POZnań

Miejski plan pomocy osobom niepełnosprawnym

niepełnosprawni  Foto: Steven HWG

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu “Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025”. Program ma za zadanie podnosić jakość życia niepełnosprawnych mieszkańców na różnych obszarach za pomocą m.in. nowych inicjatyw Miasta.

Dokument będzie obowiązywać w latach 2021-2025. Zgodnie z wizją ma normalizować środowiska życia osób z niepełnosprawnościami oraz stwarzać warunki integracji i aktywnego udziału tych osób w życiu społecznym i zawodowym. Wyróżniono w nim 5 priorytetów: rozwój i wzmacnianie potencjałów rozwojowych umożliwiających samodzielne pełnienie ról społecznych, niwelowanie i likwidowanie barier na drodze do integracji społecznej, pobudzanie i wspieranie różnorodnych form partycypacji i aktywności społecznej, integracja na otwartym rynku pracy oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji.

Dokument został opracowany przez zespół powołany zarządzeniem prezydenta. Członkowie tej grupy uczestniczyli w wielu konsultacjach, które przeprowadziliśmy zarówno z organizacjami pozarządowymi, jak i z komisją dialogu obywatelskiego czy miejską społeczną radą ds. osób z niepełnosprawnościami. Z resztą, przedstawiciele tych ciał społecznych byli powołani do grupy roboczej. – tłumaczyła Dorota Potejko, pełnomocniczka prezydenta ds. osób z niepełnosprawnościami.

Wśród planowanych zadań znalazło się m.in. zapewnienie pełnego dostępu do wczesnej, wielospecjalistycznej, kompleksowej pomocy dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością lub dzieciom z niepełnosprawnością i ich rodzinom oraz różnorodnych terapii wczesnego wspomagania rozwoju dzieciom z niepełnosprawnością, wsparcie merytoryczne i finansowe dla warsztatów terapii zajęciowej, prowadzenie aktywizujących zajęć klubowych czy doradztwo merytoryczne i prawne przy powstawaniu nowych jednostek. Urząd chce także dofinansowywać zakup sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzić ośrodki wsparcia i rehabilitacji i rozwijać mieszkalnictwo wspomagane i chronione dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Kontynuowana ma być niedawno wdrożona usługa asystencji osobistej, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.

Magistrat poświęcił sporo uwagi na zapobieganie powstawaniu barier architektonicznych na etapie projektowania i wykonawstwa, m.in. dzięki przyjętym zarządzeniem prezydenta Standardom Dostępności dla Miasta Poznania. Oprócz prewencji pojawią się także działania niwelujące istniejące bariery w placówkach oświatowych, obiektach infrastruktury socjalnej, kultury, sportu i rekreacji. Dzięki kolejnym tramwajom niskopodłogowym coraz przyjaźniejszy ma się stawać transport publiczny. Wzorem ubiegłych lat osoby z niepełnosprawnościami będą mogły ubiegać się o dofinansowanie likwidacji przeszkód architektonicznych w mieszkaniach. Urzędnicy chcą także zwiększyć liczbę miejsc parkingowych z niebieskimi kopertami i wyeliminować zjawisko parkowania na nich pojazdów nieupoważnionych. Wiele takich nowych miejsc powstaje obecnie przy wdrażaniu strefy płatnego parkowania na Wildzie i Łazarzu.

Jestem pod wrażeniem, w jaki sposób stosunkowo nowa ustawa o dostępności została tutaj pięknie wpasowana. Gratuluję też wyróżnienia Access City Award i myślę, że przy takich założeniach, takiej współpracy, tak wielu partnerach, którzy współtworzyli ten program możemy być dumni z tego, że Miasto Poznań podchodzi społecznie do niepełnosprawności, a nie w taki sposób, który tkwi w świadomości ludzi. – mówiła radna Marta Mazurek.

Potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców mają być systematycznie badane i analizowane, aby dostosowywać do nich miejską ofertę.

Użyte w artykule zdjęcia: Steven HWG

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz