Aglomeracja BizNews GłosBiznesu

WIIH przeprowadził kontrolę rynku nieruchomości

Biurowiec Za Bramką  Foto: Piotr Frąckowiak

Są zawody, które dość górnolotnie określamy jako zaufania społecznego. Z pewnością należą do nich pośrednicy w obrocie nieruchomościami oraz rzeczoznawcy majątkowi. Nie jest to stwierdzenie na wyrost, bowiem kupując nieruchomość bardzo często zapożyczamy się na wiele lat, a dokonując transakcji u tych przedsiębiorców oczekujemy przestrzegania legalności i rzetelności.

Dlatego Inspekcja Handlowa we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów po raz kolejny skontrolowała przedsiębiorców zajmujących się nieruchomościami pod względem legalności prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC. Przed rokiem (w II kwartale 2018 roku) aż 43% kontrolowanych podmiotów nie posiadało odpowiedniego ubezpieczenia OC. W tym roku (II kwartał 2019) wyniki kontroli dawały więcej optymizmu, bowiem nieprawidłowości stwierdzono u 29% kontrolowanych przedsiębiorców.

Inspektorzy ,,odwiedzili” 4 biura nieruchomości w Koninie, Lesznie oraz Poznaniu. Podczas kontroli szczególny nacisk położono na sprawdzenie czy podmioty posiadają obowiązkowe ubezpieczenie OC i czy kopie polis dołączane są do umów zawieranych z klientami.

Niestety w dwóch kontrolowanych biurach w Poznaniu z obowiązkowym ubezpieczeniem OC stwierdzono nieprawidłowości. W jednym z biur stwierdzono, że przedsiębiorca nie miał ważnej policy OC w dniach 1 i 2.10 2017 roku. Natomiast w innym poznańskim biurze brak ubezpieczenia inspektorzy WIIH stwierdzili w okresie od 6 do 9 stycznia 2019 roku. Co gorsze w tych dniach podpisywane były umowy sprzedaży nieruchomości z klientami, co sprawiało, że ich interes prawny nie był wystarczająco zabezpieczony.

Wobec wspomnianych biur nieruchomości zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kar pieniężnych wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Lepiej wyglądała sytuacja u rzeczoznawców majątkowych, kontroli poddano przedsiębiorców w Poznaniu i Kole. Rzeczoznawca z Koła posiadał obowiązkowe ubezpieczenia OC, inspektorzy WIIH przeanalizowali 11 losowo wybranych operatów szacunkowych i stwierdzili, że do każdego z nich była dołączona kopia polisy wspomnianego ubezpieczenia. Suma gwarancyjna w odniesieniu do każdego zdarzenia wynosiła 100.000 Euro. Natomiast u rzeczoznawcy w Poznaniu również stwierdzono posiadanie ważnej polisy OC na sumę gwarancyjną 100.000 Euro oraz dodatkowo zawarte było tzw. ubezpieczenie nadwyżkowe na kwotę 300.000 zł.

Warto podkreślić, że zarówno pośrednicy w obrocie nieruchomościami jak i rzeczoznawcy majątkowi prowadzili legalnie swoją działalność w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i była ona zgodna z zakresem zgłoszonym do organu rejestrowego.

Wyniki kontroli na rynku nieruchomości mogą napawać umiarkowanym optymizmem. Podczas kontroli w ubiegłym roku aż 43% podmiotów nie posiadało obowiązkowego ubezpieczenia OC, w tym roku było to ,,tylko” 29%. Jednak w dalszym ciągu skala nieprawidłowości pod tym względem jest znacząca i bezpieczeństwo klientów nie jest należycie chronione. W tej sytuacji kontrole biur nieruchomości i rzeczoznawców majątkowych będą w przyszłości kontynuowane.

Użyte w artykule zdjęcia: Piotr Frąckowiak

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz