Aglomeracja

Stażyści na start do Urzędu Miasta

Ostatnie w tym roku staże dla naukowców – rekrutacja trwa!  Foto: Ostatnie w tym roku staże dla naukowców – rekrutacja trwa!

Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń na letnią edycję Programu Staży Studenckich. Nabór potrwa do 29 maja.

By móc ubiegać się o staż, trzeba być studentem III, IV lub V roku na uczelni państwowej lub prywatnej. Przyjmowani są zarówno studiujący w trybie dziennym jak i zaocznym, wieczorowym czy eksternistycznym. Kierunek studiów kandydata musi odpowiadać oczekiwaniom danego wydziału czy biura. Zachęcamy do kandydowania także studentów niepełnosprawnych.

Zgłoszenia studentów przyjmowane są on-line. Wystarczy wypełnić formularz na stronie internetowej urzędu miasta w kolumnie Zgłoś swoje CV. Wnioski przyjmowane są do 29 maja do północy. W kolejnym etapie z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. Studenci, którzy pomyślnie przejdą rekrutację, rozpoczną pracę z początkiem lipca. Staż potrwa do końca października 2016 roku.

Na studentów czekają 83 wolne miejsca w 27 wydziałach i biurach, 10 miejsc w Poznańskim Centrum Świadczeń, 2 miejsca w Spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie, po 1 miejscu w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz w Spółce Targowiska.

Stażyści będą pracować na podstawie umowy zlecenia w wymiarze 18 godzin tygodniowo a za wykonaną pracę otrzymają wynagrodzenie (stażowe). Na zakończenie stażu każdy z jego uczestników otrzyma zaświadczenie wraz z wyszczególnieniem zakresu pełnionych obowiązków.

W ramach poprzednich 47 edycji staży wpłynęło ponad 32,5 tys. zgłoszeń. Łącznie staż w urzędzie odbyło blisko 3370 studentów, z czego ponad 400 zostało zatrudnionych na stałe. Wystawiane przez stażystów oceny potwierdziły zdobywane przez nich korzyści w postaci nowych doświadczeń oraz umiejętności przydatnych na rynku pracy. Urząd zyskuje natomiast cenną pomoc w realizacji codziennych obowiązków.

Dodatkowe informacje na temat staży studenckich można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 pod numerem telefonu (61) 878 55 10.

L.p.

Nazwa wydziału/biura

Wymagania (kierunki studiów – specjalizacje, umiejętności)

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta europeistyka, politologia, prawo, stosunki międzynarodowe, gospodarka przestrzenna (preferowana specjalność: rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów wiejskich), międzynarodowe stosunki gospodarcze (pref. specjalność: studia europejskie)
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków historia sztuki, konserwatorstwo, ochrona zabytków
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów prawo
Biuro Nadzoru Właścicielskiego kierunki ekonomiczne
Biuro Obsługi Inwestorów zarządzanie, marketing, public relations, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomika i zarządzanie nieruchomościami, międzynarodowe stosunki gospodarcze, stosunki międzynarodowe, gospodarka przestrzenna
Biuro Spraw Lokalowych kierunki ekonomiczne (w szczególności zarządzanie nieruchomościami), polityka społeczna, administracja, prawo, nauki społeczne (psychologia resocjalizacja, psychologia, socjologia)
Gabinet Prezydenta
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, public relations, socjologia, zarządzanie, marketing, historia (pref. specjalność: kultura polityczna, socjoekonomika) kierunki filologiczne, stosunki międzynarodowe, europeistyka, wschodoznawstwo, politologia, kulturoznawstwo, kierunki ekonomiczne, prawo
Biuro Poznań Kontakt administracja, nauki społeczne
Urząd Stanu Cywilnego administracja, prawo, nauki społeczne (politologia)
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa prawo, administracja, archiwistyka, nauki społeczne, kierunki ekonomiczne, ogrodnictwo, technika rolnicza i leśna, rolnictwo, inżynieria środowiska, architektura krajobrazu, technologia żywności, zootechnika
Wydział Finansowy kierunki ekonomiczne, prawo, administracja
Wydział Gospodarki Komunalnej energetyka, inżynieria środowiska, kierunki ekonomiczne, administracja, ochrona środowiska, kształtowanie środowiska przyrodniczego, biologia środowiska
Wydział Gospodarki Nieruchomościami prawo, ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, administracja, ekonomika i zarządzanie nieruchomościami, gospodarka przestrzenna, geoinformacja.
Wydział Informatyki informatyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika
Wydział Komunikacji prawo, administracja, logistyka, nauki społeczne, kierunki techniczne o specjalności samochodowej, historia (pref. specjalność: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją)
Wydział Ochrony Środowiska ochrona środowiska, inżynieria środowiska, kształtowanie środowiska przyrodniczego, kształtowanie terenów zieleni, biologia, leśnictwo, ogrodnictwo, architektura krajobrazu, geografia, geologia, geoinformacja, chemia, technologia chemiczna, prawo, administracja, gospodarka przestrzenna
Wydział Organizacyjny (ODDZIAŁ PRAWNY) prawo, administracja, zarządzanie, socjologia, kierunki związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, ekonomia, finanse i rachunkowość, politologia, historia (pref. specjalność: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, kultura polityczna, socjoekonomika), bibliotekoznawstwo i informacja naukowa , filologia polska, matematyka, informatyka, towaroznawstwo
Wydział Oświaty kierunki ekonomiczne, prawo, administracja, nauki społeczne
Wydział Rozwoju Miasta stosunki międzynarodowe, zarządzanie, marketing, public relations, europeistyka, nauki społeczne, ekonomia (pref. specjalność zarządzanie miastem), administracja, gospodarka przestrzenna (Rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów zdegradowanych)
Wydział Sportu wychowanie fizyczne (pref. specjalność zarządzanie sportem), sport, politologia, administracja, prawo, kierunki ekonomiczne
Wydział Spraw Obywatelskich prawo, administracja, nauki społeczne
Wydział Transportu i Zieleni transport, budownictwo, urbanistyka i architektura, kierunki ekonomiczne, geoinformacja
Wydział Urbanistyki i Architektury architektura, urbanistyka, budownictwo, gospodarka przestrzenna, historia ze specjalnością archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta administracja, prawo, nauki społeczne
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu administracja, nauki społeczne
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa zarządzanie kryzysowe lub bezpieczeństwo, elektronika i telekomunikacja, informatyka
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych kierunki medyczne, nauki społeczne, prawo, administracja, ekonomia
Poznańskie Centrum Świadczeń administracja, prawo, ekonomia, politologia, socjologia
Targowiska Sp. z o.o. analiza finansowa, ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria, towaroznawstwo, matematyka
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ kierunki ekonomiczne, społeczne lub prawne (administracja), bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, sumienność, komunikatywność, skrupulatność

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz