WYPRAWKA SZKOLNA 2010

książka Foto: sxc

książka Foto: sxc

Dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje wyłącznie:

I. /

1) uczniom z rodzin, spełniających kryteria dochodowe, w których dochód nie przekracza 351 zł netto na osobę.

2) uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe 351 zł netto na osobę, w przypadkach określonych w art.7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r, ( w tym zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej) na podstawie decyzji dyrektora szk

Dofinansowanie zakupu podręczników dotyczy uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2010/2011:

* w klasach I – III Szkoły Podstawowej – do kwoty 170 zł
* w klasie II Gimnazjum – do kwoty 310 zł

II./ Uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dofinansowanie dotyczy uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2010/2011.

* w klasach I – VI Szkół Podstawowych

* w klasach I – III Gimnazjum.

Dofinansowanie zakupu podręczników wynosi:

* Szkoła Podstawowa:

o klasa I – III – do kwoty 170zł

o klasa IV – VI – do kwoty 200zł

* Gimnazjum

o klasa I – III – do kwoty 310zł

Procedura ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach

Dofinansowanie uczeń może otrzymać tylko na jedno z powyższych kryteriów.

1. Rodzice składają wniosek o dofinansowanie w szkole, w której dziecko będzie uczyło się w roku szkolnym 2010/2011 – do wniosku dołącza się:

* zaświadczenie o wysokości dochodów lub
* zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
* orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dotyczy pkt. II)
* w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów-oświadczenie o wysokości dochodów
* w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w I pkt. 2 do wniosku zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć uzasadnienie

2. Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy przekazuje ją wójtowi gminy.

3. Po otrzymaniu listy uczniów wójt gminy informuje dyrektora szkoły o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy, o których mowa w I ppkt 2

4. Dyrektor szkoły po analizie wniosków dotyczących uczniów podejmuje decyzje w sprawie przyznania pomocy.

5. Wójt Gminy przekazuje środki na dofinansowanie zakupu podręczników na rachunek bankowy szkoły.

6. Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy.

7. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.

8. W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników są zwracane rodzicom uczniów(prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

Wnioski można pobrać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2010/2011.

Termin składania wniosków do 8 września b.r.

Koronawirus

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz

Kalendarium

Pogoda w Poznaniu

°C
___
______
 • Low Temp. ___°C
 • High Temp. ___°C
___
______
Października 31st 2020, sobota
°C
   ___
 • TEMPERATURE
  °C | °C
 • HUMIDITY
  %
 • WIND
  m/s
 • CLOUDINESS
  %
 • SUNRISE
 • SUNSET
 • NIE 1
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • PON 2
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • WT 3
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • śR 4
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • CZW 5
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • PT 6
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %