POZnań

W obronie klinów zieleni

Rzeka Warta - czerwiec 2013  Foto:

Poznańscy radni przyjęli plan miejscowy dla obszaru Morasko-Radojewo-Umultowo. W ten sposób będzie można skutecznie chronić fragment północnego klina zieleni przed zabudową. 

Chodzi o 118,5 ha. w północnej części Poznania, pomiędzy ul. Radojewo a rzeką Wartą. To część północnego klina zieleni miasta. Dominują tam niezabudowane użytki rolne oraz lasy. Wzdłuż wschodniej granicy objętych planem gruntów płynie Warta, a północna część położona jest na terenie NATURA 2000 Biedrusko i na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. 

Plan powstał głównie po to, by ochronić północny klin zieleni przed zabudową. Przyjęty przez miejskich radnych dokument na prawie całym obszarze opracowania ustala tereny wyłączone z zabudowy. Wyznacza też obszar cenny przyrodniczo i ustala ochronę jego walorów krajobrazowych, sankcjonuje też istniejący teren zabudowy zagrodowej oraz układ komunikacyjny, w tym ul. Radojewo. 

Plan jest zgodny ze “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania” – czyli najważniejszym miejskim dokumentem regulującym układ przestrzenny w Poznaniu – które określa ten obszar jako tereny zieleni nieurządzonej, tereny leśne i do zalesień, użytki rolne, tereny użytków ekologicznych i innych obszarów cennych przyrodniczo. Studium wyznacza również pas, przez który może przebiegać tzw. IV rama komunikacyjna, zapisana w planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. 

Dzięki przyjętemu przez miejskich radnych planowi, będzie można nie tylko chronić środowisko przyrodnicze, ale również zapewnić lepszą ochronę zdrowia mieszkańców tej części miasta. To już trzynasty tego typu projekt (licząc od 2015 roku) przekazany poznańskim radnym – dzięki działaniu Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i uchwałom rady miasta udało się wyłączyć z zabudowy ponad 530 ha. powierzchni.

To nie jedyne działania Miasta, mające na celu dbałość o zieleń. W Poznaniu powstają nowe parki i skwery (ostatnio m.in. park Rataje, park Bambrów Poznańskich na Dębcu, park przy ul. Browarnej czy park im. E. Strzeleckiego na Głuszynie). Zakończył się pierwszy etap prac na terenie dawnej szkółki w Krzyżownikach. W przyszłości miejsce to zostanie dodatkowo zalesione (posadzonych zostanie około 200 tys. drzew). Poznaniacy już teraz mogą jednak spacerować po zadrzewionym terenie zielonym. Miasto realizuje program “Poznań dla pszczół”, w ramach którego powstają nie tylko domki i pasieki dla owadów, ale też łąki miejskie – czyli tereny, które są koszone raz lub dwa razy do roku. Obszary te porasta spontaniczna roślinność, nie tylko trawiasta. Gdzie jest to możliwe sadzone są miododajne rośliny. Sukcesywnie przybywa zieleni przyulicznej. Tam gdzie nasadzenie nowych drzew w ziemi jest niemożliwe (np. ze względu na infrastrukturę podziemną) stają donice z roślinami. 

Wykaz uchwalonych planów miejscowych, zabezpieczających tereny zielone:

-Mpzp obszaru “Morasko-Radojewo-Umultowo” Radojewo Zachód część B (uchwalony w 2021 roku, 18,6 ha terenów wyłączonych z zabudowy)

-Mpzp obszaru “Morasko – Radojewo – Umultowo” w rejonie Strumienia Różanego i ul.Bożydara (uchwalony w 2020 roku, 7,1 ha terenów wyłączonych z zabudowy)

-Mpzp “Rejon ulicy Mieleszyńskiej” (uchwalony w 2020 roku, 110 ha terenów wyłączonych z zabudowy)

-Mpzp obszaru “Morasko-Radojewo-Umultowo” rejon ul. Lewandowskiego część A (uchwalony w 2019 roku, 56,1 ha terenów wyłączonych z zabudowy)

-Mpzp “W rejonie ulic Winogrady i Księcia Mieszka I” (uchwalony w 2019 roku, 2,7 ha terenów wyłączonych z zabudowy)

-Mpzp “W rejonie mostu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki Warty” (uchwalony w 2019 roku, 29,8 ha terenów wyłączonych z zabudowy)

-Mpzp “W rejonie Parku im. Jana Pawła II” (uchwalony w 2019 roku, 18,2 ha terenów wyłączonych z zabudowy)

-Mpzp obszaru “Morasko-Radojewo-Umultowo” klin zieleni w rejonie ul. Huby Moraskie (uchwalony w 2018 roku, 37,3 ha terenów wyłączonych z zabudowy)

-Mpzp obszaru “Morasko-Radojewo-Umultowo” klin zieleni w rejonie ul. Umultowskiej (uchwalony w 2018 roku, 21,3 ha terenów wyłączonych z zabudowy)

-Mpzp obszaru “Morasko-Radojewo-Umultowo” klin zieleni w rejonie ulic Radojewo i Nadwarciańskiej (projekt będący przedmiotem obrad RMP na najbliższej sesji, 118,5 ha terenów wyłączonych z zabudowy)

-Mpzp obszaru “Morasko-Radojewo-Umultowo”  klin zieleni w rejonie ul. F.Jaśkowiaka (uchwalony w 2018 roku, 35,2 ha terenów wyłączonych z zabudowy)

-Mpzp obszaru “Morasko-Radojewo-Umultowo” część jezioro Umultowskie (uchwalony w 2017 roku, 33,2 ha terenów wyłączonych z zabudowy)

-Mpzp “W rejonie ulicy Piastowskiej w paśmie rzeki Warty” (uchwalony w 2018 roku, 28,0 ha terenów wyłączonych z zabudowy)

-Mpzp “SOŁACZ – CZĘŚĆ A” (uchwalony w 2016 roku, 14,3 ha terenów wyłączonych z zabudowy)

Użyte w artykule zdjęcia:

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz