Stare Miasto

Ma2ra

dziewczyna  Foto: sxc

dziewczyna Foto: sxcDziś o godzinie 9:00 maturzyści przystąpią do pisania egzaminu z matematyki. Przedmiot ten powrócił po kilku latach przerwy jako obowiązkowy.

Spora część zasiadających dzisiaj do tego egzaminu boi się tej części najbardziej. Specjaliści twierdzą, że powrót tego przedmiotu wyjdzie wszystkim na dobre. Władze Politechniki Poznańskiej miedzy innymi właśnie w tych zmianach upatrują większe zainteresowanie studiowaniem na tej uczelni. Gdy matematyka była nieobowiązkowa jaj poziom wśród studentów pierwszego roku był bardzo niski. Dla części z nich Politechnika organizowała nawet kursy wyrównawcze.

Maturzyści piszący maturę z matematyki na poziomie podstawowym będą mieli 170 minut na rozwiązanie zadań. Na poziomie rozszerzonym 10 minut dłużej.

Piątek będzie dniem egzaminu z języka obcego.

ZADANIA ZAMKNIĘTE
W zadaniach od 1. do 23. wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi poprawną odpowiedź.
Zadanie 1. (1 pkt)
Wskaż nierówność, którą spełnia liczba π .
A.  x >+ 51 B. x − < 1 2 C.
2
4
3
x + ≤ D.  3
3
1
x ≥−
Zadanie 2. (1 pkt)
Pierwsza rata, która stanowi  %9 ceny roweru, jest równa 189 zł. Rower kosztuje
A.  1701 zł.  B. 2100 zł. C.  1890 zł.  D.  2091 zł.
Zadanie 3. (1 pkt)
Wyrażenie  15105 aaba
2
+− jest równe iloczynowi
A.  31015 ( )
2
ba +− B. baa − 325 ( ) + C.  ( − baa 15105 + ) D.  ba 325( ) +−
Zadanie 4. (1 pkt)
Układ równań
4 2  10
6 15
x y
x ay
= + ⎧
= + ⎩
ma nieskończenie wiele rozwiązań, jeśli
A.  a = −1 B. a = 0 C.  a = 2 D.  a = 3
Zadanie 5. (1 pkt)
Rozwiązanie równania  (xx ) =−+ 4493 (xx − ) należy do przedziału
A.  −∞ ( ) , 3 B. 10, ( ) +∞ C.  (− 1,5 − ) D.  ),2( +∞
Zadanie 6. (1 pkt)
Najmniejszą liczbą całkowitą należącą do zbioru rozwiązań nierówności
3 5
8 6  12
x x
+ < jest
A.  1  B.  2 C.  −1 D.  − 2
Zadanie 7. (1 pkt)
Wskaż, który zbiór przedstawiony na osi  liczbowej jest zbiorem liczb spełniających
jednocześnie następujące nierówności:  ( − x x ) ( 3 1  5 0 − ≤ )  i   x > 1 .

Zadania z matematyki dla poziomu podstawowego znajdziesz

.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz