Aglomeracja

Co zmienia się w taryfie biletowej ZTM – wszystko, co warto wiedzieć

Okolicznościowa Karta Peka  Foto: ZTM / materiały prasowe

Od 1 sierpnia 2019 roku w życie wchodzi zmieniona taryfa biletowa. Korekty wprowadzone zostały także w wykazie ulg i zwolnień. O czym każdy pasażer powinien wiedzieć? Poniżej opis wszystkich istotnych zmian.

Z początkiem sierpnia następuje integracja transportu publicznego Poznania oraz gmin Kórnik i Zaniemyśl. Oznacza to, że utworzona zostanie nowa strefa taryfowa – D, a liniami autobusowymi nr 501, 502, 560 i 561 będzie można podróżować na podstawie biletów ZTM.

W związku z integracją, dla pasażerów dostępne będą nowe bilety, uwzględniające strefę D. Jednocześnie wprowadzone zostaną korekty w zakresie biletów jednorazowych czasowych i krótkookresowych.

Tego samego dnia zaczną obowiązywać znowelizowane zapisy dotyczące zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy organizowane przez ZTM. Tym samym, uczniowie podstawówek z Poznania i wszystkich gmin objętych porozumieniami międzygminnymi będą mogli podróżować komunikacją zbiorową bezpłatnie, a pozostali mieszkańcy tych gmin, także spoza powiatu poznańskiego uzyskają prawo do zakupu atrakcyjnego cenowo Biletu Metropolitalnego, oczywiście pod warunkiem rozliczania podatku dochodowego w miejscu zamieszkania.

Strefy biletowe

W związku z integracją transportu publicznego z gminami Kórnik i Zaniemyśl od sierpnia wprowadzona zostanie czwarta strefa biletowa – strefa D, a wraz z nią całkowicie nowe bilety.

Strefa D będzie obejmować miejscowości znajdujące się na terenie gminy Zaniemyśl: Jeziory Małe, Jeziory Wielkie, Łękno i Zaniemyśl.

Bilety
Jednorazowe czasowe i krótkookresowe

Pasażerowie będą mieli do dyspozycji:

Bilet na podróż do 10 minut, ważny w strefie A+B+C+D – w cenie 3 zł (bilet ulgowy – 1,50 zł),
Bilet na podróż do 45 minut, ważny w strefie A+B+C+D – 5 zł (ulgowy – 2,50 zł),
Bilet na podróż do 90 minut, ważny w strefie A+B+C+D – 7 zł (bilet ulgowy 3,50 zł),
Bilet 24-godzinny na strefę A – 12 zł (bilet ulgowy 6 zł)
Bilet 24-godzinny na strefę A+B+C+D – 15 zł (bilet ulgowy – 7,50 zł)
Bilet 7-dobowy na strefę A – 40 zł (bilet ulgowy – 20 zł)
Bilet 7-dobowy na strefę A+B+C+D – 60 zł (bilet ulgowy – 30 zł)

Nowe bilety, uwzględniające zmianę w taryfie, będą w sprzedaży od 1 sierpnia br.

Z dniem 1 sierpnia ze sprzedaży wycofane zostaną bilety na 10 minut na strefę A+B+C, bilety na 40 minut lub jeden przejazd oraz 48- i 72-godzinne. Od tego dnia bilety te stracą ważność – nie będzie można korzystać z nich na liniach organizowanych przez ZTM.

Również od 1 sierpnia na liniach podmiejskich u kierowcy (za wyjątkiem linii obsługiwanych przez MPK Poznań) będzie można kupić jedynie bilety czasowe: do 10 minut, do 45 minut oraz do 90 minut – tylko za odliczoną gotówkę.

Niewykorzystane bilety jednorazowe, które stracą ważność pasażerowie będą mogli wymienić na odpowiednie bilety z nowej taryfy w Punktach Obsługi Klienta ZTM przez 12 miesięcy od 1 sierpnia br., za dopłatą w wysokości różnicy wartości biletów.

Przypominamy, że wszystkie bilety jednorazowe czasowe i krótkookresowe są/będą dostępne w formie biletu papierowego sprzedawanego w sieci sprzedaży tradycyjnej, także w biletomatach stacjonarnych oraz mobilnych, a także w formie biletu pozyskiwanego za pomocą telefonu komórkowego.
Bilety okresowe na sieć

Od 1 sierpnia 2019r., w związku z utworzeniem czwartej strefy taryfowej, obowiązywać będą nowe rodzaje okresowych na sieć:

Na strefę A+B+C+D – cena za bilet 30-dniowy normalny metropolitalny: 204 zł
Na strefę B+C+D – cena za bilet 30-dniowy normalny metropolitalny: 121 zł
Na strefę C+D – cena za bilet 30-dniowy normalny metropolitalny: 83 zł
Na strefę D – cena za bilet 30-dniowy normalny metropolitalny: 48 zł

Jednocześnie skorygowane (obniżone) zostaną ceny biletów okresowych na sieć: na strefę A+B+C (obecnie bilet normalny 30-dniowy metropolitalny kosztuje 171 zł, a po zmianach będzie to 168 zł) oraz B+C (obecnie za bilet normalny metropolitalny 30-dniowy należy zapłacić 89 zł, a po zmianach – 83 zł).

Bilety specjalne dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci, Honorowych Dawców Krwi, socjalne oraz dla kierowców autobusów i motorniczych na strefy A+B+C zachowają ważność do końca okresu obowiązywania. Przy zakupie kolejnego należy ponownie skonfigurować bilet, obejmujący zakresem strefy A+B+C+D. Dokonać tego można w Punktach Obsługi Klienta ZTM oraz poprzez stronę www.peka.poznan.pl.

Jednak jeśli w trakcie ważności dotychczasowego biletu klient chciałby podróżować do strefy D, prosimy o wcześniejsze przybycie do wybranego Punktu Obsługi Klienta ZTM celem aktualizacji stref taryfowych.

Do jednokrotnego odwiedzenia wybranego Punktu Obsługi Klienta ZTM – celem aktualizacji stref taryfowych – zachęcamy również osoby, które posiadają wgrane na kartę PEKA uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na wszystkie strefy i korzystają z karty PEKA do potwierdzenia swoich uprawnień.

Bilety okresowe – trasowane

Nie zostaną zmienione cenybiletów trasowanych.Nadal bilety te będą dostępne w wersji do 6-, 18- i 24 przystanków), do zakresu zasięgu biletów zostanie jednak dodana strefa D. W związku z tym wszystkich pasażerów korzystających z biletów trasowanych prosimy o odwiedzenie wybranego Punktu Obsługi Klienta ZTM w celu ponownego skonfigurowania biletu.

Z biletów trasowanych kupionych przed 1 sierpnia br. będzie można korzystać do czasu zakończenia ich ważności, jednak nie będzie możliwości przedłużenia ich po 1 sierpnia. Konieczne będzie – jak informujemy wyżej – zaktualizowanie biletu w wybranym Punkcie Obsługi Klienta ZTM.
Punkty Poboru Opłat

Zmiany wprowadzane od sierpnia br. pozostają bez wpływu na zasady naliczania opłat z tPortmonetki – zmianie nie ulegają ani ceny, ani degresywna taryfa.

Jednak ze względu na długie odległości międzyprzystankowe na nowych zintegrowanych liniach (nr 501, 502, 560 i 561) zostaną wprowadzone Punkty Poboru Opłat – to istotne dla pasażerów korzystających z tPortmonetki i biletu trasowanego.

Punkty Poboru Opłat (PPO) będą tzw. wirtualnymi przystankami – nie będzie można na nich wsiadać ani wysiadać, będą to jednak miejsca uwzględniane przy opłacaniu podróży tPortmonetką oraz w razie korzystania z biletów okresowych trasowanych.

Punkty Poboru Opłat zostaną uwzględnione na nowych liniach podmiejskich na odcinkach na których odległości między przystankami przekraczają 1 km. Przykładowo, na wynoszącym ok. 6,6 km odcinku pomiędzy realnymi przystankami Os. Lecha I a Świątniczki będzie 6 Punktów Poboru Opłat. Do tej pory pasażer w KPA Kombus aby przejechać ten odcinek musiał kupować bilet do 10 km za 2,80 zł. Opłacając podróż z tPortmonetki zapłaci 2,60 zł.

Z dniem 1 sierpnia wejdą w życie również nowe zapisy dotyczące zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy transportem publicznym organizowanym przez ZTM Poznań. Poniżej opis najistotniejszych zmian.

Uczniowie podstawówek za darmo

Uchwała rozszerza zakres bezpłatnej komunikacji dla uczniów szkół podstawowych (lub innych typów szkół realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego wyżej wymienionych szkół). Od sierpnia br. bez konieczności zakupu biletu będą mogli podróżować liniami organizowanymi przez ZTM uczniowie podstawówek nie tylko z Poznania, ale również mieszkający w innych gminach objętych porozumieniem międzygminnym: Czerwonaku, Dopiewie, Kleszczewie, Komornikach, Kostrzynie, Kórniku, Luboniu, Mosinie, Murowanej Goślinie, Pobiedziskach, Puszczykowie, Rokietnicy, Suchym Lesie, Swarzędzu, Szamotułach, Tarnowie Podgórnym, Dusznikach, Kaźmierzu oraz Zaniemyślu.

Uprawnienie to będzie obowiązywało we wszystkich strefach taryfowych ZTM – na podstawie legitymacji szkolnej lub karty PEKA z zapisanym uprawnieniem.

Warto wiedzieć, że można dokonać zwrotu zakupionego biletu okresowego: normalnego, Metropolitalnego, ulgowego oraz Biletu Metropolitalnego z ulgą. To istotne zwłaszcza dla tych uczniów, którzy z dniem 1 sierpnia zyskają uprawnienie do bezpłatnej komunikacji, a mają już wykupiony bilet okresowy.

Trzeba jednak pamiętać, że zwrot gotówki za niewykorzystaną część okresu ważności biletu jest możliwy wyłącznie w okresie jego ważności. Wniosek o to może złożyć osoba uprawniona (posiadacz lub pełnomocnik), a w przypadku osób niepełnoletnich – rodzic lub opiekun. Należy w tym celu zgłosić się do jednego z Punktów Obsługi Klienta ZTM, wraz z imiennym nośnikiem biletu oraz paragonem zakupu. Pracownik potwierdzi, czy istnieje prawo do zwrotu i wypełni formularz rozliczeniowy, przy czym od wartości biletu zostaną odjęte koszty manipulacyjne. Szczegółowy wzór obliczeń znajduje się w Regulaminie Przewozów.

Bezpłatna komunikacja podczas smogu

Kolejną zmianą jest wprowadzenie we wszystkich strefach, a nie tylko w Poznaniu, możliwości bezpłatnej komunikacji w czasie smogu (przekroczenia poziomu PM10).

Zgodnie z przepisami, bezpłatna komunikacja jest wprowadzana w okresie 21 godzin, poczynając od godz. 03.00 do godz. 24.00, po dniu w którym doszło do przekroczenia poziomu informowania dla dobowych stężeń zanieczyszczeń pyłowych PM10 200 mikrogramów/m3 dla którejkolwiek ze stacji monitoringu państwowego zlokalizowanych na terenie Poznania (dla wartości nie zwalidowanej, jednakże przy wykluczeniu stanu awaryjnego), a dla której to doby równocześnie utrzymuje się nadal dla Poznania ryzyko wystąpienia przekroczenia wartości progowej informowania społeczeństwa 200 mikrogramów/m3 – liczonej jako wynik uśredniony w pozycji „Ekoprognoza dla Poznania”, publikowanej w ramach usługi „Atmosfera dla Poznania” na stronie: www.poznan.pl/srodowisko/atmosfera/

Bilet Metropolitalny i Bilet Seniora dla osób spoza powiatu poznańskiego

Dotychczas z Biletu Metropolitalnego mogły korzystać osoby mieszkające w Poznaniu lub gminie powiatu poznańskiego objętej porozumieniem międzygminnym, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą w Poznaniu lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym (bez względu na to, czy te osoby osiągają dochód). Od 1 sierpnia br. Bilet Metropolitalny będą mogli kupować mieszkańcy z wszystkich gmin objętych porozumieniem transportowym, także spoza powiatu poznańskiego .

Także Bilet Seniora dla osób, które ukończyły 65 rok życia, do tej pory przysługiwał tylko osobom zamieszkałym na terenie Poznania lub gminy powiatu poznańskiego znajdującej się w porozumieniu międzygminnym. Od sierpnia br. będą go mogli kupować również mieszkańcy innych gmin objętych porozumieniem. Ważne: Z Biletem Seniora nadal będzie można podróżować tylko w strefie A.

Bilety Metropolitalny i Seniora zapisywane są na imiennej karcie PEKA. Aby je kupić – jak obecnie – należy najpierw zapisać na karcie uprawnienie do korzystania z tych biletów. Można to zrobić w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM, w przypadku Biletu Metropolitalnego – po złożeniu oświadczenia, w przypadku Biletu Seniora – po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek.

Ulga dla Mam 4 plus

Zgodnie z decyzją Rady Miasta Poznania, wprowadzona została ulga 50 proc. oraz uprawnienia do Biletu Metropolitalnego z ulgą dla osób pobierających rodzicielskie świadczenie uzupełniające (Mama 4 plus). Świadczenie pełni rolę rekompensującą brak emerytury dla osób (głównie matek), które wychowały co najmniej czworo dzieci i z tego powodu miały ograniczone możliwości wykonywania pracy zawodowej a jego wysokość odnosi się do wysokości najniższej emerytury, dlatego zaproponowano uprawnienia w komunikacji miejskiej podobne do tych, jakie posiadają osoby pobierające emeryturę.
Poznański Rower Miejski

Od 1 sierpnia 2019r. z promocyjnej taryfy PRM będzie mógł skorzystać każdy użytkownik identyfikujący się przy terminalu/komputerze pokładowym za pomocą imiennej karty PEKA i posiadający na karcie zapisany i ważny w momencie wypożyczenia roweru dowolny bilet okresowy (trasowany lub sieciowy) niezależnie od strefy, w której ten bilet obowiązuje.

Użyte w artykule zdjęcia: ZTM / materiały prasowe

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz