Górczyn POZnań

Mieszkańcy chcieliby nowy park

Park Drwęskich po renowacji  Foto: materiały prasowe / ZZM

Radny Tomasz Stachowiak zgłosił interpelację w sprawie możliwości budowy nowego parku na Górczynie przy ulicy Miedzianej.

Interpelacja radnego związana jest z głosami mieszkańców Górczyna, zamieszkujących obszar w obrębie ulic Głogowska i Dmowskiego. Mieszkańcy skarżą się na bardzo dużą liczbę nowych mieszkań, bez nowych terenów zielonych. Postulują aby powstał tam nowy park.

Tomasz Stachowiak zwrócił się do władz Miasta z prośbą i sprawdzenie, czy stan prawny działek przy ulicy Miedzianej pozwala na taką inwestycje w tym rejonie.

Z odpowiedzi udzielonej przez wiceprezydenta Poznania Bartosza Gussa dowiadujemy się, że wskazany w interpelacji obszar objęty jest projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “W rejonie ulic R. Dmowskiego i Góreckiej” w Poznaniu. W trakcie przygotowania projektu planu wykonywane są analizy uwzględniające istniejące uwarunkowania przyrodnicze, infrastrukturalne, komunikacyjne, strukturę własności nieruchomości, a przede wszystkim analizowany układ urbanistyczny. W tym zakresie badane są parametry istniejącej zabudowy m.in. wysokość, intensywność, funkcja, ukształtowanie i lokalizacja oraz udział terenów zieleni i powierzchni biologicznie czynnej. Badane są również możliwości lokalizacji terenów zieleni w formie parków lub skwerów.

Na podstawie zebranych materiałów sporządzona zostanie koncepcja zagospodarowania przestrzennego, przedstawiająca docelowy sposób zagospodarowania i zabudowy. Rozwiązania przestrzenne przyjęte w planie będą wynikać z ważenia interesu publicznego ogółu mieszkańców i interesu prywatnego właścicieli poszczególnych nieruchomości.

Głównym założeniem projektowanego planu jest uporządkowanie formy zabudowy, wytworzenie czytelnych kwartałów urbanistycznych, uzupełnionych terenem zieleni urządzonej oraz wprowadzenie układu komunikacyjnego umożliwiającego właściwe rozprowadzenie ruchu. Jednym z założeń projektu planu jest zdefiniowanie terenów zieleni parkowej w jego centralnej części z wykorzystaniem śladu “torów berlińskich”. Założenie to zostanie skonfrontowane z możliwościami realizacji zieleni publicznej oraz z innymi uwarunkowaniami planistycznymi. Wstępny projekt miejscowego planu zostanie przedstawiony do II konsultacji społecznych w 2022 r.

źródło: biuletyn.poznan.pl

Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe / ZZM

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz