Aglomeracja

Co się zmieni w segregacji odpadów od września?

Śmieci / segregacja / segregacja odpadów  Foto: © lepszyPOZNAN.pl / Karolina Kiraga

Selektywna zbiórka odpadów będzie obowiązkowa na całym terenie Związku Międzygminnego GOAP od 1 września 2020 roku. Jak segregować śmieci, by nie narażać się na dodatkowe opłaty? Wystarczy przestrzegać podstawowych reguł. 

Nowe zasady postępowania z odpadami będą obowiązywać na terenie gmin należących do Związku Międzygminnego GOAP od początku września. To efekt zmian, które jeszcze w ubiegłym roku zostały uchwalone przez Sejm. Chodzi o nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Podstawowa zmiana wiąże się z faktem, że wszyscy bez wyjątku będą zobowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, w podziale na: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady. Pozostałe śmieci, które nie stanowią odpadów niebezpiecznych, powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane. 

Dotyczy to zarówno nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej. Szczególnie w tym ostatnim obszarze warto zadbać o skrupulatność segregacji – wystarczy, że jedna osoba będzie źle segregować śmieci, by konsekwencje tego ponieśli wszyscy pozostali mieszkańcy nieruchomości. Efektem może być wyższa opłata za gospodarowanie odpadami.

Pięć ważnych pojemników

Do niebieskiego pojemnika lub worka na papier trafiają m.in. kartony, tektura, ulotki, gazety, katalogi, a także zeszyty, książki czy papierowe worki oraz torby. Ważne, by odpady nie były mokre, zabrudzone lub zatłuszczone – dlatego pojemnik na papier to nie miejsce dla zużytych chusteczek higienicznych, papieru po maśle, papierowych ręczników. Do papieru nie wrzucamy także paragonów.

Z kolei metale i tworzywa sztuczne trzeba wrzucać do żółtego pojemnika lub worka. Bez wahania można umieścić w nim: zgniecione i zakręcone butelki po napojach, aluminiowe puszki, kapsle, zakrętki od słoików, opakowania po środkach czystości czy dezodorantach i aerozolach. To także właściwe miejsce dla czystego styropianu opakowaniowego, kartonów po mleku i sokach, folii aluminiowej. A czego tam nie umieszczać? Zużytego sprzętu elektronicznego i AGD, blistrów po lekach i zużytych artykułów medycznych, baterii i akumulatorów. Nie wrzucamy tam również części samochodowych, opakowań po olejach silnikowych lub puszek po farbach i lakierach.

W zielonym pojemniku lub worku na szkło gromadzimy opakowania szklane, czyli butelki i słoiki po napojach oraz żywności. Można wrzucić tam także opakowania po kosmetykach (tylko części szklane). Absolutnie nie wolno wrzucać: porcelany oraz fajansu, szkła okularowego, żaroodpornego lub luster, a także: szyb okiennych i zbrojonych, reflektorów, żarówek i świetlówek oraz zniczy z zawartością wosku.

Co powinno trafić do czarnego pojemnika, czyli do odpadów zmieszanych (resztkowych)? Pieluchy jednorazowe, artykuły higieniczne, ceramika, lustra, worki z odkurzacza. Również: zatłuszczony papier po maśle, niedopałki papierosów, kości oraz odpadki od ryb i mięsa. Nie wolno tam umieścić gruzu, farb i rozpuszczalników, świetlówek i żarówek energooszczędnych, baterii czy akumulatorów.

Pozostałe odpady

Rozwiązań jest kilka. Odpady wystawkowe (dawniej problemowe), można bezpłatnie oddać do PSZOK (na Gratowisko) lub wystawić przed nieruchomość – w zabudowie jednorodzinnej albo  w miejscu gromadzenia odpadów (MGO) – w zabudowie wielorodzinnej. 

Odpady, które ze względu na swój rozmiar, wagę lub właściwości nie mogą być umieszczane w pojemnikach, odbierają – na określonych przez siebie zasadach – także inne podmioty uprawnione. Z kolei w przypadku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych możliwości jest jeszcze więcej – można je przekazać m.in. do wyspecjalizowanych punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego.

i elektronicznego, punktów prowadzonych przez Organizację Odzysku a także do PSZOK i MPSZOK (zwanych Gratowozami). Ponadto przy zakupie sprzętu można bezpłatnie oddać do punktów sprzedaży detalicznej sprzęt tego samego rodzaju i w takiej ilości jak nowy. Gdy naprawa przyjętego przez punkt serwisowy sprzętu jest niemożliwa lub nieopłacalna, punkt ten ma obowiązek jego zagospodarowania.

O tym trzeba pamiętać

Ważne: Przed wrzuceniem trzeba zgniatać opakowania, np. kartony po soku, butelki PET oraz dopilnować, by do pojemnika na selektywną zbiórkę nie trafiały odpady z zawartością. Nie ma za to konieczności mycia opakowań. 

Odpady BIO należy wrzucać do brązowego pojemnika: luzem, w workach biodegradowalnych/kompostowalnych spełniających normę (PN-EN 13432:2002) lub w workach papierowych. Worki z tworzyw sztucznych nie mogą się znaleźć w brązowych pojemnikach. 

Nieruchomości niezamieszkane

Nowe zasady dotyczą również właścicieli i zarządów każdej nieruchomości niezamieszkanej, np. sklepu, szkoły, Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Mają oni wybór: mogą przystąpić do systemu zorganizowanego przez Związek Międzygminny GOAP albo zawrzeć umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów z podmiotem zewnętrznym.

Jeśli dana nieruchomość pozostanie w systemie Związku, jej właściciel będzie zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o chęci przystąpienia do systemu oraz nowej deklaracji. Będzie też musiał wyposażyć nieruchomość w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych na wszystkie wskazane w deklaracji frakcje.

Ważne: Od 1 września opłata będzie naliczana za odbiór każdego pojemnika lub worka poszczególnej frakcji, dla której będzie on przeznaczony, a nie tak jak dotychczas – tylko za odpady zmieszane. Wysokość opłaty reguluje ustawa. Kwota zależna jest także od wielkości pojemników i częstotliwości odbioru odpadów (te informacje należy zawrzeć w złożonej do ZM GOAP deklaracji).

Właścicieli nieruchomości niezamieszkanych (w tym ROD-ów), którzy nie zdecydują się wejść do systemu zorganizowanego przez ZM GOAP, także czekają zmiany. Muszą oni podpisać umowę z firmą zewnętrzną (wpisaną do Rejestru Działalności Regulowanej) na odbiór i zagospodarowanie odpadów, a także wyposażyć posesję w odpowiednią liczbę pojemników.  

Firmy odbierające odpady w ramach systemu organizowanego przez ZM GOAP są, zgodnie z prawem krajowym, zobligowane do bieżącej kontroli jakości selektywnej zbiórki prowadzonej przez mieszkańców oraz podmioty, które zdecydują się pozostać w systemie lub podpiszą umowy z podmiotem zewnętrznym.

Bez względu na to, czy właściciel nieruchomości niezamieszkanej przystąpi do systemu zorganizowanego przez ZM GOAP czy zawrze umowę z podmiotem zewnętrznym, nie jest zwolniony z obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w podziale na: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady. Pozostałe odpady, które nie podlegają selektywnej zbiórce i nie stanowią odpadów niebezpiecznych powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane.

Więcej informacji na temat zmian w systemie gospodarowania odpadami od 1 września br. można znaleźć na stronie internetowej www.goap.org.pl w zakładce “Zmiana systemu od 1 września 2020”.

Użyte w artykule zdjęcia: © lepszyPOZNAN.pl / Karolina Kiraga

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz