Kalendarium

KALENDARIUM POZNAŃSKIE – 28 CZERWCA

Osadniki i przepompownia osadu surowego na terenie Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków 1943 r.  Foto: Aquanet / materiały prasowe

Słońce w znaku Raka

Cytaty na dziś:

Istotą, którą człowiek najmniej zna, której zawsze wierzy, a która go często zawodzi, jest on sam. Jan Holl
Obelgi – to argumenty tych, którzy nie mają argumentów. Jean Jacques Rousseau
Shisteryzowanym dziewczętom zalecam małżeństwo, ponieważ uleczyć je może ciąża. Hipokrates

KALENDARIUM POZNAŃSKIE

1571 Informacja o założeniu Kolegium Jezuickiego w Poznaniu.

Przybyli do Poznania wraz z prowincjałem Wawrzyńcem Magio Jakób Wujek i Szymon Wysocki oraz dwaj bracia. Potwierdzeniem powyższego jest list ks. Wujka pisany w Poznaniu dnia 23 lipca 1571 do generała zakonu, w którym donosi, iż prowincjał wysłał go w miejsce ks. Skargi, celem założenia kolegium w Poznaniu. Mówi dalej o darowiznach na rzecz zakonu i o pracach, jakie wykonywa. [Roczn. Tow. Przyj. Nauk Pozn. XLIV, str. 315, ks. Jan Sygański korespondencja ks. Wujka, w: Przyczynek do dziejów budowy kościoła jezuickiego w Poznaniu. Pod powyższym tytułem ukazał się w Kronice Miasta Poznania rocznik VI. nr. 4, str. 329-335 artykuł pióra p. Romany Szymańskiej, tekst w Kronice Miasta Poznania, R.7, nr 2, s. 72 jest polemiką]

1769 Na czterech stronach rynku, przy dźwięku trąby ogłoszone zostały publicznie trzy uniwersały, jeden Jaśnie Wielmożnego [Adama] Krasińskiego, marszałka konfederacji barskiej, i dwa Jaśnie Wielmożnego [Ignacego Skarbka[ Malczewskiego, marszałka konfederacji województwa wielkopolskiego.

Na podstawie: Kroniczka rezydencji Karmelitów Trzewiczkowych w Poznaniu przy kościele Najświętszej Krwi Pana Jezusa na ul. Żydowskiej. Opracowane przez Jacka Wiesiołowskiego, Wydawnictwo Miejskie, 2005

1810 Koło Buku urodził się Piotr Dahlman – polski poeta i publicysta.

Należał do współpracowników Tygodnika Literackiego, w którym zamieszczał artykuły publicystyczne. Przełożył wiersze południowych Słowian. Opracował także wielokrotnie wznawiany słownik francusko-polski (1846). Brał udział w Powstaniu Listopadowym. Mieszkał w Poznaniu. Pochowany na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan. (zm. 1847).

1857 Henryk Wieniawski koncertował w Teatrze Miejskim w Poznaniu.

Tablica upamietniająca koncerty braci Wieniawskim na hotelu BazarKoncerty miały miejsce 28 czerwca oraz 2 i 3 lipca1857 roku. Podobnie jak przed trzema laty, popisy skrzypka przeplatały się z gościnnymi występami polskich aktorów z Krakowa. Podczas trzech wieczorów publiczność obejrzała następujące sztuki: Odludki i poeta Fredry (28 VI), Po angielsku Lisiowskiego (2 VII) i Nieszczęścia najszczęśliwszego męża Barienne’a (3 VII). Program dopełniały arie z oper Donizettiego i Verdiego śpiewane przez miejscowego solistę p. Wejgelta.

W interpretacji Henryka słuchano znanych i oczekiwanych kompozycji, m.in. I tanti palpiti Paganiniego, Karnawału weneckiego w opracowaniu Wieniawskiego, Fantazji na tematy z „Otella” Rossiniego autorstwa Ernsta i – niejako obowiązkowego – Souvenir de Posen. Zabrzmiał też – po raz pierwszy w Poznaniu – skomponowany przez Henryka Kujawiak. Trzeba zaznaczyć, iż w tamtym czasie – czyli pod koniec lat pięćdziesiątych XIX wieku – Wieniawskiego zaczęto porównywać z Paganinim, stawiając polskiego skrzypka w rzędzie najwybitniejszych ówczesnych wirtuozów.

Pisano w prasie: Olbrzymi postęp! Potęga młodzieńczej, rozwijającej się siły rzadko w którym artyście tak widocznie stanęła przed oczy. Henryk Wieniawski ma wszystkie przymioty, któremi nie tylko amatorów, ale i największych znawców w zadziwienie wprawić może. [„Ruch Muzyczny”’]

Na podstawie: Wykaz koncertów Henryka Wieniawskiego w Poznaniu opracowane przez Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego, wieniawski.pl


1895
Urodził się Kazimierz Sikorski, kompozytor. W 1925 otrzymał stypendium Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i rozpoczął studia w Paryżu u Nadii Boulanger. Po powrocie do kraju pracował w latach 1926-1927, w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Poznaniu.

1909 Uruchomienie Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków na Szelągu [dziś przy ul. Serbskiej].

W początkowym okresie eksploatacji przyjmowała ok. 16 000 m3/d ścieków. Składała się z ośmiu osadników: 4 osadników na ścieki i 4 na wody deszczowe, pawilonu dezynfekcyjnego służącego do odkażania ścieków przy pomocy „mleczka”, uzyskiwanego z wapna chlorowanego oraz kosza wypełnionego koksem, umieszczonego w kolektorze odpływowym przy ujściu do rzeki Warty.

Potrzeba skanalizowania miasta Poznania powstała w drugiej połowie XIX wieku. W owym czasie ścieki odprowadzano otwartymi rynsztokami do najbliższych cieków wodnych, co było przyczyną licznych epidemii, m.in.: tyfusu i malarii. W 1888 r. rozpoczęto w Poznaniu budowę podziemnej sieci kanalizacyjnej, a latem 1908 r.- Przepompowni Ścieków przy ul. Garbary i Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Szelągu. [Źródło: Historia Aquanetu, https://www.aquanet.pl/historia,365]

1919 W Wersalu Niemcy podpisały traktat pokojowy. Podpisano też traktaty o mniejszościach narodowych. Ze strony Polski traktat podpisali Ignacy Paderewski i Roman Dmowski. Na mocy traktatu Wielkopolska została włączona do Polski.

1921 Urodził się Jerzy Kusiak, polski polityk. Minister gospodarki terenowej i ochrony środowiska w rządach Cyrankiewicza i Jaroszewicza. Pełnił funkcje przewodniczącego prezydium Rady Narodowej m. Poznania. Od września 1980 do czerwca 1981 był I sekretarzem KW PZPR w Poznaniu. Po 13 grudnia 1981 został internowany.

Urodził się w rodzinie nauczycielskiej, syn Ireny i Stanisława. Maturę zdał w 1939 w Liceum im. I. Paderewskiego w Poznaniu. W latach 1943–1945 jako żołnierz Armii Krajowej był dowódcą plutonu i zastępcą dowódcy kompanii.

Od lutego 1945 należał do Polskiej Partii Robotniczej i do 1948 był II sekretarzem jej Komitetu Zakładowego przy WUBP w Poznaniu. Następnie należał do PZPR pełniąc różne funkcje kierownicze. Od 19 września 1980 do 24 czerwca 1981 był I sekretarzem KW PZPR w Poznaniu

Od 16 kwietnia 1961 do 5 września 1970 sprawował funkcję przewodniczącego prezydium Rady Narodowej m. Poznania. Był też w latach 1970 – 1972 był przewodniczącym Komitetu Drobnej Wytwórczości w Warszawie, w rządzie Józefa Cyrankiewicza, a później był ministrem gospodarki terenowej i ochrony środowiska w rządzie Piotra Jaroszewicza.

W latach 1976–1980 sprawował funkcję posła na Sejm PRL VII kadencji. Od 1979 do 1981 był ambasadorem PRL w Rumunii. Po 13 grudnia 1981 został internowany [wikipedia]

1929 W Poznaniu urodził się Alfred Miodowicz, polski działacz związkowy, polityk, przewodniczący OPZZ. Przeciwnik Wałęsy w debacie telewizyjnej 30 listopada 1988.

1943 W Środzie Wielkopolskiej urodził się Klaus von Klitzing, niemiecki fizyk, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki z 1985 r. za odkrycie kwantowego efektu Halla.

1943 Urodził się Ryszard Krynicki, polski poeta, tłumacz oraz wydawca.

Ryszard_Krynicki_Wiersze_wybraneZaliczany jest do poetów Nowej Fali. Ukończył II Liceum ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim, a potem polonistykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1961-66). Debiutował w 1966 roku w tygodniku „Pomorze”. Był związany z poznańską grupą poetycką Próby, a także Orientacją Poetycką „Hybrydy”. Współredagował „Nurt” (od 1968 r.), „Orientacje” (od 1969 r.) i krakowskiego „Studenta” (1972-72).

W latach 1968-70 pracował w Bibliotece Kórnickiej. W 1975 roku był sygnatariuszem „Memoriału 59”- listu do Sejmu RP sprzeciwiającemu się wprowadzeniu do konstytucji kierowniczej roli PZPR i nierozerwalności sojuszu polsko-radzieckiego. Między innymi w skutek tego od 76 do 80 roku objęty został przez cenzurę zakazem publikacji.

W 1976 roku otrzymał Nagrodę Kościelskich, a w 89 Nagrodę Fundacji im. A. Jurzykowskiego w Nowym Jorku i Nagrodę im. Karla Dedeciusa przyznawaną przez Fundację Roberta Boscha w Darmstadt. Na przełomie lat 70 i 80 był członkiem redakcji podziemnego pisma „Zapis”, a od czasie Stanu Wojennego do 89 roku był w redakcji „Obserwator Wielkopolskiego”. Jest współzałożycielem istniejącego od 89 roku Wydawnictwa a5, które od 91 roku prowadzi razem z żoną Krystyną. W 1998 roku Krystyna i Ryszard Kryniccy wraz z wydawnictwem przeprowadzili się z Poznania do Krakowa.

1956 O godzinie 6:00 pracownicy W 3 rozpoczęli strajk i zgromadzili się w hali przesuwnicy. Później obeszli inne wydziały ZISPO (W 2, W 4, W 6, W 8). O godzinie 6.35 wyszli z zakładu i ul. Dzierżyńskiego ruszyli w kierunku centrum miasta. Tak rozpoczęły się słynne wydarzenia CZERWCA’56 w Poznaniu. Wystąpienie robotników, przerodziło się w manifestację pod hasłami obniżki cen na artykuły żywnościowe i przeprowadzenia w Polsce wolnych wyborów pod nadzorem ONZ. Została ona rozpędzona przez wojsko (w tym dywizję pancerną), milicję i służby bezpieczeństwa. Żołnierze (piechota i czołgi) strzelali do manifestantów z ostrej amunicji. Zginęło ponad 100 osób, 600 zostało rannych.

1974 Pierwsze wykonanie w Poznaniu oratorium „Samson” J.F. Haendla.

1974 Została oficjalnie otwarta Hala Sportowo-Widowiskowa ARENA

Decyzję o budowie hali widowiskowo-sportowej Prezydium Rady Narodowej m. Poznania podjęło w 1969 roku. Pierwotnie planowano zbudować większy obiekt (na kilkanaście tysięcy osób) i umieścić go na terenach Cytadeli. Formę bryły ostatecznie przesądziły przesłanki ekonomiczne, z których wynikało, że optymalną figurą geometryczną jest koło, a stereometryczną — bryła stanowiąca czaszę lub wycinek kuli. Halę budowano przez 23 miesiące: od lipca 1972 do 28 czerwca 1974 według projektu Jerzego Turzenieckiego.

Zasadniczy element funkcjonalny budynku stanowi arena o powierzchni 1625 m² i średnicy 44,5 m okolona pasem komunikacyjnym (3 m) i widownią. Widownia była planowana na 4088 miejsc: 3920 miejsc stałych, 99 miejsc w loży prasowej i 69 miejsc w loży honorowej. Możliwe było dostawienie 2600 miejsc na płycie areny.

Obiekt wyposażono także w specjalne urządzenia: ruchomą kabinę jezdną centralnej rampy świetlnej, umożliwiając jej obsługę oraz składany ekran umieszczony w zapadni (24 m na 15 m). Obydwa rozwiązania były niekonwencjonalne i zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego.

W pobliżu hali (ul. Reymonta) zaprojektowano parkingi: jeden bezpośrednio przy hali na 175 samochodów osobowych, drugi przy południowo-zachodnim narożniku terenu (przy pływalni) na 225 samochodów osobowych i 16 autokarów. Wraz z halą zbudowano budynki pomocnicze: wentylatornię i kotłownię. [Źródła, za wikipedia.pl – Historia obiektu według Kroniki Miasta Poznania nr 2/1976, Mateusz Szymandera, Arena możliwości sportowych miasta, w: Głos Wielkopolski, 1.9.2014, s. 4, zdjęcia: Stanisław Wiktor / Cyryl]

Arena_Poznań

1981 W Poznaniu odsłonięto pomnik pamięci ofiar wydarzeń czerwcowych w 1956 roku.

Pomnik-czerwca-56 Foto: fotoportal.poznan.pl

fot: fotoportal.poznan.pl

1983 Polscy piloci balonowi poznaniak Stefan Makne i Ireneusz Cieślak startujący na balonie Polonez zdobyli pierwsze miejsce w międzynarodowych zawodach o puchar Gordon Bennetta zorganizowanych we Francji.

Zwycięzcy zawodów o Puchar im. J.G. Bennetta - Stefan Makné (1983) - po lewej i Antoni Janusz (1938) Foto: http://www.aeroklub.poznan.pl/a

Zwycięzcy zawodów o Puchar im. J.G. Bennetta – Stefan Makné – (1983) – po lewej i Antoni Janusz (1938), fot: Aeroklub Poznański

1985 W Ostrowie Wielkopolskim urodziła się Katarzyna Borowicz, Miss Polonia 2004, dziennikarka LechTV Online.

1986 Zakończyła się jedna z największych operacji technicznych prowadzonych w mieście – budowa mostu kolejowego i osiemnastometrowej dwukierunkowej estakady biegnącej nad doliną Warty w rejonie Karolina i Naramowic.

Przedstawiciele Zachodniej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych i Zakładów Budownictwa Kolejowego zameldowali o oddaniu do użytku tej newralgicznej części obwodnicy poznańskiego węzła kolejowego. W uroczystości wzięli udział: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kałkus, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Stanisław Piotrowicz, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski oraz wiceprezydent Poznania Bogdan Zastawny.

Estakada nad Wartą

Estakada nad Wartą, fot: http://wojman.bloog.pl

1987 W hali Arena wystąpiła grupa Marillion.

Bilet: Bożena Szota

ZDARZYŁO SIĘ 28 CZERWCA

548 Zmarła Teodora, cesarzowa wschodniorzymska, żona Justyniana I Wielkiego. Uzyskała wpływ na wiele decyzji cesarza, w trakcie dokonywanych w owym czasie reform i kodyfikacji prawa przyczyniła się do uchwalenia wielu praw dotyczących pozycji kobiety i rodziny oraz rozwodów i dziedziczenia. Według opisu Prokopiusza z Cezarei przyczyną śmierci mógł być rak.

767 Zmarł papież Paweł I, święty. Zmarł w bazylice św. Pawła gdzie schronił się przed upałami i tam został pochowany. Po 3 miesiącach jego ciało przeniesiono do bazyliki św. Piotra. Na tronie papieskim był następcą swojego brata Stefana II.

1491 W Greenwich urodził się Henryk VIII Tudor, król Anglii Znany z tego, że miał sześć żon.

1520 Z odlewni na Wawel przetransportowano dzwon noszący imię “Zygmunt”. Został on wykonany przez ludwisarza Jana Behema. Dzwon ważył 8 ton i miał 248 centymetrów wysokości.

1569 W Lublinie uchwalono unię pomiędzy Polską i Litwą. Przed zawarciem Unii, do Polski przyłączono Wołyń, Podlasie, część Ukrainy i Podola. Miał być wspólny monarcha, Sejm i polityka zagraniczna. Odrębne – urzędy centralne, wojsko i prawa sądowe.

1577 Urodził się Peter Paul Rubens, malarz flamandzki, jeden z największych twórców epoki baroku. W jego twórczości dominowała tematyka religijna i mitologiczna. Do najwybitniejszych obrazów Rubensa należą: “Sąd Ostateczny”, “Chrystus na Krzyżu”, “Trzy gracje”, “Madonna z dzieciątkiem” oraz “Święto Wenus”. Zmarł 30 maja 1640 roku.

http://www.youtube.com/watch?v=THs1XgfroEc

1635 Na Karaibach ustanowiono francuską kolonię Gwadelupę.

1641 Urodziła się Maria Kazimiera d’Arquien,- zwana Marysieńką, królowa Polski, żona Jana III Sobieskiego (zm. 1716).

1651 Powstanie Chmielnickiego: rozpoczęła się bitwa pod Beresteczkiem, największa bitwa lądowa XVII wieku. Wojska polskie dowodzone przez króla Jana Kazimierza pokonały Kozaków Efektem zwycięstwa była ugoda w Białej Cerkwi (28 IX). Zmniejszono w niej liczbę kozaków rejestrowych (tzn. w służbie wojsk Rzeczypospolitej) do 20 tys. i ograniczono tereny kozackie do województwa kijowskiego.

1712 Urodził się Jean – Jacques Rousseau, francuski filozof, pisarz i kompozytor.

Rousseau zwrócił się przeciw bezkrytycznej wierze w naukę i optymizmowi wobec postępu. Racjonalizmowi, jaki cechował ludzi oświecenia przeciwstawił wartości uczuciowe. W swej powieści „Nowa Heloiza” propagował indywidualizm, prawo do miłości i pogardę dla konwencji. W swoim największym dziele (Umowa społeczna 1762) głosił teorię egalitaryzmu w społeczeństwie, nawiązując do wzorów antycznych. W Uwagach o rządzie polskim (1772) przedstawił projekty reform ustrojowych i społecznych, akcentując rolę świadomości narodowej dla zachowania niepodległości i samego bytu narodu.

1783 Ogłoszono skład chemiczny wody odkryty przez Antoine’a Lavoisiera, jednego z czołowych chemików Europy.

1859 W Newcastle rozpoczęła się pierwsza wystawa psów rasowych. Wystąpiło sześćdziesięciu uczestników w dwóch klasach: dla pointerów i dla seterów.

1907 Urodził się Paul-Emile Victor, francuski badacz polarny. Po kilku latach zauważył, że jego własne odkrycie skalistego podłoża Grenlandii w ekspedycji z lat 1949-1951 zostało wyprzedzone przez czternastowieczną mapę Zeno. (La civilisation du phoque).

1911 Odbył się pierwszy lot czarterowy. Kupiec z Filadelfii, W. A. Burpee, przed wypłynięciem w rejs przez Atlantyk, odesłał swoje stłuczone okulary do naprawy i poprosił aby przesłano je do Londynu. Pracownik firmy optycznej Wanamaker słyszał, że znany angielski lotnik Tom Sopwith wraz ze swoim dwupłatowcem przebywa w Nowym Jorku. Zaproponował więc wynajęcie samolotu, który dostarczy naprawione okulary. Sopwith zgodził się i dogonił statek, a następnie nisko lecąc nad jego pokładem, zrzucił starannie opakowaną przesyłkę.

1914 W Sarajewie w wyniku zamachu zginął austriacki następca tronu – arcyksiążę Ferdynand. Jego zabójstwo stało się powodem wybuchu pierwszej wojny światowej.

1919 Została powołana Międzynarodowa Organizacja Pracy.

1924 Powołano przedsiębiorstwo Polskiej Lasy Państwowe.

1926 Urodził się w polsko – żydowskiej rodzinie Mel Brooks, amerykański aktor, komik, reżyser filmowy. Jest zdobywcą Oscara (1968 – za najlepszy scenariusz oryginalny do filmu Producenci), nagród Emmy, Grammy. (Smród życia, Kosmiczne jaja, „Lęk wysokości”)

1930 Angielski reżyser Frank Whittle opatentował silnik odrzutowy.

1932 Urodził się Noriyuki Pat Morita, aktor amerykański. Nominowany do Oscara za rolę drugoplanową w filmie Karate Kid. Ciekawostkę stanowi fakt, że w rzeczywistości nie miał nic wspólnego ze wschodnimi sztukami walki, głównie ze względu na chorobę w dzieciństwie, a w Karate Kid korzystał z dublera (zm. 2005).

1934 Bolesław Orliński na samolocie PZL “Super P-24” ustanowił rekord świata w szybkości samolotu myśliwskiego – 416 km/h. k

1940 Urodził się Muhammad Yunus, bangladeski ekonomista, laureat Nagrody Nobla. Opracował pojęcie mikrokredytu. Uzasadnieniem przyznania nagrody Yunusowi było oświadczenie Komitetu Noblowskiego, że “nie będzie można osiągnąć trwałego pokoju, dopóki duże grupy ludności nie znajdą sposobu na wydostanie się z nędzy”.

1942 Urodził się Chris Hani, południowoafrykański polityk, działacz komunistyczny. Był aktywnym przeciwnikiem apartheidu. Został zamordowany przez polskiego emigranta, Janusza Walusia. (zm. 1993).

1945 Polscy komuniści na czele z Bolesławem Bierutem powołali Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej pod przewodnictwem Edwarda Osóbki Morawskiego. Pierwszym wicepremierem został Władysław Gomułka. Stanowisko drugiego wicepremiera przyjął lider PSL Stanisław Mikołajczyk.

1948 Urodziła się Kathy Bates, aktorka amerykańska. Rola Annie Wilkes, chorej psychicznie czytelniczki znanego pisarza, w filmie Misery według prozy Stephena Kinga przyniosła w 1990 r nagrodę Oscara dla najlepszej aktorki. Rok później zagrała w ciepło przyjętym filmie Smażone zielone pomidory.

1950 W Polsce uchwalono ustawy o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli oraz o zmianie podziału administracyjnego kraju. Utworzono trzy nowe województwa: koszalińske, zielonogórskie i opolskie.

1958 Brazylia wygrała mistrzostwa świata w piłce nożnej rozgrywane w Szwecji. Pokonali najpierw Francję potem Szwecję stosunkiem bramek 5:2. Bohaterem imprezy był siedemnastoletni Edson Arantes Do Nascimento, zwany „Pele”.

1964 Nr 1 amerykańskiej listy przebojów: “I Get Around” – The Beach Boys.

1965 Urodził się Maciej Szczęsny, były polski piłkarz – bramkarz. Obecnie komentator piłkarski, jako jedyny polski piłkarz zdobył mistrzostwo Polski z czterema różnymi klubami.

1966 Urodził się John Cusack, amerykański aktor, scenarzysta (Zabijanie na śniadanie, Lot skazańców, Cienka czerwona linia, Przeboje i podboje).

1967 Izrael bezprawnie zaanektował wschodnią część Jerozolimy.

1977 Nr 1 amerykańskiej listy przebojów “Gonna Fly Now” – Bill Conti.

1981 Zmarł Terry Fox, kanadyjski lekkoatleta, działacz na rzecz walki z nowotworami.

Był studentem i sportowcem amatorem, który zamierzał zostać nauczycielem wychowania fizycznego. W wieku 22 lat w wyniku choroby nowotworowej stracił nogę powyżej kolana. Po tym fakcie Fox zdecydował się przebiec w poprzek Kanady, od jej Wschodniego do Zachodniego wybrzeża. W czasie biegu, nazwanego Marathon of Hope – Maraton Nadziei, zbierane były składki na fundusz walki z nowotworami. Fox rozpoczął swój bieg 12 kwietnia 1980 w St. John’s na Nowej Fundlandii od symbolicznego zanurzenia swej sztucznej nogi w falach Oceanu Atlantyckiego i napełnienia baniaka wodą, którą zamierzał wylać pod koniec biegu do Oceanu Spokojnego. (ur. 1958).

1986 Na stadionie Wembley w Londynie odbył się pożegnalny koncert duetu Wham!.

1986 Nr 1 brytyjskiej listy przebojów: “The Edge of Heaven” – Wham.

1991 W Budapeszcie ogłoszono rozwiązanie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.

1991 W katedrze w Liverpoolu odbyła się premiera “Paul McCartney’s Liverpool Oratorio”. Eks-Beatles napisał tą kompozycję wspólnie z amerykańskim kompozytorem Carlem Davisem aby uczcić 150. rocznicę istnienia Liverpoolskiej Filharmonii Królewskiej.

1991 Zakończono prace przy drążeniu tunelu pod Kanałem La Manche. Wiercenie rozpoczęto w marcu 1987, kanał oddano do eksploatacji 6 maja 1994.

1997 Nr 1 brytyjskiej listy przebojów: “I’ll Be Missing You” – Puff Daddy feat. Faith Evenas & 112.

1997 Amerykański bokser Mike Tyson na ringu odgryzł przeciwnikowi Evanderowi Holyfieldowi kawałek ucha.

1998 Nr 1 brytyjskiej listy przebojów “Three Lions ’98” – Frank Skinner, David Baddiel & The Lighting Seeds.

2000 Zmarł ksiądz prof. Józef Tischner – jeden z najwybitniejszych polskich teologów i filozofów katolickich. Autor wielu książek, m.in. “Tischner czyta katechizm”, “Historia filozofii po góralsku”. “Nieszczęsny dar wolności” “W krainie schorowanej wyobraźni”, “Spór o istnienie człowieka”. (ur. 12.03.1931)

2006 Czarnogóra na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ została 192. członkiem ONZ.

2006 Zmarł Theodore Levitt, amerykański ekonomista. Przypisywane jest autorstwo terminu globalizacja (ur. 1925).

Osoby urodzone 28 czerwca maja szlachetny charakter. Są życzliwe i bardzo uczuciowe. Posiadają dobrą pamięć i dużo pogody ducha. Czasem bywają próżne i niezaradne. W młodym wieku radzą sobie dobrze dzięki pomocy osób płci przeciwnej.

Imieniny obchodzą: Ireneusz, Leon, Benigna, Cyrus

Benigna jest imieniem wywodzącym się z łacińskiego słowa “benigna”, które znaczy “dobrotliwa, uprzejma, łaskawa, uczynna”.

Z języka greckiego wywodzi się imię Ireneusz, którego pierwotne znaczenie łączy się ze słowem “eirenaios” – “spokojny, pokojowy”. Ireneusz jest pełen temperamentu, zapobiegliwy i bywa dobrym organizatorem. Jest lojalny wobec władzy i rodziny. Nie lubi krytyki. W postępowaniu stanowczy i chętny do służenia innym.

Imię Cyrus wywodzi się z języka perskiego. Nosił je król perski Cyrus II Starszy, założyciel państwa perskiego.

Leon, imię to w starożytnej Grecji było zdrobnieniem imion dwuczłonowych typu Panta – leon. U Słowian, głównie na Rusi greckie Leon, zostało przetłumaczone jako Lew, natomiast w Polsce była i jest znana forma Leon. Leon jest odważny, szybko podejmuje decyzje, nie cofa się przed niepowodzeniami. Jest inteligentny, kulturalny, sprawiedliwy.

Odpowiedniki obcojęzyczne: łac., niem. Leo, fr. Léon, wł. Leone, ros. Lew

Użyte w artykule zdjęcia: fotoportal.poznan.pl, http://www.aeroklub.poznan.pl/a, H. Ignor / Cyryl, Stanisław Wiktor / Cyryl, Archiwum Aquanetu, Aquanet / materiały prasowe

1 komentarz

kliknij by dodać komentarz