Nowe Miasto

Konsultacje społeczne: Piastowskie – osiedle modernistyczne?

Granice planu - Osiedle Piastowskie  Foto: UMP

Urząd Miasta zaprasza na spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego tematem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu zagospodarowania przestrzennego”Osiedle Piastowskie”

Granice planu - Osiedle Piastowskie Foto: UMPSpotkanie odbędzie się we wtorek, 9 grudnia 2014 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 14 , os. Piastowskie 65 w Poznaniu.

Na obszarze objętym planem nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Od zachodu i północy obszar przylega do obowiązującego mpzp „Park nad Wartą” w Poznaniu oraz mpzp „Rataje – Łacina” część A w Poznaniu.

Do prac planistycznych przystąpiono z uwagi na objęcie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego terenów wszystkich osiedli ratajskich. Ze względu na liczne postępowania o zwrot nieruchomości na wniosek poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców i związane z tym zagrożenia dla ładu przestrzennego osiedli wynikające z niekontrolowanego dogęszczania zabudowy, teren osiedla Piastowskiego został uznany za obszar, dla którego zasadne jest sporządzenie planu miejscowego.

Opracowanie planu  koresponduje z wyznaczonym w Strategii Rozwoju Miasta Poznania Programem „Poznańskie osiedla modernistyczne”. Celem programu jest zachowanie modelowych modernistycznych układów przestrzennych utrwalonych w rozwiązaniach poznańskich osiedli mieszkaniowych lat 1960-1980 oraz promocja „poznańskiej myśli urbanistycznej”.

Na analizowanym obszarze „Studium…” przewiduje przebieg dróg rowerowych kategorii I, jak również orientacyjny przebieg ciągów pieszych oraz granic przestrzeni publicznych, m.in. projektowanych rynków. Ponadto na obszarze należy utrzymać priorytet dla funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej. Należy dążyć do zapewnienia odpowiednich warunków jej utrzymania i rozwoju.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz