Aglomeracja

Ławnicy poszukiwani

Ławnicy poszukiwani  Foto: UMP

Sąd Okręgowy w Poznaniu oraz Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce prowadzą rekrutację ławników na lata 2020-2023. Każdy, kto zbierze 50 podpisów, może zgłosić swojego kandydata. Termin składania dokumentów upływa 14 lutego 2020 r.

Kompletne zgłoszenia, spełniające wymogi formalne, przyjmowane będą w Urzędzie Miasta Poznania przy placu Kolegiackim 17, pok. 144 i 170 (pierwsze piętro), od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 oraz za pośrednictwem poczty. Dodatkowych informacji w sprawie naboru oraz wyborów ławników udzielają pracownicy urzędu pod numerem telefonu: 61 646 33 44. Wykaz niezbędnych dokumentów oraz ich wzory można znaleźć na stronie Urzędu Miasta: www.poznan.pl/lawnicy/

Kandydaturę mogą zgłosić: prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta Poznania. Do karty zgłoszeniowej ławnika, złożonej przez obywateli, dołącza się listę poparcia.

Ławnikiem może zostać każdy, kto ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw. Kandydat powinien mieć nieskazitelny charakter i skończone 30 lat (ale nie więcej niż 70). Musi pracować lub mieszkać w Poznaniu od roku lub dłużej, mieć wykształcenie co najmniej średnie i na tyle dobre zdrowie, by móc pełnić swoje obowiązki.

Do pełnienia tej funkcji nie mogą ubiegać się osoby zatrudnione w sądzie lub w prokuraturze, policjanci, żołnierze, pracownicy służby więziennej, adwokaci, radcowie prawni ani aplikanci. Swojej kandydatury nie mogą też zgłaszać duchowni i radni. Wykluczone są również osoby, wchodzące w skład organów, od których decyzji można odwoływać się w sądzie.

Ławnik pełni funkcję tożsamą z funkcją sędziego zawodowego. Uczestniczy w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, w rozpoznawaniu spraw przed sądami pierwszej instancji oraz w rozstrzyganiu spraw na równi z sędziami. W zakresie orzekania ławnicy są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. Funkcja sprawowana jest społecznie, za wykonywanie której Skarb Państwa wypłaca rekompensatę.

Użyte w artykule zdjęcia: UMP

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz