POZnań

XLII sesja RMP

Plac Kolegiacki - lipiec 2020  Foto: lepszyPOZNAN / S9+

Oświadczenia radnych, nowy program mieszkaniowy “POZnań – i zamieszkaj”, oddział przygotowania wojskowego w jednej z poznańskich szkół, utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych – to tylko niektóre z tematów sesji Rady Miasta Poznania w dniu 16 lutego.

Radny Michał Grześ opowiedział się za wystąpieniem Poznania ze Związku Gminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Wskazywał na wysokie opłaty jakie ponoszą mieszkańcy oraz że Poznań w zgromadzeniu ogólnym mam nieproporcjonalnie mało głosów w stosunku do liczby ludności, zatem zdaniem radnego, mieszkańcy Poznania finansują inne gminy. Michał Grześ deklarował, że nie zamierza zasiadać w organach tego niekorzystnego dla Poznania związku. Zwrócił się też do prezydenta o stworzenie dla Poznania systemu gospodarowania odpadów “z głową”. Radny przypomniał, że obawy na temat funkcjonowania GOAP podnosił już od 2013 roku, i jak podkreślił, te obawy się jego zdaniem potwierdziły.  

Radna Sara Szynkowska vel Sęk po raz kolejny zaapelowała o powołanie pełnomocnika Prezydenta Poznania ds. jakości powietrza. W opinii radnej taka osoba z odpowiednimi kompetencjami powinna być w strukturach miasta, aby koordynować działania zmierzające do poprawy stanu powietrza oraz ułatwiać mieszkańcom kontakt ze służbami miejskimi. – Mamy epidemię, a zanieczyszczenie powietrza przyczynia się do tego, że mieszkańcy Poznania są bardziej osłabieni i narażeni na zachorowanie, nie tylko na covid, ale i na inne choroby układu oddechowego – zwracała uwagę radna.

Radni Tomasz Stachowiak i Krzysztof Rosenkiewicz poruszyli temat pożaru w bloku os. Kopernika. Spłonęło sześć mieszkań, ich lokatorzy nie mają obecnie dachu nad głową, mieszkania wymagają generalnego remontu. Radni rozpoczęli działania zmierzające do pomocy mieszkańcom, w zbiórkę pieniędzy włączyła się Młodzieżowa Rada Miasta Poznania, instytucje miejskie, parafia. Mieszkańcem bloku jest radny Krzysztof Rosenkiewicz, na szczęście nie jest poszkodowany.

Radna Małgorzata Dudzic-Biskupska skrytykowała sytuację, w której Wielkopolska z funduszy unijnych decyzją rządu ma dostać o 1 mld euro mniej z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027 niż otrzymała w latach poprzednich czyli 2014-2020. Radna pytała czy to kara dla Wielkopolski za to, że dobrze się rozwija, czy za poglądy polityczne? Podkreślała, że do tej pory unijne pieniądze były dzielone na województwa według jasnych i znanych kryteriów. Decydowały: m.in. liczba ludności czy poziom PKB regionu lub inne czytelne i jasne wielkości. – Czy to oznacza, że politycy PiS nie lubią Wielkopolan? Przecież z Poznania również mamy ministra. A w naszej Radzie Miasta zasiadają jego siostra i pani dyrektor jego biura. Czy Pan minister i państwo radni z PiS nie lubicie Poznaniaków? Obraziliście się Państwo na mieszkańców naszego regionu? – Pytała Dudzic-Biskupska. Radna zwracała uwagę, że są to pieniądze dla wszystkich mieszkańców, na służbę zdrowia, edukację, ochronę środowiska, ochronę miejsc pracy, wsparcie biznesów. – Wielkopolanie i Poznaniacy na to zasługują – apelowała.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przekazanych Wydziałowi Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta. Na Wydział nałożono obowiązki związane z realizacją zadań dotyczących utrzymania obiektów sportowo-rekreacyjnych położonych na terenach miejskich nieruchomości przekazanych m.in. z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Mając na uwadze trudną sytuację budżetową Miasto uznaje, że zasadne jest pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych z zawierania umów dotyczących korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych. Środki te będzie można przeznaczyć na ich bieżące utrzymanie oraz konserwację i naprawy. Powierzenie Prezydentowi uprawnienia do kształtowania wysokości cen i opłat pozwoli na szybsze i bardziej elastyczne weryfikowanie ich wysokości, przy uwzględnieniu m.in. wzrostu cen towarów i usług oraz kosztów utrzymania. Zdaniem radnej Lidii Dudziak nie po to buduje się takie miejsca dla społeczności lokalnej, aby wynajmować je komercyjnie. Mogą to być sporadyczne przypadki a nie norma.

Radni zgodzili się na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Mechanicznych. Tworzenie takich oddziałów zostało umożliwione przy ostatnich zmianach w ustawie o prawie oświatowym. Uczniowie, którzy rozpoczną naukę w takim oddziale przejdą m.in. szkolenie wojskowe. Zespół Szkół Mechanicznych to jedyna szkoła w Poznaniu, która zdecydowała skorzystać z nowych możliwości prawnych. Uchwalono również zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. Nauczyciele przedszkolni otrzymują wyższy dodatek miesięczny w wysokości 300 zł. Oznacza to zrównanie ich z dodatkami za wychowawstwo w szkołach.

Uchwalony program “POZnań – i zamieszkaj” ma pomagać w zabezpieczeniu potrzeb lokalowych mieszkańców, którzy mają dochody zbyt wysokie, by ubiegać się o przydział mieszkania komunalnego, ale jednocześnie zbyt niskie, by uzyskać kredyt hipoteczny. Program przewiduje m.in. możliwość pozyskania przez miasto bezzwrotnego finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych z Funduszu Dopłat. Środki na ten cel będzie rozdzielał Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzięki temu gminy mogą obniżyć koszty inwestycji mieszkaniowych, budowane mieszkania będą tańsze, zatem przyszli najemcy nie będą musieli gromadzić tak dużej kwoty tzw. partycypacji, jak w przypadku dotychczasowych TBS-ów. Najemcy będą także mogli wystąpić o dopłatę do czynszu w pierwszych latach najmu. Program ma być zachętą do pozostania w Poznaniu dla średniozamożnych rodzin, które chcą się rozwijać, a warunki lokalowe im na to nie pozwalają. W takiej sytuacji zwykle wyprowadzają się z miasta, szukając poza nim domu lub większego mieszkania, które kosztują tyle, ile małe mieszkanie w mieście. Miasto chce powierzyć realizację programu Poznańskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego, które jest spółką ze 100% udziałem miasta.

Rada przyjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia programów naprawczych na rok 2021 dla prowadzonych przez Miasto placówek służby zdrowia: Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ; Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei oraz Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego Usług Medycznych. Przyjęto także m.in. program “Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025” oraz zapoznano się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania za rok 2020.

źródło: Biuletyn Miejski

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN / S9+

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz