BizNews

Wypisuję się z ZUS-u

Wypisuję się z ZUS-u  Foto: Wypisuję się z ZUS-u

Wypisuję się z ZUS-u Foto: Wypisuję się z ZUS-uLubimy podobno – jako społeczeństwo – dużo narzekać. Na co narzekają przedsiębiorcy, którzy są ponoć główną siłą naszej gospodarki? Najczęściej na ZUS. Niektórzy starają się go unikać uciekając w szarą strefę, inni chcą załatwić ten problem zgodnie z prawem.

Oto przykład pewnego przedsiębiorcy, który z pewnością znajdzie naśladowców. Wysłał on do instytucji, której nie wierzy nawet wicepremier Waldemar Pawlak, pismo w którym  wypowiada nie napisaną umowę z ZUS. Uważa on, że narzuciło ją Państwo, na mocy ustaw o ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym, zmuszając go do ubezpieczania się w ZUS. Przymus ubezpieczenia się jest niezgodny z Konstytucją RP – stwierdza autor pisma.

Oto całe pismo z uzasadnieniem autora.

Niniejszym wypowiadam nie napisaną umowę , którą państwo narzuciło mi, na mocy ustaw o ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym, zmuszając mnie do ubezpieczania się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w zakresie ubezpieczeń: emerytalnych, rentowych , chorobowych, wypadkowych , zdrowotnych oraz składek na FP i FGŚP. Przymus ubezpieczenia się jest niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec powyższego odmawiam odprowadzania składek na w/w ubezpieczenia.

Na podstawie poniższych artykułów. zawartych w Konstytucji RP , składam zawiadomienie iż w Polsce są łamane prawa obywatelskie. Żyjąc w demokratycznym i praworządnym państwie jakim jest Rzeczpospolita Polska mam prawo do wolności zapisanych w konstytucji . Ustawy o obowiązkowym ubezpieczeniu łamią zapisy zawarte w Konstytucji RP . Sam ustawodawca łamie przepisy zapisane w konstytucji RP.

Art. 47.

Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

Art. 31.

1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Kolejną sprawą której dotyczy powyższa skarga to iż jako obywatel praworządnego państwa jestem dyskryminowany i traktowany gorzej niż inne grupy społecznej. Prowadzę działalność gospodarczą i płacę składki dlaczego osoba prowadząca działalność na terenach wiejskich płacą niższe składki? Prowadzę działalność budowlaną i jestem dekarzem czym różni się mój zawód od innych, czym różni się moja osoba od innych obywateli należących do grup o specjalnych przywilejach, które mogą przejść na wcześniejsze emerytury po 15 latach pracy. Niestety według obecnego systemu nie mam możliwości o decydowaniu kiedy chcę przejść na emeryturę. Czy jestem gorszy bo nie mam kilku hektarów na wsi i nie prowadzę tam działalność, czy też może nie jestem policjantem , strażakiem , górnikiem lub żołnierzem tylko pracuję na dachu nie zawsze w sprzyjających warunkach (mróz, deszcz, wysokie temperatury i praca na wysokości) Sprzeciwiam się obowiązującemu prawu i wypowiadam obowiązkowe ubezpieczenie emerytalno- rentowe na podstawie art. z Konstytucji.

Art. 2.

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Art. 32.

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny

Art. 47.

Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym

Dlaczego ZUS nie stosuje się do prawa dziedziczenia zgromadzonych prze zemnie środków na moim koncie? Dlaczego członek rodziny ubezpieczonego nie ma prawa do dziedziczenia środków pieniężnych na koncie ubezpieczonego. Pieniądze zostają na kontach ZUS przecież to przywłaszczenie.

Art. 64.

1. Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia.
2. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej.
3. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności.

Rzeczpospolita Polska również nie wywiązuje się z przepisu art.65.1. konstytucji i tym samym stosuje przymus wobec mojej osoby odgórnie ubezpieczając mnie w ZUS . Obywatel nie ma możliwości wyboru w tak ważnej kwestii jak emerytura, nie mam również możliwości zapoznania się z warunkami o ubezpieczeniu emerytalno- rentowym , . Ustawa z dnia 28 lipca 1990 art. 6.5. przy zawieraniu umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń ma obowiązek doręczyć, bez wezwania, stronie ubezpieczającej tekst ogólnych warunków ubezpieczenia, podpisany przez co najmniej dwóch członków zarządu.

Art. 47.

Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

Art. 31.

1.Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2.Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
3.Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Art. 65.

1. Każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. Wyjątki określa ustawa

Zwracam się do Państwa o rozpatrzenie mojej skargi i przyjęcia mojej rezygnacji o odstąpieniu od obowiązkowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego .Proszę o wzięcie pod uwagę zapisów konstytucji i o danie mi wyboru co do decydowaniu o własnym życiu, ubezpieczeniu oraz leczeniu, co gwarantuje mi Konstytucja RP

Wnoszę o wypłacenie środków przekazanych do ZUS z tytułu ubezpieczenia emerytalnego.

Z poważaniem
Tomasz Ch.

Otrzymują:

Zakład Ubezpieczeń społecznych
Rzecznik Praw Obywatelskich
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Prezes Rady ministrów
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca (art. 237 § 1 K.p.a.).

źródło: Wolni Przedsiębiorcy

banknoty Foto: sxc

3 komentarzy

kliknij by dodać komentarz

  • Całym sercem jestem za Panem Tomaszem. Też chętnie wystąpię z ZUSu w ramach Art. 47.

    Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

  • Nareszcie ktoś pomyślał. Proponuje wszystkim, którym zależy aby godnie żyć dołączyć się do Odważnego Polaka, który podejmuje walkę o godne życie na emeryturze i mówi nie bezprawiu w imię prawa. Pamiętajcie w jedności siła. Trzymam kciuki i całym sercem jestem za Panem Tomaszem.