POZnań

Poznań z wysokimi ratingami międzynarodowych agencji

Kino plenerowe w Starym Browarze  Foto:

Agencje Moody’s Investors Service oraz Fitch Ratings potwierdziły wysoki rating Poznania. Oznacza to, że Miasto ma bardzo wysoką zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Niezależnie instytucje doceniają rozważną politykę finansową stolicy Wielkopolski oraz to, że zapewnia ona swoim mieszkankom i mieszkańcom wysokiej jakości usługi.

26 lutego 2021 r. agencja Moody’s Investors Service potwierdziła po raz kolejny międzynarodowe ratingi Poznania dla zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie A3 z prognozą stabilną. Dzień później również agencja Fitch Ratings potwierdziła międzynarodowe długoterminowe ratingi dla Miasta Poznania dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie “A-“. Perspektywa ratingów jest stabilna.

Wysokie ratingi oznaczają, że Miasto posiada bardzo wysoką zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Prognoza stabilna informuje, że w najbliższym czasie wiarygodność finansowa Poznania nie powinna ulec zmianie. 

Moody’s podkreśla rozważną politykę fiskalną Miasta, co skutkuje stałymi dobrymi wynikami finansowymi i umiarkowanymi poziomami zadłużenia oraz bogatą i zróżnicowaną lokalną gospodarkę z drugim najwyższym PKB na mieszkańca w Polsce, po Warszawie. Rating uwzględnia także duże potrzeby inwestycyjne Poznania z aktywną rolą miejskich spółek w realizacji wydatków inwestycyjnych Miasta. 

W przypadku agencji Fitch rating Poznania to najwyższa możliwa do uzyskania przez polski samorząd ocena tej agencji, równa ocenie wiarygodności kredytowej kraju. Fitch utrzymał również swoją poprzednią opinię – ocena Miasta jest obecnie ograniczona ratingiem Polski. Wobec tego każda zmiana ratingu kraju będzie automatycznie odzwierciedlona w ocenie Poznania. 

Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienioną opinię Fitch, że wyniki operacyjne Poznania oraz wskaźniki spłaty długu pozostaną mocne w średnim okresie, pomimo spowolnienia gospodarczego wywołanego pandemią koronawirusa. 

W swojej ocenie Fitch bierze pod uwagę dobre zarządzanie finansami Miasta ukierunkowane na skuteczne ograniczanie wzrostu wydatków operacyjnych, stabilne źródła dochodów Miasta i stabilną płynność finansową. Agencja podkreśla, że Miasto zapewnia mieszkańcom wysokiej jakości usługi komunalne i dodatkowe, ponad zadania obligatoryjne oraz fakt, iż w przeciwieństwie do większości polskich miast, Poznań posiada elastyczność w zakresie zwiększania dochodów z opłat za usługi komunalne, czynszów oraz innych opłat. 

Poznań jest najsilniejszym ekonomicznie regionalnym polskim miastem. Świadczy o tym jeden z najwyższych w kraju poziomów Produktu Krajowego Brutto na mieszkańca (dwukrotnie przewyższający średnią krajową) oraz jedna z najniższych wśród polskich miast stopa bezrobocia.

Ratingi to opinie niezależnych, wyspecjalizowanych instytucji, określające wiarygodność kredytową ocenianego podmiotu. Wyrażają jego ogólną zdolność do wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych lub dotyczą konkretnej emisji zobowiązania lub programu finansowego. Głównym zadaniem ratingu miasta jest poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów o wiarygodności i wypłacalności. Posiadanie oceny wiarygodności kredytowej umożliwia łatwiejszy i szerszy dostęp do rynków finansowych oraz pozwala na pozyskanie kapitału zewnętrznego na korzystniejszych warunkach. 

Agencje Moody’s Investors Service oraz Fitch Ratings są jednymi z najbardziej znaczących agencji ratingowych na świecie, o wysokiej wiarygodności i prestiżu na międzynarodowym rynku usług ratingowych. 

Agencja Moody’s ocenia wiarygodność kredytową 30 tys. emitentów ze 100 krajów świata. Miasto Poznań jest przez nią brane pod uwagę od 2001 r. a rating na obecnym poziomie pozostaje niezmieniony od 2006 r. Fitch Ratings ocenia wiarygodność kredytową 6 tys. emitentów z ponad 100 krajów świata, w tym większość polskich miast i województw. Wiarygodność kredytową Poznania ocenia od 2013 r.

Użyte w artykule zdjęcia:

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz