K U L T U R A

Poznaj Perfumiarza z Łazarza

Poznaj Perfumiarza z Łazarza  Foto: materiały praswoe / garvest

Wernisaż wysta­wy poświę­co­nej perfumiarzowi z Łazarza i firmie braci Stemp­nie­wi­czów rozpocznie się w Przystani Sztuki w środę, 11 sierpnia. Wszyscy wiedzieli, że mieliśmy na tyłach Głogowskiej fabrykę perfum. Ale nikt, że największą w Polsce. Po raz pierw­szy będzie można zobaczyć zdję­cia jej wnętrz i produk­tów.

Poznaj Nosa największej w Polsce fabryki perfum w międzywojniu. Wonności z perfumerii J. & S. Stempniewicz, a potem Polleny Lechii wiatr roznosił na pół dzielnicy. Brzmi jak slogan rekla­mo­wy, ale podob­no tak było. Perfumy z Poznania stały na toaletkach dam od Berlina po Królewiec, a nawet za oceanem.

O losach fabry­ki opowie autor, Paweł Pawrow­ski. Ze względów pandemicznych liczba osób mogących wziąć udział w tym spotkaniu wynosi 30 osób.

W maju tego roku do bibliotek trafi­ła książ­ka Perfu­miarz z Łaza­rza o nosie i właści­cie­lach fabry­ki J. & S. Stemp­nie­wicz. To najob­szer­niej­sza jak dotąd mono­gra­fia firmy, która zaczę­ła produk­cję na Łaza­rzu równo sto lat temu. Histo­ry­cy pisa­li dotąd, że pręż­na, że rzut­ka, że wyjąt­ko­wa, ale że najwięk­sza wtedy fabry­ka mydeł i perfum w Polsce nie doda­li.

Książ­kę Perfu­miarz z Łaza­rza można wypożyczyć w: Biblio­te­ce Raczyń­skich, jej filiach nr 2, 4, 12, 14, 42, Filii Nara­mo­wic­kiej i Filii Wildec­kiej, Domu Lite­ra­tu­ry, Biblio­te­ce Uniwer­sy­tec­kiej, biblio­te­ce PTPN, Biblio­te­ce Kórnic­kiej oraz WBPi­CAK. Można pytać też w siedzi­bach Stowa­rzy­sze­nia Wirtu­al­ny Łazarz, Niewi­dzial­na Ulica oraz w Funda­cji Otwar­ta Stre­fa Kultu­ry.

Poznaj Perfumiarza z Łazarza

Biurowiec Bałtyk – Przystań Sztuki, Poznań, Roosevelta 22
środa, 11 sierpnia godzina 18:00
Wystawa potrwa do 22 sierpnia

Wstęp wolny

Użyte w artykule zdjęcia: materiały praswoe / garvest

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz