów i szkoleń m.in. z zakresu zarządzania projektami informatycznymi czy Microsoft Cloud Computing and IT Business Support. Mogą także korzystać z bezpłatnych korepetycji np. z programowania.

Indywidualizacja nauczania

W ramach kierunku Informatyka oferowany jest bogaty wachlarz wybieranych przedmiotów specjalizacyjnych. Stanowią one ponad 30% wszystkich prowadzonych zajęć. Pozwala to studentom na dostosowywanie programu studiów do indywidualnych zainteresowań. Ponadto Uczelnia na pierwszym roku organizuje dodatkowe zajęcia, które pomagają uzupełnić wiedzę z zakresu kluczowych dla informatyki zagadnień takich jak: algebra, algorytmika czy logika matematyczna.

Wyjazdy studyjne do firm informatycznych

Studenci będą mogli uczestniczyć w wyjazdach studyjnych do firm informatycznych, które będą dobierane na podstawie zbieżności specjalizacji z profilem działalności  danego przedsiębiorstwa np. grupy softwarowe produkujące oprogramowanie, grupy deweloperskie współpracujące z producentami i dystrybutorami gier, prowajderzy usług internetowych czy rozwiązań sieciowych.

Specjalizacje na informatyce w WSNHiD

Sieci komputerowe, tryb: stacjonarny, niestacjonarny

Tryb: stacjonarny, niestacjonarny

Studia stacjonarne są dofinansowane z UE

Charakterystyka specjalizacji

Studenci zapoznają się z nowoczesnymi technologiami i urządzeniami sieci przewodowych i bezprzewodowych, praktycznym projektowaniem i realizacją nowoczesnych sieci komputerowych, systemami rozproszonymi i nowoczesnymi narzędziami ich projektowania, a także z metodami i narzędziami zarządzania sieciami komputerowymi i systemami rozproszonymi. Omawiany jest cały szereg zagadnień związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem sieci komputerowych i systemów rozproszonych.

Przedmioty specjalizacyjne

• Nowoczesne technologie i urządzenia sieciowe
• Systemy rozproszone
• Projektowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi
• Projektowanie systemów rozproszonych
• Bezpieczeństwo systemów rozproszonych
• Zarządzanie systemami rozproszonymi

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalizacji sieci komputerowe jest przygotowany przede wszystkim do pracy w charakterze projektanta i administratora bezpiecznych sieci komputerowych i systemów rozproszonych.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie:
• we wszystkich przedsiębiorstwach i instytucjach użytkujących systemy informatyczne
• w firmach projektujących i udostępniających systemy i usługi informatyczne

Informatyka, projektowanie systemów informatycznych
tryb: stacjonarny, niestacjonarny

Charakterystyka specjalizacji

Studenci zapoznają się z metodami modelowania i analizy procesów biznesowych, narzędziami wytwarzania oprogramowania, nowoczesnymi systemami baz danych i hurtowni danych oraz z zarządzaniem szeroko pojętym projektem informatycznym (tematy związane z zarządzaniem czasem, jakością i kosztami wytwarzanego oprogramowania). Prezentowane zagadnienia teoretyczne są ilustrowane i weryfikowane praktycznie w ramach zajęć laboratoryjnych i projektowych.

Przedmioty specjalizacyjne
– Hurtownie danych,
– Projektowanie aplikacji internetowych,
– Nowoczesne technologie przetwarzania danych,
– Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi,
– Administrowanie systemami informatycznymi,
– Analiza i eksploracja danych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent tej specjalizacji jest przygotowany do pracy w charakterze analityka, projektanta i programisty nowoczesnych systemów informatycznych. Znajdzie też zatrudnienie jako administrator rozległych i lokalnych systemów informatycznych.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie:
• w przedsiębiorstwach i instytucjach użytkujących systemy informatyczne,
• w firmach projektujących i udostępniających systemy i usługi informatyczne

Informatyka, technologie internetowe
Technologie internetowe, tryb: stacjonarny, niestacjonarny

Charakterystyka specjalizacji

Studenci zapoznają się z narzędziami i metodami projektowania, implementacji oraz wdrażania wielowarstwowych aplikacji internetowych stacjonarnych i mobilnych, a także zasadami administrowania środowiskami serwerów dla tych aplikacji. Wiedza zdobyta w toku studiów ułatwia rozumienie procesów konstrukcji rozproszonych aplikacji wielowarstwowych, ze szczególnym podkreśleniem ich specyficznych wymagań w zakresie ergonomii, bezpieczeństwa, wydajności i współpracy z systemami baz danych.

Przedmioty specjalizacyjne

– Projektowanie aplikacji internetowych,
– Administrowanie serwerami aplikacji,
– Systemy zarządzania treścią portali internetowych,
– Bezpieczeństwo środowisk aplikacji internetowych,
– Przetwarzanie danych semistrukturalnych,
– Technologie prezentacji w aplikacjach internetowych.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci tej specjalizacji przygotowani są do podjęcia pracy w charakterze projektantów i programistów systemów aplikacji internetowych, administratorów serwerów aplikacji i portali internetowych, a także specjalistów do spraw bezpieczeństwa systemów aplikacji internetowych.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie:
• w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na rynkach gospodarki elektronicznej,
• w przedsiębiorstwach wykorzystujących technologie internetowe.

Informatyka, grafika komputerowa
Tryb: stacjonarny, niestacjonarny
Studia stacjonarne są dofinansowane z UE

Charakterystyka specjalizacji
W ramach specjalizacji grafika komputerowa przedstawiane są zagadnienia związane z szeroko pojętą dwu- i trójwymiarową grafiką komputerową, dźwiękiem, obrazem wideo oraz ich integracją. Tematy te dotyczą m.in. konstrukcji oprogramowania graficznego, ogólnych metod wizualizacji, animacji komputerowej, obróbki dźwięku, obróbki obrazów statycznych i sekwencji wideo, konstrukcji multimedialnych stron WWW, a także systemów informacji przestrzennej. Na uwagę zasługuje fakt, że większość tematów realizowana jest w formie zajęć laboratoryjnych w specjalistycznych pracowniach.

Przedmioty specjalizacyjne
• Modelowanie geometryczne w grafice komputerowej
• Zaawansowane metody renderingu
• Przetwarzanie obrazów i fotografia cyfrowa
• Animacja komputerowa
• Grafika komputerowa w projektowaniu stron WWW
• Systemy informacji przestrzennej

Sylwetka absolwenta
Specjalizacja przygotowuje szczególnie do pracy w obszarach związanych z wizualizacją danych i obiektów, programowaniem narzędzi graficznych dla potrzeb innych działów gospodarki, generowaniem grafiki dla mediów (reklama, film, gry komputerowe), a także projektowaniem stron WWW i systemów informacji przestrzennej.

Absolwenci mogą pracować w:
• instytucjach i firmach projektujących i wdrażających produkty zawierające szeroko rozumiane elementy grafiki lub multimediów
• agencjach reklamowych, studiach projektowych, drukarniach, własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej

Informatyka, Inteligentne Systemy Komputerowe – NOWOŚĆ

Charakterystyka specjalizacji

W ramach specjalizacji przedstawiane są zagadnienia związane z cyfrowym przetwarzaniem i analizą obrazów, sztucznymi sieciami neuronowymi, logiką rozmytą, algorytmami genetycznymi oraz inteligentnymi systemami wspomagania decyzji. Studenci zapoznają się z nowoczesnymi narzędziami i technologiami wykorzystywanymi przy projektowaniu i budowie inteligentnych systemów komputerowych. Duży nacisk położony został na zastosowania praktyczne takich systemów, przez co prezentowane zagadnienia teoretyczne są ilustrowane i weryfikowane w ramach zajęć laboratoryjnych i projektowych.

Przedmioty specjalizacyjne
cyfrowe przetwarzanie i analiza obrazów,
logika rozmyta/ sieci neuronowe,
inteligentne systemy wspomagania decyzji,
zaawansowane technologie wytwarzania oprogramowania,
zastosowania systemów inteligentnych,
metody wytwarzania systemów inteligentnych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalizacji Inteligentne systemy komputerowe jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w charakterze analityka, projektanta i programisty nowoczesnych systemów informatycznych. Może znaleźć zatrudnienie w firmach wykorzystujących zaawansowane technologie przetwarzania danych związane między innymi z cyfrową analizą obrazów, czy też metodami sztucznej inteligencji.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie:
w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na rynkach gospodarki elektronicznej,
w firmach projektujących i udostępniających systemy i usługi informatyczne

Informatyka, projektowanie gier komputerowych NOWOŚĆ
Tryb: stacjonarny, niestacjonarny

Studia stacjonarne są dofinansowane z UE

Charakterystyka specjalizacji

Studenci zapoznają się z budową, projektowaniem i programowaniem gier komputerowych, projektowaniem grafiki 2D, modelowaniem 3D, tworzeniem zaawansowanych silników graficznych, sztuczną inteligencją oraz komunikacją sieciową w grach komputerowych. Zajęcia z zakresu programowania gier odbywają się w specjalistycznym laboratorium wyposażonym w konsole Microsoft Xbox 360. Pozwala to studentom na praktyczne sprawdzenie nabytych w trakcie zajęć umiejętności.

Przedmioty specjalizacyjne
• Narzędzia i technologie programowania gier
• Projektowanie grafiki 2D
• Silniki graficzne w grach
• Modelowanie 3D w grach
• Projektowanie gier
• Programowanie w grafice
• Tworzenie gier konsolowych
• Multimedia w grach
• Sztuczna inteligencja w grach
• Gry sieciowe

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu tej specjalizacji absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze projektanta i programisty nowoczesnych systemów graficznych, w tym gier komputerowych. Może także znaleźć zatrudnienie jako projektant zaawansowanych rozwiązań graficznych 2D i 3D.

Absolwent może podjąć pracę w:
• przedsiębiorstwach i instytucjach projektujących grafikę i wykorzystujących zaawansowane modele 3D
• grupach developerskich tworzących gry komputerowe oraz inne rozwiązania graficzne
• firmach projektujących i udostępniających systemy i usługi informatyczne

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz