Aglomeracja

Nowy rok szkolny

tablica  Foto: sxc

W poniedziałek, 2 września ok. 4,6 mln uczniów z blisko 24 tys. szkół rozpocznie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2019/2020. W szkołach podstawowych będzie uczyć się ponad 3 mln uczniów, w tym w I klasie około 385 tys. dzieci. W szkołach ponadpodstawowych (liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i szkołach przysposabiających do pracy) – ok. 1,5 mln uczniów. W szkołach policealnych nowy rok szkolny rozpocznie ok. 220 tys. słuchaczy, a w szkołach dla dorosłych (podstawowych i liceach) ok. 142 tys. słuchaczy.

Poniedziałek, 2 września br. to również pierwszy dzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla około 1,4 mln dzieci w wieku 3-6 lat w ponad 22 tys. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Od września rozpocznie się wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego do szkół ponadpodstawowych, jak i nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. Począwszy od 1 września 2019 r. we wszystkich klasach pierwszych/semestrach pierwszych szkół prowadzących kształcenie zawodowe (branżowych szkół I stopnia, pięcioletnich techników, klas dotychczasowych czteroletnich techników oraz szkół policealnych) będzie obowiązywała nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego.

Zmiany też będą dotyczyły nauczycieli. Znika obowiązek oceniania nauczyciela raz na pięć lat, a system awansu zawodowego wraca do stanu sprzed września 2018 r. Zmieniają się przepisy dotyczące kształcenia nauczycieli, doskonalenia i doradztwa metodycznego. Od 1 września wzrosną też wynagrodzenia nauczycieli.

W życie wchodzą również przepisy dotyczące szkolnictwa branżowego. Dzięki przyjętym rozwiązaniom zostanie zwiększony wpływ firm oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa na funkcjonowanie kształcenia zawodowego.

Od września 2019 r. wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o blisko 10 proc. (w porównaniu do obowiązujących od stycznia br.). Młodzi nauczyciele rozpoczynający pracę w zawodzie w okresie stażu będą otrzymywali dodatkowe świadczenie “na start” w wysokości 1000 zł. Kwota dodatku za wychowawstwo klasy będzie wynosiła minimum 300 zł. Dodatek ten będzie przysługiwał również nauczycielom wychowania przedszkolnego, a jego kwotę ustalą samorządy.

W nadchodzącym roku szkolnym będą powstawały kolejne e-materiały do kształcenia ogólnego i zawodowego. Zaplanowane jest stworzenie i upowszechnianie kolejnych 800 e-zasobów do kształcenia zawodowego, które zostaną udostępnione na platformie www.epodreczniki.pl.

W październiku rusza pilotaż projektu “Szkoła dla innowatora”. W wybranych 20 szkołach podstawowych zostanie przetestowany model nauczania kompetencji proinnowacyjnych. Przedsięwzięcie jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

W roku szkolnym 2019/2020 jest planowana również kolejna edycja Dnia Nowych Technologii w Edukacji. Idea wydarzenia to popularyzacja technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w codziennej pracy z uczniami w szkole i poza szkołą.

Warto dodać, że uczniowie mogą korzystać z mobilnych wersji legitymacji szkolnych. To jedna z najbardziej oczekiwanych przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych usług cyfrowych. Dzięki specjalnej aplikacji uczniowie mogą mieć ten dokument w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym.

Od 1 września 2019 r. wejdzie w życie ustawowy wymóg zobowiązujący szkoły do zapewnienia uczniom miejsca na spożywanie posiłków. Będzie realizowany rządowy program wsparcia samorządów w ramach programu “Posiłek w szkole i w domu”. Na ten cel mamy do przekazania samorządom 40 mln zł na wyposażenie lub modernizację szkolnych stołówek lub jadalni. W sumie w ciągu 5 lat będzie to 200 mln zł.

Od nowego roku szkolnego 2019/2020 organ prowadzący szkołę lub placówkę jest zobligowany do przekazania do szkół informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą, udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych. O informacje te powinien się zwrócić do wojewódzkiego oddziału NFZ, który zawiera kontrakty na stomatologię dziecięcą.

Ponadto od września wchodzą w życie przepisy ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. Ma ona na celu zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole i będzie obejmowała profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz opiekę stomatologiczną:

Profilaktyczna opieka zdrowotna będzie realizowana przez: pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną w gabinecie profilaktyki zdrowotnej w szkole. Opieka stomatologiczna ma zapewniona być przez lekarza dentystę w gabinecie dentystycznym w szkole albo w gabinecie poza szkołą, albo w dentobusie.

Od 1 października 2019 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające istotne zmiany w kształceniu nauczycieli.

Nauczycieli będą kształcić wyłącznie uczelnie spełniające określone warunki. Studia na kierunkach nauczycielskich będą realizowane w 5-letnich cyklach – jako studia jednolite magisterskie lub studia I i II stopnia realizowane w tym samym zakresie. Kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji będzie prowadzone wyłącznie w trakcie jednolitych studiów magisterskich. Kształcenie nauczycieli pedagogów specjalnych będzie prowadzone wyłącznie w trakcie jednolitych studiów magisterskich oraz – w przypadku nauczycieli posiadających już kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć edukacyjnych – studiów podyplomowych.

Wszyscy uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej otrzymają bezpłatne książki, ćwiczenia, a także materiały edukacyjne przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Z budżetu państwa na cel zostało przeznaczonych w tym roku 286 mln zł. Ponadto uczniowie z niepełnosprawnościami uczęszczający do szkół ponadpodstawowych dostaną podręczniki i materiały edukacyjne w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna”. Szacujemy, że pomoc otrzyma ok. 41 tys. uczniów z niepełnosprawnością. Z budżetu państwa przeznaczono na ten cel 15 mln zł.

Od 1 września 2019 r. dotychczasowe “szkolne punkty konsultacyjne” otrzymają nazwę “szkoły polskie”. Na tę zmianę czekały środowiska związane z polską z oświatą za granicą, nauczyciele, rodzice, a także uczniowie.

Rok szkolny 2019/2020 jest drugim, w którym rodzice otrzymują świadczenie “Dobry start”. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny, bez względu na dochód. W tym roku budżet państwa przeznaczył na ten cel 1,44 mld zł.

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze rozpoczną się

w poniedziałek, 2 września 2019 r. i zakończą w piątek, 26 czerwca 2020 r. Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 do 31 grudnia 2019 r., przerwa wiosenna od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach:

13-26 stycznia 2020 r. – lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;
20 stycznia – 2 lutego 2020 r. podlaskie, warmińsko-mazurskie;
27 stycznia – 9 lutego 2020 r. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;
10-23 lutego 2020 r. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

Użyte w artykule zdjęcia: sxc

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz