Bilet Aglomeracyjny

mpk  Foto:

mpkGłówną ideą Związku Komunikacyjnego Aglomeracji Poznańskiej jest przejęcie kompetencji gmin – członków związku w zakresie organizowania transportu publicznego. Wówczas organizatorem stałby się związek, który zlecałby przewoźnikom obsługę poszczególnych linii komunikacyjnych. Zadaniem związku byłoby również ustalanie cen biletów oraz uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych, a także wszystkie inne sprawy, którymi zajmuje się dzisiaj ZTM.

Jednak droga do powstania związku nie jest prosta. W trakcie opracowania jest projekt statutu związku, który będzie następnie konsultowany z
zainteresowanymi gminami. W statucie znajdą się m.in. kwestie związane z podziałem głosów w związku oraz dofinansowanie związku przez poszczególne
gminy. Związek będzie mógł powstać dopiero po wyrażeniu zgody na jego powołanie oraz przyjęciu statutu przez Rady wszystkich zainteresowanych
gmin. W chwili obecnej trudno przewidzieć jak długo będą trwały konsultacje z gminami.

Do czasu powstania związku integracja transportu zbiorowego opierać się będzie na porozumieniach międzygminnych obejmujących linie podmiejskie.
Pierwsze 3 porozumienia dotyczące linii nr 101 (651) i 107 (527) zostały już zawarte z Mosiną, Kórnikiem i Puszczykowem. Linie te zostaną objęte
wspólnym biletem najprawdopodobniej od 12 kwietnia (jeżeli na najbliższej sesji Radni przyjmą projekt zmian cen biletów). Ogłoszony został także
przetarg na obsługę tych linii.
W najbliższym czasie zostanie również zawarte porozumienie z Gminą Dopiewo (obecna linia nr 108).

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz