Grunwald POZnań

Zmiany w zagospodarowaniu ul. Kolorowej

Lotnisko Ławica  Foto: lepszyPOZNAN.pl /Piotr Rychter

Radni z Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji zapoznali się z projektem uchwały ws. w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Kolorowej. Pomimo tego, że na początku grudnia pozytywnie opiniowała ten dokument, musiał on zostać wycofany z porządku obrad sesji ze względu na uwagi zgłoszone przez port lotniczy.

Ławica, pomimo formalnego zakończenia procesu rozstrzygania uwag zgłoszonych do projektu mpzp, zgłosiła się do prezydenta z wnioskiem o ponowne przeanalizowanie złożonych przez lotnisko uwag. Miejska Pracownia Urbanistyczna, ze względu na rangę tej jednostki, rozpoczęła rozmowy z Ławicą, które trwały aż do początku marca. Pierwotnie w północnej części planu pojawiła się możliwość zabudowy wielorodzinnej, a część ta wchodziła w zewnętrzną strefę obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska ustaloną uchwałą sejmiku wojewódzkiego. Strefa zewnętrzna – mniej restrykcyjna od drugiej, wewnętrznej – zabrania budowy nowych szpitali, domów pomocy społecznej i budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. Ławica przygotowała dla urbanistów obszerne opracowanie dotyczące odszkodowań wypłacanych na podstawie uchwały sejmiku. Choć teoretycznie powinny one dotyczyć wyłącznie budynków powstałych sprzed ustanowienia aktu prawnego, to sądy przyjęły inną linię orzecznictwa i port lotniczy musi wypłacić ok. 140 mln zł dla prawie 400 domostw, które zbudowano już po przyjęciu granic OOU. Lotnisko wskazywało także na ryzyko przesunięcia granic w przyszłości.

Wypracowaliśmy wspólnie dwie zmiany w planie miejscowym, które lotnisku bardzo mocno pomogą, a dla nas nie wymagają dłuższych konsultacji. Chcielibyśmy też lotnisku – mówiąc kolokwialnie – pomóc i naprawić naszą uchwałę planistyczną oraz pracować nad przyszłymi planami w taki sposób, aby zawierały te zapisy. Wypracowaliśmy wspólny standard. – tłumaczyła Natalia Weremczuk, dyrektorka MPU.

Głos zabrał m.in. radny Paweł Sowa, który od lat skupia się na zagadnieniach związanych z Ławicą.

Mam przed sobą maile, które pisałem oficjalnie do pana przewodniczącego, do prezydenta, prezesa portu i pani dyrektor o zorganizowanie spotkania, w którym mogliby uczestniczyć radni. Problemy lotniska wynikają z bardzo złej interpretacji istniejących przepisów, która zmusiła Ławicę do wypłaty ok. 140 mln zł odszkodowań. Kwota ta rośnie dość szybko. Chciałem wyrazić smutek, bo od 3 miesięcy artykułowałem wyraźnie tę prośbę i takiego spotkania nie zorganizowano. To jest ogromne zagrożenie, a ten plan nie jest jedynym, który znajduje się w tej drugiej strefie. Potrzebne jest wypracowanie polityki całościowej, która pozwoli ochronić port lotniczy jako instytucję priorytetową dla gospodarki miasta – lotnisko jest jak kolej w XIX wieku. – komentował Sowa.

Natalia Weremczuk wyjaśniła, że z planu usunięto wszystkie zapisy, które mogłyby stać się podstawą roszczeń odszkodowawczych. W tego typu planach ustalone standardy mają być zawsze stosowane, dlatego też rozmowy z Ławicą trwały dość długo.

Miejska Pracownia Urbanistyczna przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Rejon Stadionu Miejskiego” na styku trzech osiedli – Grunwald-Południa, Ławicy i Junikowa. Jednym z głównych powodów przystąpienia do tworzenia planu jest wniosek klubu Lech Poznań, który na działkach przeznaczonych pod ogródki działkowe – ROD obecnie już nie funkcjonuje – chciałby stworzyć boiska treningowe. Przy okazji urbaniści planują wprowadzić zmiany w uchwalonych już mpzp wynikające z wydanych decyzji o warunkach zabudowy i realizacji przedsięwzięć EURO 2012 w rejonie ul. Wałbrzyskiej i Ptasiej. Jednym z większych wyzwań stojących przed MPU będzie kwestia znalezienia nowej funkcji dla przedpola stadionu miejskiego. Jego przyszłość ma się wyklarować w toku dyskusji, analiz i zaprezentowania kilku możliwości.

Rady osiedli zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały, zwracając uwagę m.in. na konieczność budowy przedszkola lub żłobka przy ul. Ptasiej, wyłączenie z zabudowy Fortu VIII i wprowadzenie zadrzewienia wokół boisk.

Radni pozytywnie zaopiniowali także projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Morasko-Radojewo-Umultowo” dla klina zieleni w rejonie ulicy Okolewo w Poznaniu. Dla tego terenu, który w większości pokrywają prywatne działki, toczą się postępowania o wydanie warunków zabudowy, dlatego też urzędnicy postanowili przygotować plan chroniący część klina zieleni przed zabudową. Oprócz dwóch dróg urbaniści zaplanowali także nowy ciąg pieszo-rowerowy. Na terenie dopuszczone będzie budowanie placów zabaw i plenerowych obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl /Piotr Rychter

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz