POZnań

Agencja Fitch Ratings: Poznań z oceną A-

Stary Rynek - ogródki  Foto: lepszyPOZNAN - S9+

Fitch Ratings potwierdziła rating Poznania: A-. To najwyższy możliwy poziom dla polskiego miasta. Oznacza on, że Miasto ma bardzo wysoką zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Równocześnie jednak agencja podkreśliła, że Polski Ład źle wpłynie na dochody lokalnych samorządów.

Agencja Fitch Ratings opublikowała komunikat o międzynarodowych długoterminowych ratingach Poznania dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej. Rating: A- to najwyższa możliwa do uzyskania przez polski samorząd ocena tej agencji, równa ocenie wiarygodności kredytowej kraju. 

Fitch utrzymał również swoją poprzednią opinię – ocena Miasta jest obecnie ograniczona ratingiem Polski. Wobec tego każda zmiana ratingu kraju będzie automatycznie odzwierciedlona w ocenie Poznania. 

W swojej ocenie Fitch bierze pod uwagę dobre zarządzanie finansami Miasta, ukierunkowane na skuteczne ograniczanie wzrostu wydatków operacyjnych, stabilne źródła jego dochodów z perspektywą ich wzrostu powyżej dynamiki wzrostu gospodarczego Polski, oraz stabilną płynność finansową. 

Agencja podkreśla, że Miasto zapewnia mieszkańcom wysokiej jakości usługi komunalne i dodatkowe – ponad zadania obligatoryjne, a także fakt, że w przeciwieństwie do większości polskich miast, Poznań ma elastyczność w zakresie zwiększania dochodów z opłat za usługi komunalne, czynszów oraz innych. Jednocześnie dochód do dyspozycji gospodarstw domowych w stolicy Wielkopolski jest wyższy od przeciętnego w kraju. 

Fitch wskazuje również, że Poznań jest najsilniejszym ekonomicznie regionalnym polskim miastem. Świadczy o tym jeden z najwyższych w kraju poziomów Produktu Krajowego Brutto na mieszkańca (dwukrotnie przewyższający średnią krajową) oraz jedna z najniższych wśród polskich miejscowości stopa bezrobocia.

Agencja utrzymała rating Poznania na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym z powodu niepewności, jak wprowadzony “Polski Ład” i zapowiedziane w nim zmiany wpłyną na profil finansowy polskich gmin. 

Cieszy mnie utrzymanie wysokiego ratingu Poznania – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – To dowód, że mimo niezależnych od nas trudności Miasto jest bardzo dobrze zarządzane. Niestety Fitch nadal wskazuje na ogromne zagrożenie, jakim dla samorządów jest Polski Ład. Zmiany w podatkach, jakie przygotowuje rząd, boleśnie odcisną się na budżecie Poznania. Spadek dochodów będzie zauważalny i odczujemy go wszyscy.

Według Fitch reforma podatkowa źle wpłynie na wielkość dochodów samorządów lokalnych z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Przewidziane w znowelizowanej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego rozwiązania będą niewystarczające, aby w pełni skompensować spodziewany spadek dochodów z tytułu udziału w dochodach z PIT od 2022 r. Agencja uważa, że gminy będą zmuszone do podjęcia dalszych działań zapobiegawczych, takich jak podwyższenie podatków i opłat lokalnych oraz ograniczenie wydatków bieżących, aby zrównoważyć ubytek dochodów. 

Ratingi to opinie niezależnych, wyspecjalizowanych instytucji, określające wiarygodność kredytową ocenianego podmiotu. Wyrażają jego ogólną zdolność do wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych. 

Głównym zadaniem ratingu miasta jest poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów o wiarygodności i wypłacalności. Posiadanie oceny wiarygodności kredytowej umożliwia łatwiejszy i szerszy dostęp do rynków finansowych oraz pozwala na pozyskanie kapitału zewnętrznego na korzystniejszych warunkach.

Agencja Fitch Ratings jest jedną z najbardziej znaczących agencji ratingowych na świecie, o wysokim prestiżu na międzynarodowym rynku usług ratingowych. Ocenia wiarygodność kredytową emitentów z ponad 100 krajów świata, w tym większość polskich miast i województw. Wiarygodność kredytową Poznania ocenia od 2013 r.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN - S9+

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz