Kalendarium

KALENDARIUM POZNAŃSKIE – 21 STYCZNIA

Linia produkcyjna w Spółdzielni Mleczarskiej Dębiec [21.01.1974]  Foto: Stanisław Wiktor / Cyryl

Słońce w znaku Wodnika

Dzień Babci

Barbados – Dzień Errola Barrowa
Dominikana – Święto Matki Boskiej z Altagracia

Urodzeni 21 stycznia są bardzo silni psychicznie. Pragną oddziaływać na innych, pomaga im w tym wybitna inteligencja oraz zdecydowanie i determinacja w działaniu.

Dużą ich zaletą jest to, że potrafią się we właściwym momencie skoncentrować. Jeżeli zdobędą władzę potrafią ją utrzymać, gdyż nie brak im zdolności przywódczych. Są dużymi egoistami.

KALENDARIUM POZNAŃSKIE

1438 Jan z Niewiesza archidiakon gnieźnieński i wikariusz kapitulny poznański udzielił inwestytury ołtarza w kaplicy Świętego Krzyża w Poznaniu Pawłowi Peszlowina. Inwestytura to dawanie stanowisk kościelnych.

1498 Zmarł Uriel Górka, biskup poznański.

Nagrobek Górków w Katedrze w Poznaniu Foto: http://www.muzarp.poznan.plJuż jako dziecko został przeznaczony do stanu duchownego. Pomimo słabego zdrowia do 1453 studiował na Akademii Krakowskiej, a następnie we Włoszech i Niemczech, aby ponownie podjąć studia w Bolonii (w 1463). Ojciec postarał się dla niego o liczne prebendy kościelne.

W 1478 przebywał w Rzymie jako poseł królewski. Podczas tego pobytu uzyskał od papieża urząd kolektora opłat papieskich na archidiecezję gnieźnieńską, który sprawował prawdopodobnie do 1486. W tym okresie nawiązał liczne stosunki z domami bankierskimi Europy Zachodniej, a zwłaszcza norymberskimi, oraz mieszczaństwem polskim i włoskim w polskich miastach.

Po śmierci w 1479 Andrzeja Bnińskiego objął obiecane mu biskupstwo poznańskie, rezygnując jednocześnie z urzędu kanclerza koronnego. Okres jego urzędowania na tronie biskupim w Poznaniu jest słabo udokumentowany, wiadomo jednak, że sprawował mecenat nad artystami. Sprowadził również płyty z zakładu Vischera na groby swój i ojca. Zamówił też serwis w zakładzie Albrechta Dürera. W swoich dobrach próbował hodowli winorośli. Jego jedynym spadkobiercą był bratanek, Łukasz II Górka. Zmarł podczas pobytu kuracyjnego w Karlovych Varach w dniu 21 stycznia 1498. Fot: Nagrobek Górków w katedrze poznańskiej, H. Canavesi, 1574, w bocznej lewej niszy figura biskupa Uriela Górki, fot: http://www.muzarp.poznan.pl

1768 Pożar, jaki wybuchł za dnia, około godziny ósmej, w klasztorze mniszek benedyktyńskich [w pałacu Górków], zaniepokoił miasto. Natomiast mniszki, widząc pożar, nie dopuszczając nikogo z mężczyzn, zamknęły bramy klasztoru jak i dziedzińca i z pomocą służby ugasiły powstały ogień.

Tego samego dnia po czterech stronach rynku miejskiego ogłoszono nakaz szlachetnego magistratu, o następującej treści: „Jeżeli jakikolwiek właściciel kamienicy albo domu drewnianego nie wyczyści jak najszybciej kominów, które przez cały rok, albo z powodu oszczędności właściciela nie zostały wyczyszczone, otrzyma karę kilku grzywien na wniosek instygatora.

Na podstawie: Kroniczka rezydencji Karmelitów Trzewiczkowych w Poznaniu przy kościele Najświętszej Krwi Pana Jezusa na ul. Żydowskiej. Opracowane przez Jacka Wiesiołowskiego, Wydawnictwo Miejskie, 2005

Władysław Kosiński Foto: wikipedia.pl1814 Urodził się Władysław Kosiński, powstaniec wielkopolski, działacz polityczny i społeczny.

Był członkiem Centralizacji Poznańskiej. Za udział w konspiracji skazany w procesie Berlińskim na śmierć. Dzięki wybuchowi rewolucji marcowej został wypuszczony, później brał udział w powstaniu wielkopolskim, którego był współorganizatorem. W latach 1863 i 1864 był powtórnie więziony.

Władysław Kosiński zajmował się również publicystyką, wydał m.in. Sprawa polska z r. 1846 przed sąd opinji publicznej wytoczona (Poznań 1850), Polityka naturalna Polski (Poznań 1851), Odpowiedź na Ludwika Mierosławskiego: Powstanie poznańskie w r. 1848 (Targowa Górka 1861).

1832 W Poczdamie urodził się ksiądz Augustyn Szamarzewski, działacz społeczny i gospodarczy, patron Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych w zaborze pruskim.

Ksiadz Augustyn Szamarzewski 1832-1891W 1845 rozpoczął naukę w Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu, a po zdaniu matury, w 1854, rozpoczął pracę na poczcie w Poznaniu. Rok później ożenił się z Michaliną Kalawską, jednak już wkrótce owdowiał. Małżeństwo było bezdzietne.

Po śmierci żony wstąpił do seminarium duchownego w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1859, a następnie został wikarym w kościele parafialnym w Środzie Wielkopolskiej.

Poza pełnieniem obowiązków duszpasterskich Szamarzewski działał jako społecznik i organizator Stowarzyszenia Czeladzi Rzemieślniczej. W 1863, gdy wybuchło powstanie styczniowe, wygłaszał patriotyczne kazania, organizował werbunek ochotników i przemycał zaopatrzenie. Po pewnym czasie sam przedostał się do Kongresówki, gdzie został aresztowany i deportowany do Prus. Za udział w walkach został skazany na karę więzienia, którą odbywał w Poznaniu i Berlinie.

Odbywał liczne podróże integrując ruch spółdzielczy i szkoląc nowych członków. Swoje idee przedstawiał również w artykułach, które publikowano w „Dzienniku Poznańskim” i „Ruchu Społeczno-Ekonomicznym”.

1882 Urodził się Marian Andrzejewski architekt, urbanista, inżynier i budowniczy związany przede wszystkim z Poznaniem.

Tablica upamiętniająca architekta budynku ZUS Mariana Andrzejewskiego

Jest autorem m.in. gmachu ZUS na ul. Dąbrowskiego. W konkursie w 1931 r. wygrał projekt Władysława Czarneckiego, ale zrealizowano wizję Andrzejewskiego, która zajęła drugą pozycję. Projektował także przebudowę dawnej słodowni należącej do browaru Huggerów koło Parku Wilsona na centralną restaurację PWK – największy wówczas lokal gastronomiczny w Polsce (1929), osiedle Vesty w Poznaniu (1936-1937, pomiędzy dzisiejszym Hotelem Sheraton a ulicą Zeylanda).

Kierował także odnową kościoła farnego w Poznaniu (1913-1915), renowacją Kurii Metropolitalnej na Ostrowie Tumskim (1920), a także przebudową kościołów w Skórzewie, Wierzenicy, Świętej Trójcy w Poznaniu (1936-1937).

Był prezesem Wydziału Architektów w ramach Stowarzyszenia Techników Polskich. Od 29 marca 1929 prezesem Koła Architektów w Poznaniu. Od 1934 członek SARP-u (od pierwszego walnego zebrania w Warszawie). W latach 1922-1939 prowadził własną pracownię architektoniczną przy placu Wolności w Poznaniu. Był także doradcą architektonicznym Kurii Arcybiskupiej. Okupację hitlerowską spędził na terenie Poznania. Po 1945 uczył w Szkole Inżynierskiej i w 1954 został kierownikiem Zakładu Budownictwa Przemysłowego.

28 października na budynku ZUS przy ul. Dąbrowskiego odsłonięto tablicę upamiętniającą autora, architekta Mariana Andrzejewskiego.

1919 Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu ustaliła rotę przysięgi Armii Wielkopolskiej.

Z tego powodu pojawił się konflikt pomiędzy Radą, a szefem sztabu, piłsudczykiem Stachiewiczem. W sytuacji, gdy przedstawiciele Wielkopolski zasiadali w rządzie w Warszawie, a Trąmpczyński miał zostać marszałkiem Sejmu Ustawodawczego, NRL wciąż obstawała przy formalnej przynależności ziem wielkopolskich do Prus. Tekst przysięgi zobowiązywał więc żołnierzy do wierności Radzie, a nie władzom warszawskim.

“W obliczu Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego ślubuję, że Polsce, Ojczyźnie mojej i sprawie całego Narodu Polskiego zawsze i wszędzie służyć będę, że kraju Ojczystego i dobra narodowego do ostatniej kropli krwi bronić będę, że Komisarzowi Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu i dowódcom, i przełożonym swoim mianowanym przez tenże Komisariat, zawsze i wszędzie posłuszny będę, że w ogóle tak zachowywać się będę, jak przystoi na mężnego i prawego żołnierza-Polaka, że po zjednoczeniu Polski złożę przysięgę żołnierską, ustanowioną przez polską zwierzchność państwową”

Przysiega generała Dowbor Muśnickiego podczas zaprzysiężenia Armii Wielkopolskiej Foto: Ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu

Przysięga generała Dowbor-Muśnickiego podczas zaprzysiężenia wojska na Placu Wolności w dniu 26 stycznia 1919 r. Ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu

1919 Powstanie Wielkopolskie. Do Paryża zostaje przesłane sprostowanie fałszywych informacji rozpowszechnianych przez władze w Berlinie na temat stosowania przez powstańców wielkopolskich terroru wobec ludności cywilnej z dowodami na takie zachowanie strony niemieckiej. Jednocześnie żądano przysłania misji alianckiej, wskazując na możliwość udziału Armii Wielkopolskiej w walkach z bolszewizmem. W prasie zagranicznej ukazują się liczne artykuły o sytuacji w Wielkopolsce.

1924 Zmarł Henryk Opieński, polski kompozytor, muzykolog, dyrygent.

Na fotografii ze stycznia 1893 stoją od lewej Wyspiański, Rydel, Maszkowski_siedzą Opieński, Estreicher Foto: wikipedia.plOd 1884 uczył się gry na skrzypcach u Wincentego Singera w Szkole Muzycznej Towarzystwa Muzycznego w Krakowie. Następnie, w latach 1888-92, studiował chemię na Politechnice w Pradze oraz kontynuował naukę gry na skrzypcach pod kierunkiem Ferdinanda Lachnera w tamtejszym Konserwatorium. Do 1901 roku przebywał w Paryżu i Berlinie.

W 1901 wrócił do Polski i do 1904 był skrzypkiem oraz inspektorem orkiestry, a także dyrygentem chóru Filharmonii Warszawskiej. W 1911 założył i do 1914 redagował pismo “Kwartalnik Muzyczny”.

W 1917 w Lozannie założył chór mieszany Motet et Madrigal (początkowo 12-, później 16-osobowy), wykonujący dzieła kompozytorów XVI i XVII wieku. Z zespołem tym koncertował w Szwajcarii i wielu krajach Europy, m.in. we Francji, w Austrii, Holandii, Czechach, Niemczech oraz dwukrotnie w Polsce.

Po powrocie do kraju zorganizował i do 1926 kierował Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Poznaniu. W 1925 przez kilka miesięcy sprawował obowiązki dyrektora Opery w Poznaniu. W tym samym roku z jego inicjatywy został założony “Przegląd Muzyczny”, który prowadził do 1926. Ponadto w 1923 był prezesem Wielkopolskiego Związku Kół Śpiewaczych. W 1924 współorganizował 11. Wielkopolski i 2. Wszechpolski Zjazd Kół Śpiewaczych. W październiku 1925 został wybrany wiceprezesem Zjednoczenia Polskich Związków Śpiewaczych.

Na fotografii ze stycznia 1893: stoją od lewej Wyspiański, Rydel, Maszkowski; siedzą: Opieński, Estreicher, fot: wikipedia

Poznań 1927

Kurjer Poznański 21 stycznia 1927 Foto: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

1945 Wyzwolenie Gniezna spod niemieckiej okupacji.

1945 Wyzwolenie hitlerowskiego obozu w Żabikowie.

Przez obóz żabikowski, zwany przez nazistów obozem krwawej zemsty, przeszło około 40 tysięcy więźniów, z których znaczna część zginęła, m.in. wskutek nieludzkich warunków bytowania, tortur i egzekucji. W czerwcu 1944 Niemcy rozstrzelali kierowniczą grupę Szarych Szeregów, w dniu likwidacji obozu spalili około osiemdziesięciu chorych i niezdolnych do marszu ewakuacyjnego więźniów, wielu rozstrzelali. Pełnej liczby ofiar do dziś nie ustalono. Na miejscu obozu znajduje się muzeum martyrologiczne i pomnik Nigdy wojny autorstwa Józefa Gosławskiego.

Mariusz_Sabiniewicz Foto: wikipedia.pl1963 Urodził się Mariusz Sabiniewicz, polski aktor teatralny, telewizyjny i filmowy, który zyskał popularność rolą w serialu telewizyjnym “M jak miłość”. Związany był z poznańskim teatrami Polskim i Nowym.

Zaraz po szkole filmowej w Łodzi trafił do Teatru Polskiego w Poznaniu. I miał tu tłum – liczony w setkach – wielbicielek, które przychodziły na “Dziady” z nim jako Konradem, niczym na koncert rockowy. Szybko stał się etatowym amantem, a dziewczęta “chodziły na Sabiniewicza”. Potem przez lata był związany z Teatrem Nowym.

Wystąpił też w kilku filmach, a debiutował w serialu telewizyjnym “Pogranicze w ogniu”. Widzowie znali go też z ról w niezwykle popularnych serialach “M jak miłość” i “Na dobre i na złe” oraz “Kryminalni”.

Zmarł na raka trzustki 26 kwietnia 2007 roku.

Wiesław Cichy i Mariusz Sabiniewicz w spektaklu Kuglarze i Wisielcy 1995

Wiesław Cichy i Mariusz Sabiniewicz w spektaklu Kuglarze i Wisielcy w Teatrze Nowym –  1995 r, foto: Stefan Okołowicz / Cyryl

1964 Dzień Babci obchodzony dziś w całej Polsce wymyśliła redakcja Expressu Poznańskiego.

Express Poznański logoTak wspomina to poznański poeta Ryszard Danecki. Występowała wtedy na scenie poznańskiej „Olimpii” przy ul. Grunwaldzkiej sędziwa, 85 letnia już aktorka, Mieczysława Ćwiklińska w sztuce Casony „Drzewa umierają stojąc” w roli Babci.

Zastanawialiśmy się jak uczcić wielką artystkę? Zamówiliśmy w cukierni hotelu Merkury tort z napisem „Dla Babci”, który wręczyłem jej na scenie, wmawiając, że 21 stycznia obchodzimy w Poznaniu Dzień Babci. Pomysł ten podchwyciła rok później redakcja warszawskiej popołudniówki „Express Wieczorny” i tak się zaczęła historia tego święta. [Źródło: Ryszard Danecki, Od Smakosza do Fregaty. Na szlaku poznańskiej cyganerii artystycznej, Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań 2010, s. 12]

1974 Poznań w obiektywie Stanisław Wiktora z repozytorium Cyryl

Na Dębcu trwała budowa baru Giermek – dziś mieści się tam Biedronka.

Zdjęcia z poznańskich zakładów pracy: Spółdzielni Mleczarskiej Dębiec, Zjednoczonych Zakładów Elektrochemicznych „CENTRA” oraz Fabryki Kosmetyków Pollena-Lechia (obecnie Nivea Polska sp. z o.o.)

2002 Warszawski Sąd Rejonowy skazał byłego senatora Aleksandra Gawronika na 3 lata i 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz 6 tys. zł grzywny za przywłaszczenie w 1990 roku 1,8 mln zł z kasy spółki “Art-B”.

2010 Ekonomista prof. Stanisław Gomułka odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

“Prof. Gomułka jest wybitnym ekonomistą, specjalistą z teorii wzrostu gospodarczego, makroekonomii i ekonomii porównawczej, był współtwórcą programu reform przełomowego okresu transformacji polskiej gospodarki” – powiedział uzasadniając decyzję Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. Emil Panek.

Tytułami doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu uhonorowano m.in. prof. Leszka Balcerowicza, Margaret Thatcher czy prof. Danutę Huebner.

Uniwersytet Ekonomiczny Foto: materiały prasowe

2016 Zmarł Bogusław Kaczyński, popularyzator muzyki operowej, honorowy obywatel Miasta Poznania.

Operowe Qui pro quo - program Bogusława Kaczyńskiego kręcony w ośrodku telewizji w Poznaniu Był twórcą Festiwalu im. Jana Kiepury i Muzyki w Łańcucie, zdobywcą telewizyjnych trzech „Wiktorów” i „Super Wiktora”, kawaler Orderu Uśmiechu. Prorektor warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Od 1970 r. był komentatorem muzycznym radia i telewizji. Prowadził transmisje telewizyjne kolejnych Konkursów Chopinowskich i Konkursów im. Henryka Wieniawskiego. Zdobywca tytułu „Mistrz Mowy Polskiej”. W 2010 r. otrzymał godność „Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej” oraz statuetkę „Złotego Hipolita” nadaną przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.

Z czasów swojej pracy w Poznaniu wspominał pewien epizod: – Gdy kiedyś wyszedłem z hotelu było już późno, miałem nagranie na Głogowskiej. Podszedłem do taksówki i mówię: – Proszę pana. Przepraszam, ja bardzo blisko, bo na Głogowską, ale jestem spóźniony, a muszę się przebrać i ucharakteryzować. Taksówkarz odpowiedział: – Panie Kaczyński proszę wsiadać. Ja wszędzie pana zawiozę. Do Kórnika i Rogalina.

Gdy zapytałem czy ogląda moje programy powiedział: – Tak i wie pan dlaczego ja tak pana lubię. Bo pan jest pierwszym poznaniakiem, który wykiwał tych warszawiaków i wszedł na antenę ogólnopolską . Nie wziął ode mnie ani grosza mówiąc ja postanowiłem, że jak pana spotkam będę pana wszędzie za darmo woził. Zamarłem, bo przecież ja jestem z Warszawy, ale nie powiedziałem mu ani słowa – wspomina Bogusław Kaczyński dodając, że o całym zdarzeniu opowiedział ówczesnemu prezydentowi Poznania Andrzejowi Wituskiemu, który nadał mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Poznania. Uroczystość odbyła się w Sali Białej Urzędu Miejskiego, którą również Bogusław Kaczyński zalicza do swych ulubionych miejsc w Poznaniu, bo i tam nagrywał swoje programy m.in. z Elżbietą i Krzysztofem Pendereckimi oraz z całą plejadą pianistów polskich

[na podstawie: Marek Zaradniak, Bogusław Kaczyński: W Poznaniu zawsze czuję się jak w domu, strony internetowe Głosu Wielkopolskiego, http://www.gloswielkopolski.pl/, dostęp 18.01.2017, www.bogusław-kaczynski.pl, zdjęcia: kadr z programu Operowe Qui pro quo, nagrywany w poznańskim ośrodku Telewizji Polskiej [za: www.boguslaw-kaczynski.pl], poniżej: Krzysztof Skiba i Bogusław Kaczyński podczas Poznańskiego Koncertu Noworocznego w Teatrze Wielkim, fot. Sollus]

Poznański Koncert Noworoczny

2018 Rekordową frekwencją 108 tys. sprzedanych biletów zakończyła się wystawa „Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst”

Wystawa, która rozpoczęła się 28 września 2017 r. przeżywała prawdziwe oblężenie. Na ostatnim tygodniu na zarezerwowane, ale nieodebrane bilety polowała masa chętnych – przed kasą przez cały czas stała kolejka. To rekordowa frekwencja. Dla porównania inne wystawy Zamku: „Malarze Normandii. Delacroix, Courbet, Renoir, Monet i inni” (październik 2015 – luty 2016) obejrzało w sumie 35 tys. osób, wystawę prac Alfonsa Muchy w 2007 r. – 40 tys. Dzieła Fridy Kahlo i Diego Rivery, które można było obejrzeć w Poznaniu, pochodzą z kolekcji Jacques’a i Natashy Gelmanów, a także kolekcji prywatnych i muzeów w Meksyku, Niemczech i Polsce.

ZDARZYŁO SIĘ 21 STYCZNIA

1189 Z inicjatywy europejskich monarchów, w tym angielskiego króla Ryszarda Lwie Serce rozpoczęła się Trzecia Krucjata przeciwko poganom okupującym Ziemię Świętą.
http://www.youtube.com/watch?v=-oO6pCRe3pM

1506 Papież Juliusz II założył Gwardię Szwajcarską. Złożona była z nieżonatych ochotników, obeznanych ze sztuką wojenną. Ich stroje zostały zaprojektowane przez samego Michała Anioła i są noszone również współcześnie

1513 Zmarł papież Juliusz II. Był inicjatorem budowy bazyliki watykańskiej i zleceniodawcą fresków w Kaplicy Sykstyńskiej, wykonanych (w ogniu sporów między papieżem i artystą) przez Michała Anioła Buonarrotiego.

1743 Urodził się John Fitch, amerykański wynalazca (statku o napędzie parowym).

1793 Zgilotynowany został Ludwik XVI, król Francji.

Jest 10.22. Sanson wyjmuje z kosza głowę monarchy i trzymając ją za włosy, pokazuje tłumom. Werble cichną. Po chwili zrywają się okrzyki: “Niech żyje Naród!”. Najgłośniej krzyczą kawalerzyści, którzy eskortowali Ludwika XVI na miejsce kaźni. Zdejmują z głów hełmy i w geście triumfu podnoszą je zatknięte na ostrzach szabel. Tłum rozrywa kordon gwardzistów i pędzi w stronę szafotu. Mnóstwo osób macza w krwi monarchy, która obficie zalała szafot, chusteczki, strzępy papieru, nawet rękawy i poły surdutów. [Włodzimierz Kalicki, Zdarzyło się wczoraj, Gazeta Wyborcza]

1855 Urodził się John Browning, amerykański konstruktor broni. Wynalazca pistoletu automatycznego i karabinu maszynowego nazwanego jego nazwiskiem. Z czasem konstrukcje te, później zmodyfikowane, weszły do uzbrojenia armii amerykańskiej.

1874 Urodził się Wincenty Witos, działacz i teoretyk polskiego ruchu ludowego. Rolnik, wójt w Wierzchosławicach, na każdym kroku podkreślał, nawet wyglądem i manierami, swoje pochodzenie. Był trzykrotnym premierem rządu RP. Zmarł 31 października 1945 roku.

1905 Urodził się Christian Dior, francuski dyktator mody.

1905 Urodziła się Wanda Wasilewska, powieściopisarka, działaczka komunistyczna. Jej ojcem chrzestnym był Józef Piłsudski.

1912 Urodził się Alfred Szklarski – pisarz. Znany przede wszystkim jako autor cyklu powieściowego dla młodzieży o przygodach Tomka Wilmowskiego.

1924 Zmarł Włodzimierz Ilicz Lenin, założyciel partii bolszewickiej; inicjator Rewolucji Październikowej, twórca Związku Radzieckiego.

1924 Urodził się Telly Savalas, amerykański aktor, znany z roli porucznika Kojaka.

1925 Urodził się Benny Hill, komik angielski

1933 Urodził się William Wrigley III, producent gum do żucia.

1937 Premiera filmu Juliusza Gardana “Pani minister tańczy”. Scenariusz: Anatol Stern, Allan Turski. Muzyka: Henryk Wars. Obsada: Tola Mankiewiczówna, Aleksander Żabczyński, Mieczysława Ćwiklińska, Józef Orwid, Michał Znicz, Konrad Tom.

1950 Zmarł George Orwell, (Eric Blair), brytyjski powieściopisarz, publicysta i krytyk literacki. Początkowo tworzył powieści o tendencjach lewicowych, później groteski wymierzone w komunizm. Do najbardziej znanych należą: “Folwark zwierzęcy”, “Rok 1984”, “W hołdzie Katalonii”, przedstawiające tragiczny wizerunek totalitarnego świata. Urodził się 25 czerwca 1903 roku.

1953 Telewizja Polska rozpoczęła regularną emisję programu.

1954 W USA zwodowano „Nautiliusa”, pierwszą na świecie atomową łódź podwodną.

1954 W Nowym Jorku przedstawiono gazowy napęd dla samochodu.

1956 Urodziła się Geena Davis, amerykańska aktorka.

1960 Urodził się Jacek Wójcicki, polski aktor, wokalista Największą popularność zdobył u Piotra Skrzyneckiego, W Piwnicy pod Baranami, w czym pomogła mu nagroda zdobyta na wrocławskim przeglądzie piosenki aktorskiej w 1986 roku. Grał w filmach: Ostatni dzwonek M. Łazarkiewicz, Siedlisko J. Majewskiego, Lista Schindlera S. Spielberga.

1963 Zmarł Stanisław Grzesiuk – pisarz i pieśniarz Warszawy. Autor m.in. książek: “Boso ale w ostrogach”, “Pięć lat kacetu”. Urodził się 6 maja 1918 roku.

1963 Urodził się Krzysztof Kononowicz, polski kierowca mechanik, kandydat na prezydenta Białegostoku w wyborach w listopadzie 2006, gwiazda YouTube.

1974 Urodziła się Agnieszka Rylik, polska bokserka, mistrzyni świata.

1976 Odbył się pierwszy lot ponad dźwiękowego samolotu pasażerskiego, wykonany równocześnie przez dwa samoloty typu Concorde. Jeden, należący do Air France, na trasie Paryż – Rio de Janeiro, drugi, w służbie British Airways, na trasie Londyn – Bahrajn.

1977 We Włoszech zalegalizowano aborcje.

1979 W mediolańskiej La Scali odbyła się pierwsza w dziejach tego teatru premiera polskiej opery – “Raju utraconego” Krzysztofa Pendereckiego.

1989 Bon Jovi – Born To Be My Baby – nr 1 w 361. notowaniu Listy Przebojów Programu 3.

1991 Podczas spotkania w Nowym Jorku przedstawiciele siedmiu najbardziej uprzemysłowionych państw świata postanowili zredukować większą część zadłużenia zagranicznego Polski i Egiptu.

2001 Nr1 brytyjskiej listy przebojów “Rollin” Limp Bizkit; UK Top Album “Greatest Hits” Texas.

Imieniny obchodzą: Agnieszka, Jarosław, Jarosława, Karol, Długomił, Epifani, Epifaniusz, Eulogia, Eulogiusz, Inez, Józef, Marcela, Meinrad, Patrokles, Publiusz i Sobiesława

Agnieszka to imię greckie, oznacza – czysta, bez skazy, w Polsce używane w formach Agnieszka, Agneta, Jagna, Jagosza.

Przysłowie:, „Kiedy Agnieszka wypuści śnieg z mieszka to go nie powstrzyma aż do Franciszka” (2.IV)

Jarosław, imię słowiańskie, oznacza osobę sławną ze swojej surowości, panowania

Użyte w artykule zdjęcia: http://www.muzarp.poznan.pl, wikipedia.pl, , Ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu, Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, Sollus Consulting & Media, materiały prasowe, MOs810 / wikipedia, wikipedia, Stefan Okołowicz / Cyryl, www.boguslaw-kaczynski.pl , Stanisław Wiktor / Cyryl, materiały prasowe CK Zamek

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz