POZnań

Miasto twierdzi, że uratowało Szachty

Szachty  Foto: lepszyPOZNAN.pl/Piotr Rychter

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu zakończyła prace nad projektem planu miejscowego. Ma on chronić ponad 100 ha cennych terenów tzw. poznańskich Szacht. Decyzję o jego przyjęciu podejmą poznańscy radni. 

Uchwalenie planu miejscowego będzie nie tylko gwarancją skutecznej ochrony terenów poznańskich Szacht, ale również podstawą dla procesu powstawania nowej, atrakcyjnej przestrzeni w mieście. Dzielnicy dobrze zaprojektowanej we współpracy z mieszkańcami i poznańskimi radnymi – mówi Bartosz Guss, zastępca Prezydenta Miasta Poznania.

Na najbliższej sesji Rady Miasta Poznania przedstawiony zostanie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Rejon ulicy Mieleszyńskiej” w Poznaniu. Uzyskał on już pozytywną opinię Komisję Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji Rady Miasta Poznania. Teren objęty opracowaniem znajduje się w południowej części miasta, obejmuje obszar tzw. Szacht oraz miejsc pod zabudowę w rejonie m.in. ulicy Mieleszyńskiej (częściowo już zabudowane). W tej chwili nie są one objęte obowiązującym planem miejscowym.

Obszar objęty opracowaniem planistycznym to 173 ha, a prace nad nim rozpoczęły się na wniosek części mieszkańców rejonu ulic Mieleszyńskiej, Zamiejskiej i Starej Cegielni. Opracowanie planu miejscowego miało umożliwić uregulowanie stanu prawnego oraz wydzielenie granic działek i dróg. Projekt ten jednak ma przede wszystkim chronić tereny tzw. Szacht wraz z całą, powstałą już infrastrukturą (wieża widokowa, ścieżki pieszo-rowerowe, mała architektura itp.) i takie są jego główne założenia – wyjaśnia Natalia Weremczuk, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Ważną częścią tego dokumentu jest również określenie czytelnych zasad powstania nowej dzielnicy, zlokalizowanej na południe od Szacht, opierających się na istniejących, niezwykle ważnych dla tego obszaru elementach: sąsiedztwie terenów cennych przyrodniczo, wieży widokowej często odwiedzanej przez mieszkańców oraz komina, przypominającego o historii tego miejsca. 

Jednym z głównych rozwiązań przestrzennych tego projektu jest wyznaczenie alei, która stanowi oś kompozycyjną uzupełnioną rzędem drzew, prowadzącą od ulicy Modlibowskiej w kierunku terenów zieleni oraz dominanty przestrzennej, czyli wieży widokowej na terenie Szacht. W celu stworzenia lokalnego centrum i miejsca spotkań, na tej osi zaprojektowano również teren placu miejskiego oraz przestrzeni będącej pamiątką po dawnej cegielni.

Projekt był dwukrotnie wyłożony do publicznego wglądu – w październiku 2019 roku oraz we wrześniu tego roku. Dzięki współpracy z mieszkańcami i poznańskimi radnymi został on skorygowany w zakresie propozycji lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w rejonie dawnych cegielni przy ulicy Mieleszyńskiej oraz ulicy Leszczyńskiej. Zabudowa została odsunięta od Szacht, a powierzchnia terenów zieleni zwiększyła się do 110 ha, co stanowi ok 64% powierzchni całego opracowania. Dla porównania obszar przeznaczony pod zabudowę to 42 ha, a warto tu dodać, że w przeważającej większości są to tereny niskiej zabudowy jednorodzinnej – zaznacza Adam Kijowski, zastępca dyrektora MPU.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl/Piotr Rychter

Tagi:

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz