POZnań

Kolejna sesja Rady Miasta Poznania za nami

Urząd Miasta Poznania  Foto: Radosław Maciejewski / FotoPortal miasta Poznania

Ślubowanie nowego radnego, uchwały planistyczne, nazewnicze, ustalenie wynagrodzenia dla prezydenta Poznania, takie tematy m.in. pojawiły się na sesji Rady Miasta w dniu 9 listopada.

Ślubowanie na początku sesji złożył Artur Gorwa i objął mandat radnego. W Radzie Miasta zajął wakat po Konradzie Zaradnym, który został dyrektorem w miejskiej placówce medycznej – POSUM. Miejsce radnego ustępującego w trakcie kadencji zajmuje kandydat, który w wyborach uzyskał kolejny wynik na liście. Artur Gorwa, należy do partii Nowoczesna, a także jest radnym Osiedla Naramowice. Ukończył studia na kierunku Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jest też absolwentem studiów podyplomowych z Gospodarki nieruchomościami, szacowania i wyceny nieruchomości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Poznania. Z dniem 1 listopada br. weszła w życie ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1834). Ustawa ta nowelizuje ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w części dotyczącej zasad ustalania wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie wyboru, tj. w przypadku miasta Poznania – Prezydenta Miasta Poznania. Również z dniem 1 listopada br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, zastępując dotychczas obowiązujący w tej materii akt prawny. Nowe przepisy ustawy o pracownikach samorządowych przewidują, iż maksymalne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych z wyboru nie może przekroczyć w okresie miesiąca 11,2-krotności kwoty bazowej (dotychczas obowiązywała wielkość 7-krotności). Jednocześnie ustawa stanowi, iż wynagrodzenie tych osób nie może być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia określonego dla poszczególnych stanowisk w nowym rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Z kolei rozporządzenie przewiduje istotnie zwiększone, w porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym, kwoty maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego prezydentów miast (miast na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców. Ponadto mogą oni również otrzymać dodatek specjalny w zmienionej kwocie tj. do 30% (dotychczas 50%) łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. W przedmiotowej uchwale Prezydentowi Miasta Poznania przyznaje się: wynagrodzenie zasadnicze w wysokości maksymalnej; dodatek funkcyjny w wysokości maksymalnej; dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami; dodatek specjalny w wysokości stanowiącej 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Przyjęty miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego “W rejonie ulic Białoborskiej i Słupskiej” ma zapobiec degradacji terenu, który do tej pory był niezagospodarowany. Umożliwi m.in. zalesienie znacznej części obszaru usytuowanego w północno-zachodnim klinie zieleni, a także stworzenie atrakcyjnego ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego. Drugim uchwalonym planem miejscowym jest mpzp “Sołacz – część C”, obejmujący północno-wschodnią część tej dzielnicy. Głównym celem planu jest ochrona Parku im. Adama Wodziczki oraz zieleni, która przenika istniejącą i projektowaną zabudowę. Dla nowych inwestycji mieszkaniowych ustalono ograniczone parametry zabudowy oraz obowiązkowy, wysoki udział powierzchni biologicznie czynnej. Takie rozwiązanie pozwoli wkomponować projektowaną zabudowę w istniejącą historyczną tkankę miejską, zminimalizuje jej niekorzystne oddziaływanie na środowisko oraz zapewni wysoki udział zieleni na terenach budowlanych.

Radni przyjęli trzy uchwały nazewnicze. Skwer na Łacinie otrzymał imię Agnieszki Osieckiej poetki, prozaiczki, autorki spektakli teatralnych i telewizyjnych, reżyserki filmowej i dziennikarki. Piosenki z tekstami Agnieszki Osieckiej zapisały się na stałe w polskiej kulturze. Są to m.in. takie utwory jak “Małgośka”, “Niech żyje bal”, “Nim wstanie dzień” czy “Okularnicy”. Znajdziemy je również w wielu filmach i serialach telewizyjnych: “Prawo i pięść”, “Czterej pancerni i pies”, “Noce i dnie”, “Jan Serce”. Agnieszka Osiecka była także autorką widowisk muzycznych, monodramów, powieści, powiastek dla dzieci i młodzieży, słuchowisk radiowych. Muzykę do jej tekstów komponowali wybitni twórcy muzyki rozrywkowej. Patronem ulicy w Kiekrzu został Adam Białoszyński, dowódca Kompanii Marynarzy w Powstaniu Wielkopolskim, potem komendant Dworca Głównego w Poznaniu. W 1918 r. zorganizował IV Kompanię Marynarzy Powstańców Wielkopolskich, która wchodziła w skład batalionu Służby Straży i Bezpieczeństwa Marynarzy w Poznaniu. Marynarze w granatowych mundurach byli elitą sił powstańczych, m.in.: stanowili osobistą ochronę Ignacego Jana Paderewskiego podczas jego pobytu w Poznaniu. Zorganizowana przez Białoszyńskiego kompania brała udział w szturmie na koszary 47 pułku piechoty niemieckiej, ogniem zaporowym ostrzelała koszary 6 pułku grenadierów na Grunwaldzie, uniemożliwiając im działania w centrum miasta, zdobyła też Fort VII z zaopatrzeniem wojskowym oraz Dworzec Główny, a 6 stycznia 1919 r. brała udział w zwycięskim szturmie na lotnisko Ławica. Fyrtel przy Ogniku – taką nazwę otrzymał skwer położony na terenie osiedla ks. Jerzego Popiełuszki. Z inicjatywą nazewniczą wystąpiła Rada Osiedla Grunwald Północ. Określenie “fyrtel” oznacza część miasta, dzielnicę, kwartał miejski, okolicę. Jest to jedno z bardziej znanych i charakterystycznych słów w gwarze poznańskiej. Propozycja nazwy ma na celu pielęgnowanie gwary poznańskiej, ściśle wskazuje też na jego położenie przy ul. Ognik.

W kolejnym bloku głosowania Rada Miasta przyjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce Miasta Poznania – Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego w wysokości otrzymanego wsparcia w celu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego. Uchwały dotyczą rejonu ul. Żelaznej oraz Czarnucha/Rubież.

W trakcie sesji przewodnicząca klubu radnych PiS Klaudia Strzelecka zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad przygotowane przez klub stanowisko wyrażające poparcie dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, Wojska i Policji na granicy polsko-białoruskiej. Większość Rady nie zgodziła się jednak na włączenie stanowiska do porządku bieżącej sesji. Przewodniczący klubu radnych KO – Marek Sternalski – podkreślając solidarność z funkcjonariuszami na granicy, wskazał że stanowisko napisane jest szybko, “na kolanie” i jego zdaniem ma przykryć błędy PiS-u w prowadzonej polityce. Według Sternalskiego w obecnej sytuacji powinna zostać zwołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem wszystkich środowisk politycznych w naszym kraju. Podkreślał konieczność współpracy z Unią Europejską i NATO. Zapowiedział przygotowanie stanowiska na następną sesję, bo jak podkreślał, chodzi o poważne traktowanie Polaków, którzy ryzykują życie na granicy.

Radni zapoznali się z zakresem prac i zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów sanitarnych na dębie szypułkowym rosnącym przy ulicy Majakowskiego. Drzewo od 2006 roku jest pomnikiem przyrody, więc taka zgoda jest wymagana. Prace pielęgnacyjne są konieczne ze względu na planowaną przebudowę przepustu na rowie melioracyjnym przy ul. Majakowskiego. W październiku przeprowadzono ekspertyzę dendrologiczną drzewa, która wykazała konieczność przeprowadzenia pielęgnacji. Prace obejmą wycinkę martwych konarów i zdjęcie suszu gałęziowego z wnętrza korony drzewa.

Akceptację Rady uzyskał również projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad funkcjonowania Systemu usług dla mieszkańców Poznania.

źródło: biuletyn.poznan.pl

Użyte w artykule zdjęcia: Radosław Maciejewski / FotoPortal miasta Poznania

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz