POZnań

Potrzebni są ławnicy

Sąd w Poznaniu  Foto: lepszyPOZNAN.pl / tab

Poszukiwanych jest ponad 300 ławników, którzy wspierać będą prace dwóch poznańskich sądów. Wraz z końcem roku zakończy się kadencja ławników, którzy zostali wybrani w 2011 roku.

Ławników do poznańskich sądów na kolejną kadencję, która przypada na lata 2016-2019, wybierze Rada Miasta Poznania w głosowaniu tajnym.

Ławnicy uczestniczą w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, w rozpoznawaniu niektórych spraw przed sądami pierwszej instancji oraz w ich rozstrzyganiu – wyjaśnia Paweł Marciniak z Urzędu Miasta Poznania – w zakresie orzekania ławnicy są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.

Do Sądu Rejonowego w Poznaniu przyjętych może zastać 154 ławników, w tym 98 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Natomiast do Sądu Okręgowego w Poznaniu 185 ławników , w tym 27 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Ławnikiem może zostać osoba, która ukończyła 30 ale nie przekroczyła 70 lat, posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku, posiada co najmniej wykształcenie średnie, w przypadku orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wykazuje się szczególną znajomością spraw pracowniczych i jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.

Kandydata na ławnika mogą zgłosić prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta Poznania – dodaje Paweł Marciniak.

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udzielają pracownicy Urzędu Miasta Poznania pod numerem telefonu 61 646 33 44 (po uzyskaniu połączenia należy wybrać na klawiaturze telefonu cyfrę 6).

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miasta Poznania, pok. 144 i 170 (pierwsze piętro), przy placu Kolegiackim 17, w poniedziałki od 7:30 do 17:00, od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30 oraz za pośrednictwem poczty do 30 czerwca 2015 roku. W tym ostatnim przypadku decyduje data stempla pocztowego.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz