POZnań

Poznań występuje z GOAP

Odbiór odpadów ZM GOAP FBserwis, kosze  Foto: Maciej Nowaczyk fbserwis - materiały prasowe

Radni zdecydowali dziś o wystąpieniu Poznania ze Związku Międzygminnego GOAP. Nastąpi to 1 stycznia 2022 roku. Miasto oczekuje, że pozwoli to na uszczelnienie systemu gospodarki odpadami i realizację inwestycji np. instalacji do recyklingu. 43. sesja Rady Miasta Poznania odbyła się w trybie zdalnym, podobnie jak wszystkie poprzednie od marca 2020 roku.

Na początku sesji Grzegorz Ganowicz, Przewodniczący Rady Miasta, przypomniał, że mija już rok od czasu, kiedy rada ostatni raz obradowała w normalnym trybie, a sesja odbyła się w sali sesyjnej. Od kwietnia 2020 roku sesje odbywają się w trybie zdalnym, przez internet. Przewodniczący podziękował przy tej okazji wszystkim pracownikom służby zdrowia za ich pracę w okresie pandemii. W punkcie poświęconym oświadczeniom głos zabrali radni Krzysztof Rozenkiewicz (zajęcia antydyskryminacyjne), Paweł Sowa (Karta Poznaniaka), Halina Owsianna (prace komisji Rady Miasta), Marta Mazurek (zajęcia antydyskryminacyjne), Marek Sternalski (młodzież i nauczyciele), Ewa Jemielity (programy Senior+ i Aktywni+).

Informację o stanie ochrony pożarowej za rok 2020 przedstawił Jacek Michalak, Komendant Miejski PSP w Poznaniu. Straż pożarna oceniła, że w mieście, w którym jest najwyższy, 5 stopień zagrożenia pożarowego, było bezpiecznie, choć o 24 proc. wzrosła liczba zdarzeń. Było ich 6984. Planowane działania na rok 2021 to zwiększenie liczby kontroli w obiektach użyteczności publicznej, dużych budynkach mieszkalnych oraz zwiększenie zatrudnienia i modernizacja sieci łączności radiowej.

Radni przyjęli uchwałę ws. proponowanej alokacji środków europejskich dla Wielkopolski w perspektywie finansowej 2021-2027. Zauważają w nim, że z zaplanowanych dla Polski 173 mld euro środków z Unii Europejskiej na lata 2021-2027, zaproponowana wyjściowa kwota dla Wielkopolski stanowi jedynie 44% puli w porównaniu z perspektywą 2014-2020. W uchwale zaznaczono, że środki europejskie stanowią ważne źródło finansowania inwestycji w całym regionie, w tym także w Poznaniu. W uchwale Rada Miasta Poznania wnosi o zwiększenie alokacji dla Programu Regionalnego dla Wielkopolski na kolejną perspektywę finansową. W tym głosowaniu wszyscy radni byli “za”.

Radni jednogłośnie zdecydowali o wystąpieniu miasta ze Związku Międzygminnego GOAP. Z informacji przedstawionych przez referującego projekt wiceprezydenta Bartosza Gussa, wynika, że Poznań raczej traci niż zyskuje na członkostwie w związku. W przeciwieństwie do sąsiednich gmin, odpady wytwarzane w Poznaniu pochodzą głównie z zabudowy wielorodzinnej, a ich źródłem są duże dzielnice blokowiskowe tj. Piątkowo i Rataje. Zgodnie z uchwałą wystąpienie Poznania z GOAP nastąpi 1 stycznia 2022 roku. Obowiązki GOAP przejmie Wydział Gospodarki Komunalnej UMP.

Przewidywane jest wzmocnienie urzędu przez pracowników, którzy zajmą się wyłącznie systemem gospodarki odpadami. Obecnie w biurze GOAP są 133 etaty, miasto przewiduje utworzenie 60-80 etatów w tym obszarze zadań. Wiceprezydent Guss wyjaśnił, że jest możliwe wprowadzenie od 2023 nowej formy rozliczania za wytwarzane odpady – może to być system oparty o wskaźnik zużycia wody w gospodarstwach domowych. Miasto zamierza też zbudować własną instalację do recyklingu odpadów, a także dwa nowe duże PSZOK-i (punkty selektywnej zbiórki) oraz kilka mniejszych.

Barbara Sajnaj, skarbik miasta, przedstawiła radnym dwa projekty uchwał ws. zmian w dochodach i wydatkach bieżących miasta. Niespodziewanym zadaniem jest, szacowana na 51 mln zł, operacja usunięcia i utylizacji odkrytego podczas budowy linii tramwajowej na Naramowice niezidentyfikowanego wcześniej wysypiska śmieci, powstałego zapewne w latach 70/80. Usunięcie zgromadzonych tam odpadów jest konieczne, by budowa linii tramwajowej mogła być kontynuowana. Miasto chce sfinansować ten wydatek uzyskując na ten cel pożyczkę z NFOŚiGW. Radni przyjęli obie uchwały finansowe: w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2021 i sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Patryk Pawełczak, dyrektor Gabinetu Prezydenta, przedstawił nowe zasady Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Powiedział, że od początku działania PBO zrealizowano 152 zwycięskie projekty, 78 jest w realizacji, dwa projekty uznano za niemożliwe do zrealizowania. Skuteczność działania wynosi 65 proc. Na przyszłoroczny PBO zostanie przeznaczonych 22 mln zł. Radni zaakceptowali treść uchwały w tej sprawie.

W bloku uchwał planistycznych radni odesłali do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Kolorowej. Zostaną w nim naniesione zmiany, które zgłosił zarząd lotniska Ławica. Po ich wprowadzeniu, plan wróci na sesję Rady Miasta, być może nawet na najbliższą – 30 marca. Rada przyjęła natomiast uchwałę ws. miejscowego planu dla rejonu Morasko-Radojewo-Umultowo dla klina zieleni w rejonie ulicy Okolewo. W kolejnym punkcie radni zdecydowali o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Rejon Stadionu Miejskiego”. Według wstępnych założeń, na terenie ogródków działkowych zlikwidowanych wz. z organizacją Euro 2012, mają powstać cztery boiska treningowe do gry w piłkę nożną.

Po raz kolejny na sesji pojawił się projekt wprowadzenia “Karty Poznaniaka”. Autorem uchwały jest radny Michał Grześ, który zauważył, że o wprowadzeniu karty mówi się już od marca 2019 roku. Stwierdził, że inne miasta  wyprzedziły Poznań we wprowadzaniu takich udogodnień dla mieszkańców. Jednak wiceprezydent Mariusz Wiśniewski zauważył, że miasto już pracuje nad wprowadzeniem Karty i negocjuje z potencjalnym operatorem zasady jej obsługi i ulgi, które będą na niej dostępne. Rada Miasta zarezerwowała też na ten rok środki finansowe, w wysokości 700 tys. zł. W związku z tym, jak stwierdził wiceprezydent, przyjęcie uchwały właśnie teraz, jest zbyteczne, bo jest powieleniem intencji RMP, która w 2019 roku zapisała w budżecie środki na wprowadzenie Karty Poznaniaka. Rada odrzuciła uchwałę w tej sprawie.

W kolejnym punkcie RMP przyjęła uchwały ws. przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt oraz ws. zwolnienia zakładu budżetowego – Zakładu Robót Drogowych z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu. Rada poparła też utrzymanie świadczenia żłobkowego, przeznaczonego dla żłobków, które nie otrzymały dotacji w drodze konkursu ofert ogłoszonego przez miasto. Wsparcie finansowe będzie wynosić 600 zł miesięcznie na dziecko i kwota ta będzie przekazywana bezpośrednio na konto podmiotu prowadzącego żłobek niepubliczny. Prawo do świadczenia ustalone będzie w formie decyzji administracyjnej na maksymalny okres od 1 marca 2021 do 31 sierpnia 2022 roku.

Radni zdecydowali o ustanowieniu nowego pomnika przyrody, nadając przy tym imię “Cytadelowców Poznańskich” dębowi szypułkowemu rosnącemu na Cytadeli. Wiek drzewa jest szacowany na 130-150 lat. Rośnie u zbiegu ulic Winogrady i Armii Poznań (teren należący do Zarządu Zieleni Miejskiej). Drzewo ma obwód 325 cm na wysokości 130 cm, regularną koronę, charakteryzuje się dużymi wartościami estetycznymi, wyraźnie góruje nad pozostałymi. Wniosek o uznanie drzewa za pomnik przyrody złożył Adam Suwart, Społeczny Opiekun Zabytków. Trwa procedura uznania za pomniki przyrody platanów rosnących na Placu Wolności. Wszyscy radni byli za przyjęciem uchwały w tej dębu z Cytadeli.

Raport o działalności straży miejskiej przedstawił jej komendant – Waldemar Matuszewski. Podał, że Straż Miejska Miasta Poznania przyjęła w 2020 roku 39 tysięcy zgłoszeń. 6,3 tys. to interwencje dot. zwierząt, 6,3 tys. – czystości i porządku, 2,6 tys. – spożywania alkoholu, bardzo dużo (5 tys.) interwencji dotyczyło osób bezdomnych. Operatorzy systemu monitoringu odnotowali 7192 zdarzenia. Strażnicy miejscy wystawili 43 tys. mandatów na kwotę 4,7 mln zł (najwięcej w historii), wylegitymowali 53 tys. osób, pouczyli 6,5 tys. osób. Przeprowadzono 2319 kontroli w zakresie spalania opału, w 492 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości – czyli spalanie odpadów lub niewłaściwego opału. Wystawiono 1,4 tys. mandatów za niszczenie zieleni. Odnotowano 2,5 tys. zgłoszeń dotyczących dzików, 240 z nich potwierdzono, tzn. strażnicy, którzy przyjechali na miejsce, natknęli się na te zwierzęta. 17 tysięcy zgłoszeń dotyczyło zdarzeń w ruchu drogowym, założono 14 tys. blokad na koła. Radni zadali komendantowi wiele pytań i wskazali zagadnienia, które wymagają szczególnej uwagi straży miejskiej, wśród nich były m.in. imprezy pijackie odbywające się nad Wartą.

43. sesja Rady Miasta Poznania trwała ponad 11 godzin, od godz. 9.00 do 20.12

Użyte w artykule zdjęcia: Maciej Nowaczyk fbserwis - materiały prasowe

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz