Aglomeracja

20.000 cudzoziemców z pozwoleniami na pobyt w Wielkopolsce

Losowanie par UEFA EURO 2012 - Poznań 2.12.2012 r.  Foto: lepszyPOZNAN.pl / Piotr Rychter

W całej Wielkopolsce już 20.000 cudzoziemców ma pozwolenia na pobyt. Liczba ta wzrosła od 2014 roku aż trzykrotnie. Najliczniejszą grupę stanowią obecnie obywatele Ukrainy. 

Są to osoby, które posiadają ważne dokumenty uprawniające do pobytu, a więc m.in. zezwolenia na pobyt czasowy lub zarejestrowany pobyt obywatela UE. Dane przedstawione przez Urząd do Spraw Cudzoziemców nie uwzględniają jednak osób przebywających w Polsce na podstawie wiz.

Do najliczniejszych grup cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt zarejestrowane w województwie wielkopolskim należą obywatele Ukrainy, których jest 12.400 osób, Niemiec z liczbą 1.100, Białorusi oraz Bułgarii po około 500 osób – wylicza Jakub Dudziak z Urzędu do Spraw Cudzoziemców – największy wzrost dotyczy obywateli Ukrainy o około 11.000 osób od 2014 roku.

Większość cudzoziemców przebywających w Wielkopolsce to mężczyźni, których jest 13.600, a kobiet 6.700. Najwięcej, bo aż 66% jest zezwoleń na pobyt czasowy. Najmniej, zaledwie 12% na pobyt stały. W całej Polsce ważne zezwolenia na pobyt posiada obecnie ok. 324.000 cudzoziemców. Najwięcej takich osó bprzebywa w województwie mazowieckim (105.000 osób).

Kolejnymi najpopularniejszymi regionami wśród obcokrajowców są województwa małopolskie (31.358 osób), dolnośląskie (31.078) oraz wielkopolskie (20.439).

 

 

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl / Piotr Rychter, Urząd do Spraw Cudzoziemców

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz